Töôøng thuaät
chuyeán thaêm muïc vuï cuûa ÑTC
taïi Ba Lan
05-17/06/1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Back to Radio Veritas Asia Home Page