Bai Gii Thieu Tai Lieu Lam Viec

cua Thng Hoi ong Giam Muc The Gii

ve B Tch Thanh The

cua c Tong Giam Muc Nicola Eterovic

Tong Th Ky cua Uy Ban Trung ng

Thng Hoi ong Giam Muc The Gii

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bai Gii Thieu Tai Lieu Lam Viec cua Thng Hoi ong Giam Muc The Gii ve B Tch Thanh The cua c Tong Giam Muc Nicola Eterovic, Tong Th Ky cua Uy Ban Trung ng Thng Hoi ong Giam Muc The gii.

(Radio Veritas Asia - 9/07/2005) - Quy v va cac ban than men. Trong cuoc Hop Bao, tai Phong Bao Ch Toa Thanh, luc 11 gi 30 phut tra th Nam mung 7 thang 7 nam 2005, c Tong Giam Muc Nicola Eterovic, Tong Th Ky cua Uy Ban Trung ng Thng Hoi ong Giam Muc The Gii, cung vi c Ong Fortunato Frezza, phu ta Tong Th Ky, a gii thieu Tai Lieu Lam Viec cua Khoa Hop Thng Hoi ong Gam Muc The Gii, lan th XI, t ngay mung 2  en ngay 23 thang 10 nam 2005, ve e tai: B Tch Thanh The: nguon mach va chop nh cua i song va s mang cua Giao Hoi.

Trong bai nay, chung toi xin tom lai noi dung cua bai gii thieu cua c Tong Giam Muc Nicola Eterovic, Tong Th Ky cua Uy Ban Trung ng Thng Hoi ong Giam Muc The Gii. Ngai khong trnh bay trc tiep nhng iem noi dung cua Tai Lieu Lam Viec, nhng trnh bay khung canh va nhng ac tnh cua Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc, va danh phan trnh bay trc tiep ve noi dung cua Tai Lieu Lam Viec cho bai thuyet trnh cua c Ong Fortunato Frezza.

Trc het, c Tong Giam Muc Nicola cho biet Tap Tai Lieu Lam Viec cua Thng Hoi ong Giam Muc The Gii, c cong bo bang 8 th tieng: (1) Tieng Latinh, ngon ng chnh thc cua Giao Hoi Cong Giao, (2) Y, (3) Phap, (4) Tay Ban Nha, (5) Bo ao Nha, (6) Anh, c va (8) BaLan. Viec cong bo tai lieu nay ghi dau giai oan quan trong trong tien trnh chuan b cho Khoa Hop vao thang 10 nam 2005.

c Tong Giam Muc Nicola nhan manh rang Tai Lieu Lam Viec nay la ket qua cua mot cong viec the hien oan the tnh cua Uy Ban Trung ng Thng Hoi ong Giam Muc. Phng Phap lam viec co tnh cach tap oan la ac iem khong nhng cua Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc The Gii, --- ni the hien tnh cach tap oan cua nhng v ai dien cua hang giam muc hop nhau quanh v thu lanh giam muc oan, la c Thanh Cha, giam muc Roma va la chu chan toan the giao hoi, --- nhng con la ac iem luon ong hanh vi toan bo tien trnh c hanh Thng hoi ong giam muc, bao gom giai oan chuan b va giai oan thc hanh nhng e ngh cua khoa hop. Nhng e ngh nay noi len s ong thuan cua cac ngh phu ve nhng chu e chnh c neu ra  trong nhng buoi hop cua Thng Hoi ong Giam Muc. Nhng e ngh cua Khoa Hop luon c trnh len c Thanh Cha, e ngai uc ket lai trong mot Van Kien, thng c goi la Tong Huan Hau Thng Hoi ong Giam Muc.

c Tong Giam Muc Nicola Eterovic nhac lai toan bo tien trnh chuan b Thng Hoi ong Giam Muc sap en, t au cho en nay, qua cac giai oan, nh sau: lien sau khi ket thuc Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc The Gii lan th X, ve chu e: Giam Muc phuc vu cho Phuc Am Chua Giesu Kito e mang lai Hy Vong cho the gii, cac ngh phu a e ngh nhng chu e cho Khoa Hop ke tiep, tc Khoa Hop th XI, vao thang 10 nam 2005. Sau o, Uy ban Trung ng cua Thng Hoi ong Giam Muc a tham khao toan the hang giam muc tren the gii, qua cac Hoi ong Giam Muc, cac Giao Hoi cong giao ong phng, cac Bo cua Giao Trieu Roma, va Lien Hiep cac Be Tren Tong Quyen. Ket qua cua cuoc tham khao rong rai nay c nghien cu ky lng trong Buoi Hop Chung cua Uy Ban Trung ng, e trnh len c Thanh Cha nhng chu e nao c e ngh nhieu nhat.

