Tường Thuật
Chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC
tại Cọng Hoà Croat
và Thánh Lễ Phong Chân Phước
cho Ðức Hồng Y Stepinac
(2-4/10/1998)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Back to Radio Veritas Asia Home