Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yôsua

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 22 -

 

III. Cuối Ðời Yôsua

1- Các Chi Tộc Bên Kia Yorđan Trở Về

 

Tiễn đưa

1 Bấy giờ Yôsua cho gọi các người thuộc Ruben, Gađ và nửa chi tộc Manassê đến, 2 và nói với họ: "Các ngươi đã giữ mọi điều Môsê tôi tớ Yavê đã truyền dạy các ngươi, và các ngươi đã nghe tiếng ta về mọi điều ta đã truyền các ngươi. 3 Các ngươi dã không bỏ mặc anh em các ngươi, cho đến nay đã nhiều ngày; các ngươi đã cẩn thủ nắm giữ lịnh truyền của yavê ThiênChúa các ngươi. 4 Và bây giờ Yavê Thiên Chúa các ngươi đã cho anh em các ngươi có nơi an nghỉ như Người đã phán hứa với họ; vậy nay các ngươi có thể lui chân lên đàng về lại lều trại của các ngươi trong xứ, (trong) địa sở Môsê tôi tớ Yavê đã ban cho các ngươi Bên kia (sông) Yorđan. 5 Duy chỉ một điều, các ngươi hãy cẩn thận hết sức thi hành lịnh truyền và Lê luật Môsê, tôi tớ Yavê, đã truyền dạy các ngươi là yêu mến Yavê Thiên Chúa và đi theo đường lối của Người cùng giữ các lịnh truyền của Người và khắn khít với Người, làm tôi Người hết lòng, hết linh hồn các ngươi".

6 Ðoạn Yôsua chúc lành cho họ và tiễn họ đi về lều trại của họ. 7 Môsê đã ban cho một nửa chi tộc Manassê (đất) ở Bashan; còn nửa kia (đã được) Yôsua ban cho (đất) ở với anh em Bên này (sông) Yorđan, về phía Tây. Cả họ nữa, cũng được Yôsua chúc lành khi tiễn chân họ về lại lều trại của họ. 8 Ông nói với họ rằng: "Hãy lui về lều trại các ngươi với tài sản hằng hà, với súc vật nhiều vô số, với cơ man bạc vàng, đồng sắt, áo xống. Các ngươi hãy chia với anh em các ngươi chiến quả của địch thù các ngươi".

 

Vụ xây tế đàn bên sông Yorđan

9 Vậy con cái Ruben, con cái Gađ và nửa chi tộc Manassê đã lui về, họ rời bỏ con cái Israel, ở Silô trong xứ Canaan mà lên đường đi về Galaađ, trên đất đai địa sở của họ, nơi họ đã lậpo cư theo lịnh Yavê qua miệng Môsê. 10 Họ đến vành (sông) Yorđan, còn ở trên đất Canaan và ở đó con cái Ruben, con cái Gađ, và nửa chi tộc Manassê đã xây một tế đàn, bên sông Yorđan, một tế đàn coi có v3 đồ sộ.

11 Con cái Israel nghe được tin rằng: "Này con cái Ruben, con cái Gađ, và nửa chi tộc Manassê đã xây một tế đàn, đối diện với đất Canaan, trong vành (sông) Yorđan, bên phía con cai Israel!"

12 Con cái Israel nghe tin và toàn thể cộng đồng con cái Israel đã tựu hội lại ở Silô để tiến quân lên đánh họ.

13 Con cái Israel phái đến với con cái Ruben, con cái Gađ và nửa chi tộc Manassê ở đất Galaađ, Pinơkhas, con của Elêazar vị tư tế, 14 và mười vương công cùng đi với ông, mỗi gia tộc thuộc các chi tộc Israel một vương công: hết thảy đều là đầu mục các gia tộc thuộc các thị tộc Israel. 15 Họ đến với con cái Ruben, con cái Gađ, và nửa chi tộc Manassê ở đất Galaađ mà nói với họ rằng:

"16 Toàn thể cộng đồng Yavê nói thế này: Nghĩa là làm sao tội thất trung các ngươi đã phạm đối với Thiên Chúa Israel, tức là hôm nay các ngươi phản phúc với Yavê, mà xây cho mình một tế đàn để hôm nay các ngươi dấy lên chống lại Yavê?

"17 Tội ở Poor quá ít với chúng ta sao? Ðiều chúng ta đã chưa tẩy sạch hết cho đến ngày nay, dẫu hình phạt đã giáng xuống cộng đồng của Yavê? 18 (Quá ít sao) mà các ngươi hôm nay lại phản phúc với Yavê, mà các ngươi hôm nay dấy lên chống lại Yavê, để mai ngày Người thịnh nộ với toàn thể cộng đồng Israel!