Ngay 13 thang 2 nam 2004, c co Giao Hoang Gioan Phaolo II a cong bo quyet nh chon chu e cho Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc the gii, lan th XI, la: B Tch Thanh The, nguon mach va chop nh cua i song va s mang cua Giao Hoi. Khoa hop se dien ra t ngay mung 2  en 23 thang 10 nam 2005.

Uy Ban Trung ng cua Thng Hoi ong Giam Muc The gii, nh s tr giup cua cac chuyen vien, a bat au soan tap Tai Lieu Tong Quat  (Lineamenta), mot van kien nham co vo viec thao luan ve chu e cua Khoa Hop, khap ni trong giao hoi, trc khi khai mac Thng Hoi ong Giam Muc.

Ngay t au nam 2004, Tap Tai Lieu Tong Quat, a c cong bo. Va khap ni trong giao hoi, Van Kien a c tiep nhan cach tch cc,va nhieu gop y a c gi ve cho Uy BanTrung ng, t 113 Hoi ong Giam Muc, t 11 Cong Ngh Giam Muc cua Cac Giao Hoi ong Phng cong giao, t 25 c quan cua Giao Trieu Roma va t Lien Hiep cac be tren Tong Quyen. Ngoai nhng gop y chung, Uy Ban Trung ng Thng Hoi ong Giam Muc con nhan c nhieu e ngh cua nhng ca nhan giam muc, linh muc, tu s nam n, va nhat la cua nhng giao dan. So lng nhng gop y t cac ni gi ve Uy Ban Trung ng cho thay s hap dan cua chu e a c chon, va nhat la nhng mong i ve ket qua cua Khoa Hop sap en.

Ngay 20 thang 4 nam 2005, tc ch mot ngay sau khi c chon len ke v thanh Phero, trong bai dien van au tien, c Tan Gao Hoang Beneito XVI a nhac en Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc nh la mot trong nhng dan than sap en cua ngai. c Thanh Cha ke Khoa Hop nh la mot trong nhng cao iem cua Nam Thanh The, Nam a c khai mac ngay 17 thang 10 nam 2004.

Ngay 12 thang 5 nam 2005, c Thanh Cha Beneito XVI a chnh thc xac nhan ve Khoa Hop, ve Chu e, va ve Thi gian c rut ngan lai, tc la t mung 2 cho en 23 thang 10 nam 2005, thay v keo dai en 29 thang 10 nam 2005, nh a c loan bao trc.

c Tong Giam Muc Nicola Eterovic a nhac en vai iem mi lien quan en khoa hop Thng Hoi ong Giam Muc nh sau: Moi ngh phu co the phat bieu y kien trong Phien Hop, trong khoang thi gian 6 phut thoi, thay v 8 phut, nh trong nhng lan hop trc ay. Ly do cua viec rut ngan thi gian phat bieu, la bi v thi gian Hop Thng Hoi ong Giam Muc cung a c rut ngan lai trong vong 3 tuan, thay v 4 tuan. Va lai, trong hai ngay 18 va 19 thang 10 nam 2005, co chng trnh danh cho nhng phat bieu t do trong vong 1 tieng ong ho, lien sau Phien Hop Chung, e giup cho cac ngh  phu nao muon biet them ve nhng y kien a c phat bieu. Vi chi tiet mi nay, ngi ta hy vong co dp ao sau, trong bau kh trao oi ci m, nhng y kien va kinh nghiem khac nhau, cung nh nhng cau hoi het sc thi s ve mau nhiem B Tch Thanh The, nguon mach va chop nh cua i song va s mang cua Giao Hoi. Nhng thao luan trong Khoa Hop c ieu khien bi cac v Chu Tch Tha Uy, a c bo nhiem. Vai tro cua nhng v Chu Tch Tha Uy nay khong he tai viec ch loan bao nhng sinh hoat, nhng con that s ieu khien nhng thao luan, c thc hien, trong 5 th tieng khac nhau: (1) Y, (2) Phap, (3) Anh, (4) Tay Ban Nha va (5) c.

c Tong Giam Muc, Tong Th Ky Uy Ban Trung ng Thng Hoi ong Giam Muc, noi tiep nh sau:

e giup cho viec thao luan c de dang, cac ngh  phu se c yeu cau trnh bay nng y kien cua mnh, da theo th t cac e tai c xep at trong Tap Tai Lieu Lam Viec, gom co bon phan chnh.

