Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yôsua

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 14 -

 

2- Ba Chi Tộc Lớn Ở Phía Tây Yorđan

 

Mở đầu

1 Và đây là (phần) cơ nghiệp con cái Israel đã lĩnh trên đất Canaan, (phần) cơ nghiệp Elêazar, vì tư tế và Yôsua, con của Nun, cùng đầu mục các gia tộc của các chi tộc con cái Israel. 2 Cơ nghiệp của họ (lĩnh) bằng thăm như Yavê đã truyền nhờ Môsê chuyển lại, cho chín chi tộc và một nửa chi tộc, 3 vì Môsê đã ban cơ nghiệp cho hai chi tộc và một nửa cho tộc bên kia (sông) Yorđan, nhưng các Lêvit đã không được ông ban cho cơ nghiệp giữa họ. 4 Ấy vì con cái Yuse làm thành hai chi tộc Manassê và Ephraim, trong khi người ta không ban phần nào trong xứ cho các Lêvit, ngoại trừ các thành cư trú và các đồng cỏ các thành ấy dành cho súc vật và của cải họ có. 5 Yavê đã truyền cho Môsê làm sao, thì con cái Israel đã thi hành như vậy, và họ đã phân chia đất đai.

 

Phần của Caleb

6 Bấy giờ con cái Yuđa lại tìm Yôsua ở Gilgal, và Caleb, con của Yơphunnê, họ Qênizzi, trình với ông: "Ông đã dư biết lời Yavê phán với Môsê, người của Thiên Chúa về số phận của tôi và số phận của ông, khi ở Cađès-Barnêa. 7 Tôi đã bốn mươi tuổi đầu khi Môsê tôi tớ Yavê từ Cađès-Barnêa đã phái tôi đi dò thám đất và trong lòng có sao tôi đã báo cáo lại với Môsê. 8 Các anh em cùng lên với tôi đã làm cho lòng dân tan rã, nhưng tôi, tôi đã trọn nghĩa theo Yavê Thiên Chúa tôi. 9 Và Môsê, ngay ngày ấy đã thề rằng: "Quả thật, đất chân ngươi giẫm sẽ là cơ nghiệp của ngươi và con cái ngươi cho đến vạn đại, vì ngươi đã trọn nghĩa theo Yavê Thiên Chúa ta. 10 Và bây giờ, này yavê đã để tôi sống như Người đã phán, nay đã bốn mươi lăm năm, kể từ ngày Yavê đã phán lời ấy với Môsê - thuở Israel còn đi trong sa mạc - và bây giờ, này tôi đã thọ được tám mươi lăm tuổi. 11 Hôm nay tôi vẫn còn kiện tráng như ngày Môsê đã phái tôi đi; sức lực tôi bấy giờ sao, sức lực tôi bây giờ vẫn vậy, để giao chiến, để vào sinh ra tử. 12 Vậy bây giờ xin ban cho tôi núi này, núi Yavê đã nói đến trong ngày ấy - quả ngày ấy ông đã nghe là ở đó có dân Anaqim và những thành trì lớn lao và kiên cố - miễn sao Yavê ở với tôi và tôi sẽ xua đuổi chúng, như Yavê đã phán!"

13 Yôsua đã chúc lành cho ông và ban Hêbrôn làm cơ nghiệp cho Caleb con của Yơphunnê. 14 Vì thế mà Hêbrôn đã thành cơ nghiệp của Caleb, con của Yơphunnê, người Qênizzi, cho đến ngày nay, bởi vì ông đã trọn nghĩa theo Yavê Thiên Chúa Israel. 15 Tên của Hêbrôn trước kia là Qiriat-Arba. Arba đó là người cao lớn nhất trong nhóm Anaqim.

Và xứ đã được yên hàn hết nạn chiến tranh.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page