"19 Nếu đất đai địa sở các ngươi (đất) ố nhơ, các ngươi cứ việc qua bên đất đai địa sở của Yavê, nơi Nhà Tạm của Yavê lưu lại mà lập cư ở đó, chứ đừng dấy lên chống lại Yavê, cũng đừng dấy lên chống lại chúng tôi, mà xây tế đàn nào khác ngoài tế đàn của Yavê Thiên Chúa chúng ta. 20 Khi Akan con của Zẹrakh phạm tội thất trung về án thần tru, thì không phải là chấn nộ đã giáng xuống trên toàn thể cộng đồng Israel đó sao? Không phải chỉ có một mình hắn đã vong mạng vì tội của hắn!"

21 Con cái Ruben, con cái Gađ, và nửa chi tộc Manassê đáp lại và nói với đầu mục các thị tộc Israel:

 

Thanh minh

"22 Thiên Chúa của chư thần, Yavê, Thiên Chúa của chư thần, Yavê rõ biết và Israel biết: nếu là dấy loạn, nếu là bất trung, thì (xin Người đừng cứu) chúng tôi hôm nay! 23 Nếu xây tế đàn cho chúng tôi là để phản phúc với Yavê, nếu là để thượng tiến trên đó thượng hiến và lễ cúng, nếu là để dâng trên đó lễ tế kỳ an, thì xin Yavê hỏi tội! 24 Nhưng lại không phải vì băn khoăn về một nỗi mà chúng tôi đã làm thế ư? Thiết nghĩ: mai ngày con cái các ngươi sẽ nói với con cái chúng tôi mà rằng: Nào có liên can gì giữa các ngươi và Yavê Thiên Chúa Israel? 25 Yavê đã đặt Yorđan làm ranh giới giữa chúng tôi và các ngươi, con cái Ruben và con cái Gađ; vậy các ngươi chẳng có phần có khoản gì nơi Yavê. Và như vậy con cái các ngươi sẽ làm con cái chúng tôi thôi không còn kính sợ Yavê.

"26 Nếu chúng tôi đã nói: ta hãy lo cho mình là xây cất tế đàn này, không phải để (dâng) thượng hiến hay lễ tế, 27 nhưng để làm chứng tá giữa chúng tôi và các ngươi, giữa các dòng dõi của chúng ta sau chúng ta, là chúng ta cùng nhau cùng nhau thờ bái Yavê trước nhan Người, bằng thượng hiến, lễ tế và kỳ an chúng ta dâng, khiến mai ngày con cái các ngươi không nói được với con cái chúng tôi: Các ngươi không có phần có khoản nào nơi Yavê! 28 Chúng tôi tự nhủ: Giá như mai ngày họ nói với ta, với dòng dõi ta như thế, chúng ta sẽ nói: Hãy coi công trình kiến trúc là tế đàn dâng Yavê cha ông chúng tôi đã làm, không phải để (dâng) thượng hiến hay lễ tế mà là như chứng tá giữa chúng tôi và các ngươi. 29 Quái gở thật nếu chúng tôi dấy lên chống lại Yavê và phản phúc với Yavê hôm nay mà xây tế đàn (dâng) thượng hiến và cúng biếu và lễ tế, ngoài tế đàn của Yavê Thiên Chúa chúng ta ở trước Nhà Tạm của Người".

30 Pinơkhas vị tư tế, các vương công của cộng đồng và các đầu mục các thị tộc Israel đi với ông nghe được lời lẽ của con cái Ruben, con ái Gađ và con cái Manassê, thì cho là phải. 31 Pinơkhas con của Elêazar, vị tư tế nói với con cái Ruben, con cái Gađ và con cái Manassê: "Hôm nay chúng tôi biết là có Yavê ở giữa chúng ta, vì các ngươi đã không phạm tội bất trung ấy đối với Yavê: trong trường hợp ấy, các ngươi đã cứu con cái Israel khỏi tay Yavê (trừng phạt)".

32 Ðoạn Pinơkhas con của Elêazar vị tư tế và các vương công rời con cái Ruben, con cái Gađ ở đất Galaađ mà về đất Canaan với con cái Israel và phúc trình với họ. 33 Con cái Israel coi thế là phải, và con cái Israel chúc tụng Thiên Chúa. Và không còn nói đến chuyện đem quân tiến đánh họ, để tàn phá đất đai con cái Ruben và con cái Gađ lập cư. 34 Bấy giờ con cái Ruben và con cái Gađ gọi tế đàn là ("Chứng tá") (họ nói: "Vì đó là chứng tá giữa chúng ta rằng ấy chính Yavê là Thiên Chúa").

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page