- Phan th I cua Tai Lieu Lam Viec noi ve e tai: B TchThanh The va The Gii Ngay Nay.

- Phan th II noi ve c Tin cua Giao Hoi vao b tch Thanh The.

- Phan th III noi ve B Tch Thanh The trong i song cua Giao Hoi.

- Phan th IV noi ve B Tch Thanh The trong S Mang cua Giao Hoi.

Nh the, bon phan chnh cua Tai Lieu Lam Viec, tiep noi nhau theo th t va ke tren, se c dung nh la trat t phai theo cho nhng bai phat bieu y kien cua cac ngh phu trong Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc The gii vao thang 10 nam 2005.

c Tong Giam Muc Nicola Eterovic giai thch:

oi  vi cac v giam muc c chon t cac Hoi ong Giam Muc co hn 100 thanh vien tr len, --- va la nhng Hoi ong Giam Muc co quyen chon 4 v giam muc ai dien tham d khoa hop Thng Hoi ong Giam Muc, --- th se khong co van e kho khan nao. Moi v giam muc ai dien chon, se noi ve mot e tai, co lien he en mot trong so bon phan cua Tai Lieu Lam Viec. Nhng Hoi ong Giam Muc co t 50 en 100 thanh vien, th co quyen chon 3 v giam muc ai dien; va ba v giam muc ai dien nay co the chon noi ve ba e tai lien quan en ba phan cua Tai Lieu lam Viec. Nhng Hoi ong Giam Muc co t 26 en 50 thanh vien, th co quyen chon hai v giam muc ai dien tham d . Va nhng Hoi ong Giam Muc co 25 thanh vien tr xuong, th co quyen chon mot v giam muc ai dien. Trong hai trng hp sau nay, --- tc trng hp cua cac Hoi ong Giam Muc co 2 hay 1 giam muc ai dien tham d ma thoi, --- th cac v giam muc ai dien tham d o, co the chon phat bieu y kien ve mot e tai lien quan en mot phan nao o cua Tai Lieu Lam Viec, va la e tai ma mnh cho la co tam quan trong oi vi giao hoi a phng, c mnh ai dien cho. Va khi phat bieu y kien, th v giam muc ai dien o phai ch cho en luc khoa hp ban en e tai ma mnh a chon. Nhng v ai dien cho cac giao hoi cong giao ong phng, nhng ai dien cho cac Bo cua Toa Thanh, va nhng ai dien cho Hiep Hoi Cac Be Tren Tong Quyen, tat ca eu phai tuan theo the thc nh va noi tren. Trat t phat bieu y kien trong cac Buoi Hop cua Thng Hoi ong Giam Muc, tuan theo trat t  bon phan cua Tai Lieu Lam Viec. ieu nay giup cho cac bai phat bieu co trat t hn va nhng thao luan theo trat t cac e tai, se c phong phu hn.

Mot iem mi khac na trong Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc la thi gian danh cho cac cuoc thao luan theo tng nhom ngon ng, se c rut ngan lai, e danh nhieu gi hn cho nhng phat bieu va thao luan trong cac Phien Hop chung. c biet cac ngh phu se c phan chia thanh 12 nhom nho, theo 5 ngon ng c dung trong Khoa Hop. c Tong Giam Muc Nicola Eterovic giai thch them nh sau: Cong viec cua cac nhom nho, theo ngon ng, c hng en muc tieu chnh la soan ra nhng e ngh. Ve iem nay, cac ngh phu se c yeu cau a ra nhng e ngh ngan va ro rang, sao cho moi e ngh ch noi ve mot ieu ma thoi. Ngi ta cung mong c sao cho cac e ngh khong lap lai giao ly truyen thong cua giao hoi, nhng hng en viec co vo cho mot s canh tan trong viec thc hanh muc vu va trong viec c hanh b tch Thanh The trong giao hoi khap ni. Va nh the, Mau Nhiem Cao Ca cua c Tin, c c hanh, ton th va song thc, se tr thanh nhieu hn na nguon mach cho i song cua giao hoi cung nh nguon mach cho s mang cua Giao Hoi, s mang rao giang phuc am va co vo phat trien nhan ban tren toan the gii.

