Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yôsua

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 06 -

 

Hạ thành Yêrikhô

1 Yêrikhô đã được chặn ngoài chặn trong (phòng ngừa con cái Israel): không người ra, không kẻ vào. 2 Yavê phán với Yôsua: "Coi! Ta nộp tay ngươi Yêrikhô và vua của nó, chiến binh dũng cảm. 3 Và các ngươi, hết thảy những người tham chiến được, các ngươi sẽ đi vòng quanh thành (diễu xung quanh thành một lượt. Ngươi sẽ làm như vậy sáu ngày. 4 Bảy tư tế cầm bảy đèn và loa trận đi trước Khám. Và ngày thứ bảy, các ngươi sẽ vòng quanh thành bảy lần, đoạn các tư tế thổi tù và lên). 5 Và khi người ta thổi tù và (khi các ngươi nghe tiếng tù và) thì toàn dân reo lên tiếng hò la xung trận inh ỏi. Bấy giờ tường thành sẽ sụp xuống ngay tại chỗ, và cả dân, ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà tiến lên".

6 Yôsua con của Nun triệu tập các tư tế lại và nói với họ: "Các ông sẽ khiêng Khám Giao ước và bảy tư tế sẽ cầm bảy tù và, loa trận đi trước Khám của Yavê". 7 Và ông nói với dân: "Hãy ngang qua và vòng quanh thành; những tiền quân sẽ qua đằng trước Khám của Yavê". (8 Và đã xảy ra như Yôsua đã nói với dân). Bảy tư tế cầm bảy tù và, loa trận trước Yavê đã đi qua và thổi tù và; còn Khám Giao ước thì đi dau họ. 9 Tiền quân đi trước các tư tế thổi tù và, hậu quân theo sau Khám: người ta vừa đi vừa thổi tù và.

10 Và Yôsua ra lịnh cho dân rằng: "Các ngươi sẽ không hò la xung trận, không để cho nghe được tiếng nói (đừng để một lời nào lọt khỏi miệng), cho đến ngày ta bảo: Reo lên tiếng hò la xung trận! Bấy giờ các ngươi sẽ reo lên tiếng hò la xung trận".

11 Khám của Yavê đi vòng quanh thành, (diễu xung quanh một lượt); rồi họ về trại và qua đêm trong trại. 12 Sáng ngày Yôsua dậy sớm, và các tư tế đã khiêng Khám của Yavê. 13 Bảy tư tế cầm bảy tù và, loa trận, trước Khám của Yavê, vừa đi vừa thổi tù và. Tiền quân đi đằng trước họ, và hậu quân theo sau Khám của Yavê: người ta vừa đi vừa thổi tù và.

14 Họ đi vòng quanh thành (ngày thứ hai, một lượt) và họ về trại. Họ đã làm như vậy sáu ngày. 15 Ngày thứ bảy, họ dậy sớm, lúc hừng đông vừa rạng, và đi vòng quanh thành (theo như lệ thường), bảy lượt (chỉ có ngày ấy là họ đã đi vòng quanh thành bảy lượt). 16 Ðến lần thứ bảy, các tư tế thổi tù và; và Yôsua nói với dân: "Reo lên tiếng hò la xung trận! Và Yavê đã phó nộp thành cho các ngươi!"

 

Án thần tru trên Yêrikhô

"17 Và thành sẽ là đồ thần tru thuộc về Yavê, thành và mọi sự trong thành, chỉ trừ có Rakhab, gái điếm là được sống, y thị và tất cả những ai ở với y thị trong nhà, vì y thị đã ẩn chứa các sứ giả chúng ta đã sai đi. 18 Còn các ngươi hãy đề phòng án thần tru, kẻo sau khi đã ra án thần tru, các ngươi lại lấy đồ thần tru, mà kéo án thần tru trên doanh trại Israel, và giá họa cho nó. 19 Nhưng bạc vàng hết thảy, các đồ đồng, đồ sắt, là của thánh dâng Yavê, và sẽ vào kho của Yavê".

20 Bấy giờ dân reo lên tiếng hò la xung trận; và người ta thổi  tù và. Vừa khi dân nghe tiếng tù và, thì dân reo lên tiếng hò la xung trận inh ỏi và tường sụp xuống tại chỗ; và cả dân ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà tiến lên vào thành, và họ đã chiếm được thành. 21 Họ đi thi hành án thần tru trên mọi sự có trong thành, từ đàn ông đến đàn bà, từ trẻ con đến già lão, đến cả bò vật chiên dê và lừa, (làm mồi) lưỡi gươm.

 

Nhà Rakhab được cứu thoát

22 Với hai người đã đi dò thám trong xứ, Yôsua nói: "Các anh hãy vào nhà người đàn bà làm điếm mà đem nó ra khỏi đó làm một với mọi sự của nó, như các anh đã thề với nó!" 23 Vậy các tráng niên dò thám đã vào và đem Rakhab cùng cha mẹ anh em nàng và mọi sự của nàng; họ cũng đem ra (cả họ hàng) nàng và cho họ ở bên ngoài trại của Israel.

24 Và người ta đã phóng hỏa thành cùng mọi sự có trong thành; trừ ra bạc vàng, và các đồ đồng sắt, thì người ta đã dâng vào kho Nhà Yavê. 25 Còn Rakhab, người gái điếm, với gia đình cha nàng và mọi sự của nàng, Yôsua đã tha cho sống và nàng đã ở giữa Israel cho đến ngày nay, vì nàng đã ẩn chứa các sứ giả Yôsua sai đi dò thám Yêrikhô.

 

Chúc dữ kẻ xây lại Yêrikhô

26 Thuở ấy Yôsua băt phải thề rằng:

"Ðồ chúc dữ (trước nhan Yavê) con người đứng lên tái thiết thành (Yêrikhô) này!

Trên mạng con cả nó sẽ đắt nền, và trên mạng con út nó sẽ dựng cửa!"

27 Ấy vậy Yavê đã ở với Yôsua và (danh) ông được đồn thổi khắp xứ.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page