Lời kêu gọi yêu nước

của những nhà trí thức
tranh đấu cho dân chủ dân quyền
để cứu nước cứu dân tộc Việt Nam

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page