c Tong giam muc Nicola cho biet la se co mot so d thnh vien, nam n, tham d Khoa Hop. Cac ngai se lam chng cho tam quan trong cua Mau Nhiem Chua Giesu Thanh The trong i song thieng lieng cua ho cung nh trong nhng hoat ong ton giao va xa hoi ma cac ngai chu toan hang ngay trong nhng moi trng khac nhau. Cung se co nhng chuyen vien trong nhieu lanh vc, e ho tr cho cong viec cua cac ngh phu. Ngoai ra, con co nhng phai oan anh em, ai dien cho nhng Giao Hoi Kito, hay cong oan giao hoi khac, c mi tham d. So vi nhng khoa hop trc, th lan nay con so cac phai oan ai dien c mi, gia tang gap oi, t con so  6 phai oan ai dien trong khoa hop Thng Hoi ong Giam Muc va qua, tang len tong so 12 phai oan c mi tham d Khoa Hop sap en. oa la nhng phai oan t cac Giao Hoi Chnh Thong, t cac Giao Hoi co xa tai ong Phng, va t nhng cong oan Tin Lanh phat sinh t cong cuoc cai cach the ky th 16. Co the noi ay la mot trong nhng c ch cu the ma c Thanh Cha Benedito XVI a nhac en vao khi au tha tac vu Phero cua ngai.

Cac ngh phu se t do chon ra 8 ngh phu lam thanh vien cua Uy Ban soan thao S iep Thng Hoi ong Giam Muc, va c Thanh Cha se ch nh 4 thanh vien, trong so nay co mot V lam Chu Tch, va mot v lam Pho Chu Tch cua Uy Ban.

Nhng phng tien ky thuat e ho tr cho Khoa Hop sap en, cung dc  canh tan: Anh sang, cac phng tien nghe nhn, cach thc bo phieu bang ien t oi vi nhng van e nho, van van... Nhng canh tan ky thuat nay, se giup cho cuoc trao doi va oi thoai gia cac ngh phu c tr nen de dang va hu ch, trong tinh than cua oan the tnh gia cac ngai vi nhau, cung nh gia cac ngai va c Thanh Cha.

c Tong Giam Muc Nicola, Tong Th Ky cua Uy ban Trung ng ac trach Thng Hoi ong Giam Muc The Gii, con cho biet them rang Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc lan th XI vao thang 10 nam 2005, se trung vao dp mng 40 nam thiet lap c che Thng Hoi ong Giam Muc. c Thanh Cha Beneito XVI a chap thuan e ngh danh rieng mot lan hop cua Thng Hoi ong Giam Muc vao thang 10 nam 2005, e ky niem bien co. Trong phien hop ky niem nay, se co hai bai thuyet trnh, mot co tnh cach than hoc, va mot co tnh cach giao luat, ban ve ban chat cua c cau Thng Hoi ong Giam Muc. Sau o, se co 7 bai noi ve 8 Khoa Hop ac biet a c to chc. Nhng bai thuyet trnh nay se giup cac ngh phu anh gia mot cach khach quan ve con ng a i qua, di s hng dan cua Chua Thanh Than, va cong hien nhng e ngh mi nham canh tan phng phap lam viec, ngo hau c cau Thng Hoi ong Giam Muc, moi ngay mot tr nen nhieu hn phng the hu hieu thc hien s hiep thong va oan the tnh, gia long giao hoi duy nhat, thanh thien, cong giao, va tong truyen.

Le mng ky niem 40 nam thiet lap c cau Thng Hoi ong Giam Muc mi goi cac ngh phu nhn lai con ng a i qua, va  cong viec  phuc vu giao hoi cua c cau nay, mot c cau do Cong ong Vaticano II e ngh thanh lap.

c biet, neu tnh luon ca Khoa Hop Thong Thng vao thang 10 nam 2005 cua Thng Hoi ong Giam Muc, th trong vong 40 nam qua, a co tong cong 21 Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc, c phan loai nh sau: 11 khoa hop thong thng, 2 khoa hop ngoai thng, va 8 khoa hop ac biet. Nh the, Bnh quan c moi 18 thang, th co mot khoa hop Thng Hoi ong Giam Muc.

