Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yôsua

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 05 -

 

Các dân phía tây Yorđan kinh hoàng

1 Các vua Amori hết thảy ở bên kia sông Yorđan vế phía Tây cùng tất cả các vua Canaan ở vùng duyên hải nghe tin Yavê đã làm cho nước sông Yorđan cạn khô trước mặt con cái Israel, cho đến khi họ băng qua, thì tâm thần tan rã, chúng không còn chút nhuệ khí nào nữa trước mặt con cái Israel.

2 Thuở ấy Yavê phán với Yôsua: "Ngươi hãy làm cho mình dao đá mà cắt bì lại lần nữa cho con cái Israel". 3 Vậy Yôsua đã làm dao đá và cắt bì ch con cái Israel ở Gò Qui đầu.

 

Cắt bì tại Gilgal

4 Ðây là lý do khiến Yôsua đã làm phép cắt bì: Tất cả dân ra khỏi Aicập, nam nhân hết thảy, những người tham chiến được, đều đã chết dọc đường trong sa mạc, sau khi đã ra khỏi Aicập. 5 Tất cả dân chúng, những người ra khỏi Aicập, đều đã chịu cắt bì: còn tất cả đám dân sinh dọc đường trong sa mạc, sau khi ra khỏi Aicập, lại đã không được cắt bì. 6 Vì con cái Israel đã đi trong sa mạc bốn mươi năm, cho đến khi tiệt hẳn tất cả đám dân, những người tham chiến được, đã ra khỏi Aicập; họ đã không vâng nghe tiếng của Yavê, nên Yavê đã thề với họ, Người sẽ không cho họ thấy đất Yavê đã thề là Người sẽ ban cho chúng ta, đất chan hòa sữa mật. 7 Con cái họ, Người đã cho chỗi dậy thay họ, và Yôsua đã cắt bì cho chúng, vì chúng vẫn chưa được cắt bì, vì dọc đường người ta dã không cắt bì cho chúng. 8 Và khi người ta cắt bì cho chúng xong, thì chúng ở yên chỗ mình trong trại cho đến khi lành đã. 9 Và Yavê phán với Yôsua: "Hôm nay, Ta đã lăn xa khỏi các ngươi nỗi ô nhục Aicập!" Và người ta gọi chỗ ấy là Gilgal cho đến ngày nay.

 

Cử hành lễ Vượt qua

10 Con cái Israel đã cắm trại ở Gilgal, và đã mừng lễ Vượt qua, ngày mười bốn trong tháng, buổi chiều, ở Hương giao Yêrikhô. 11 Hôm sau Vượt qua, họ đã ăn thổ sản trong xứ, bánh không men và cốm lùi, đúng tủy ngày ấy. 12 Và hôm sau, manna chấm dứt khi họ đã ăn được thổ sản trong xứ: manna không có nữa cho con cái Israel và ngay năm ấy họ đã ăn những sản vật của đất Canaan.

 

3- Ðánh Chiếm Yêrikhô

 

Thần hiệu

13 Số là Yôsua ở (đâu) lối Yêrikhô: ông ngước mắt lên nhìn, thì này có người đứng đối diện với ông, gươm tuốt nơi tay. Yôsua đến với người ấy và hỏi: "Ngài về phe chúng tôi hay về phe nghịch với chúng tôi?" 14 Người ấy mới nói: "Không! Song Ta là Tướng Cơ binh của Yavê, và bây giờ Ta đến..." Yôsua mới phục mình xuống đất trước mặt ngài mà bái lạy. Ðoạn ông thưa ngài: "Ðức ông muốnd ạy tôi tớ ngài điều gì?" 15 Tướng Cơ binh của Yavê mới nói với Yôsua: "Hãy cỡi dép khỏi chân ngươi vì chỗ ngươi đứng là (nơi) thiêng!" Và Yôsua đã làm như vậy.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page