Hn na trong lch s 40 nam Thng Hoi ong Giam Muc, co hai v Giao Hoang noi tieng a trieu tap, chu s, va ap dung nhng thanh qua cua Khoa Hop, la c Phaolo VI va c Gioan Phaolo II. Ca hai v nay eu ang c lap ho s e phong chan phc va phong thanh.

Ni phan cuoi cua bai gii thieu, c Tong Giam Muc Nicola, Tong Th Ky Uy ban Trung ng Thng Hoi ong Giam Muc, a nhac en tng quan cua ba v giao giao hoang, --- ma hai v a qua i, la c Phaolo VI va c Gioan Phaolo II, va v th ba la c ng kim giao hoang Beneito XVI, --- vi c cau Thng Hoi ong Giam Muc, mot c cau a c thiet lap t 40 nam qua.

c Tong Giam Muc Nicola nhac lai rang: c Giao Hoang Phaolo VI la v a thiet lap c cau Thng Hoi ong Giam Muc, ngay 15 thang 9 nam 1965. Luc o Cong ong Vaticano II cha be mac. Tuy nhien, Cong ong co noi ve c cau mi nay , ni hai oan, tc ni so 5 cua sac lenh ve tha tac vu muc vu cua Giam Muc, va ni so 29 cua sac lenh ve Hoat ong truyen giao cua giao hoi.

c co Giao Hoang Phaolo VI a trieu tap Nam 5 Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc, trong so nay co 4 khoa hop thong thng vao cac nam 1967, 1971, 1974, 1977,  va mot khoa hop ac biet vao nam 1969. c Phaolo VI khong hien dien tham d trong tat ca cac phien hop, nh c co Giao Hoang Gioan Phaolo II, nhng theo doi sat cong viec cua Thng Hoi ong Giam Muc. Trong khoa hop Thng Hoi ong Giam Muc lan au tien vao nam 1967, c Phaolo VI ch tham d  5 phien hop khoang ai ma thoi; tuy nhien, Ngai a tiep rieng tat ca cac ngh phu. Trong Khoa Hop th hai vao nam 1969 --- va ay la Khoa Hop ac Biet --- c Phaolo VI a tham d 8 trong so 11 Phien Hop chung. Nhng phien hop ngai khong tham d c, la v b trung vi buoi tiep kien chung hang tuan vao sang th T. en  Khoa Hop th ba, vao nam 1971, c Phaolo VI a tham d 20 phien hop chung; en phien hop th IV vao nam 1974, Ngai tham d 14 phien hop chung; en Khoa Hop th V, vao nam 1977, va mac du luc o sc khoe a yeu kem, nhng c Phaolo VI a tham d 9 phien hop chung. Nh a noi, du khong tham d tron u tat ca cac phien hop cua Thng Hoi ong Giam Muc, nhng c Phaolo VI a co gang xep chng trnh e tiep xuc vi cac ngh phu, hoac tng ca nhan, hoac theo nhom. Ngoai ra, ngai theo doi cong viec cua khoa hop Thng Hoi ong Giam Muc, qua cac bai phuc trnh cua cac v Chu Tch Tha Uy va cua V Tong Th Ky cua Khoa Hop. S hien dien tham d cua c Giao Hoang trong cac Phien Hop chung cua Thng Hoi ong Giam Muc, noi len ac tnh  oan the cua giam muc oan, ma thu lanh la chnh ngai, ngui ke v thanh Phero.

en thi cua c Gioan Phaolo II: ngai c goi la v giao hoang cua Thng Hoi ong Giam Muc, bi v ngai, cach nay hay cach khac, eu co lien he en tat ca cac khoa hop Thng Hoi ong Giam Muc, t khoa hop au tien vao nam 1967, trc het vi t cach la tong giam muc BaLan, va roi sau o vi t cach la ngi ke v thanh Phero tai ngai toa Roma.

c biet, luc con la Hong Y Tong Giam Muc Cracovia, c Gioan Phaolo II, a la tng trnh vien e thuyet trnh tong ket vao luc ket thuc Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc nam 1974, ve chu e: Cong viec rao giang phuc am trong the gii ngay nay. Hn na, trong khoang thi gian t nam 1971 cho en khi c chon len ke v thanh Phero tai Roma, vao nam 1978, c Hong Y Tong Giam Muc Cracovia, la thanh vien cua Hoi ong Thng Vu cua Uy Ban Trung ng Thng Hoi ong Giam Muc.

Trong suot trieu giao hoang cua ngai, c Gioan Phaolo II a trieu tap va tham d tong cong 15 Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc; trong so nay co 6 Khoa Hop Thong Thng, vao cac nam 1980, 1983, 1987,1990,1994, va 2001; 1 Khoa Hop Ngoai Thng vao nam 1985, va 8 Khoa Hop ac Biet vao cac nam nh sau: vao nam 1980 ve Giao Hoi cong giao tai Hoa Lan;  vao nam 1991 ve Au Chau Khoa Hop lan th I, vao nam 1994 ve Phi Chau, vao nam 1995 ve Liban, vao nam 1997 ve My Chau, vao nam 1998 ve A Chau, va cung vao nam 1998 ve ai Dng Chau, vao nam 1999 ve Au Chau Khoa th II. ay la nhng Khoa Hop ac Biet ve moi ai Luc, e chuan b c hanh ai Nam Thanh 2000. c Gioan Phaolo II a tham d tat ca cac Phien Hop Chung cua cac Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc, ngoai tr  khi phien hop chung o b trung vi buoi tiep kien chung vao sang th T hang tuan. c Gioan Phaolo II con gap g tat ca cac ngh phu, hoac gap rieng tng ngui, hoac theo nhom.

V giao hoang th ba trong lch s 40 nam Thng Hoi ong Giam Muc, la c ng kim giao hoang Beneito XVI. Nh hai v tien nhiem ngai, c Beneito XVI cung la v co nhieu kinh nghiem vi Thng Hoi ong Giam Muc. Ngoai tr  4 Khoa Hop au tien vao cac nam 1967, 1969, 1971 va 1974, con lai cac Khoa Hop khac, th c Hong Y Joseph Ratzinger --- ma nay la Giao Hoang Beneito XVI --- a tham d  7 Khoa Hop Thong Thng, vao cac nam 1977, 1980, 1983, 1987, 1990, 1994 va 2001; mot Khoa Hop Ngoai Thng vao nam 1985 va 7 Khoa Hop ac Biet. Mot cach ac biet, trong Khoa Hop Thong Thng vao nam 1980, c Hong Y Joseph Ratzinger la Tng Trnh Vien Chnh cua Khoa Hop ve chu e Gia Dnh Kito. Ngai con la mot trong ba v  Chu Tch Tha Uy cua Khoa Hop Thong Thng vao nam 1983, ve chu e en Toi va Hoa Giai trong s mang cua Giao Hoi. c Hong Y Joseph Ratzinger con la thanh vien cua Hoi ong Thng Vu cua Uy Ban Trung ng Thng Hoi ong Giam Muc, cua bon Khoa Hop Thong Thng vao cac nam 1980, 1983, 1987 va 1990; va cua hai Khoa Hop ac biet vao nam 1983 va 1997.

Nh the, vi chieu day kinh nghiem ve cac Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc, c Thanh Cha Beneito XVI se gop phan lam cho Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc lan au tien cua trieu giao hoang cua ngai, --- tc khoa hop vao thang 10 nam 2005 --- c the hien cach tron hao hn na, trong bau kh  ay tinh than tap oan gia ang  ke v Thanh Phero va cac giam muc tren the gii. Chac chan rang nhng  g  c Thanh Cha Beneito XVI muon thc hien qua Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc sap en, se c toan the Giao Hoi on nhan va cau nguyen cho, trong Nam Thanh The nay, vi li khan cau cua c N ong Trinh Maria, Ngi N cua b tch Thanh The.

Trong bai thi s lan ti, chung toi se iem qua bai gii thieu th hai trong buoi Hop Bao sang th Nam mung 7 thang 7 nam 2005, tc bai gii thieu cua c Ong Fortunato, pho tong th ky cua Uy Ban Trung ng Thng Hoi ong Giam Muc, trnh bay nhng iem noi dung ang chu y cua Tai Lieu Lam Viec. Mong qu v va cac ban se on nghe.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page