Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yob

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | |


- Chương 42 -

 

Câu trả lời cuối cùng của Yob!

1 Yob trả lời Yavê, và nói:

2 Tôi biết là Người toàn năng

và điều Người nghĩ, Người có thể thực hiện.

[3 Kẻ nào đó đã làm mờ tối kế đồ (Ta)

bằng những lời không hiểu biết?]

Vâng, tôi đã nói năng mà không hiểu

về những kỳ công vượt sức tôi và tôi chẳng biết.

[4 Xin Người hãy nghe và để tôi nói;

tôi sẽ hỏi Người, xin chỉ giáo cho tôi.]

5 Tôi biết Người, qua nghe nói

nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Người.

6 Do đó, tôi ứa nước mắt ăn năn,

trên tro và bụi đất.

 

V. Lời Kết

 

Yavê quở mắng ba nhà khôn ngoan

7 Sau khi đã nói những lời ấy với Yob, Yavê phán với Êliphaz người Têman: "Cơn giận Ta bừng bừng trên ngươi và trên hai bạn ngươi, bởi vì các ngươi đã không nói về Ta với sự ngay thẳng như Yob, tôi tớ Ta. 8 Vậy bây giờ, các ngươi hãy sắm bảy bò mộng và bảy cừu đực, rồi đi tìm Yob, tôi tớ Ta. Các ngươi hãy dâng một lễ thượng hiến cho các ngươi, và Yob tôi tớ Ta sẽ chuyển cầu cho các ngươi. Ta sẽ lưu tâm đến nó và sẽ không giáng ô nhục trên các ngươi bởi đã không nói về Ta với sự ngay thẳng như Yob, tôi tớ Ta".

9 Êliphaz người Têman, Bilđađ người Shuah, Sophar người Naamat đã đi và thi hành theo điều Yavê đã phán với họ; và Yavê đã lưu tâm đến Yob.

 

Yob được khôi phục

10 Ðoạn Yavê đã khôi phục Yob trong tình trạng nguyên thủy của ông, đang khi ông chuyển cầu cho các bạn hữu của mình, và Yavê đã gia tăng gấp đôi tất cả những gì Yob đã có. 11 Tất cả anh em, chị em và tất cả bằng hữu xưa lại tìm đến ông, và họ đã ăn bánh với ông trong nhà ông. Họ chia buồn và an ủi ông về tất cả khốn đốn mà Yavê đã gởi đến cho ông. Mỗi người đã tặng ông một đồng tiền bạc và một chiếc nhẫn bằng vàng.

12 Và Yavê đã chúc lành cho tình trạng mới của Yob hơn cả tình trạng cũ. Ông có 14.000 chiên và 6.000 lạc đà, ngàn cặp bò và ngàn lừa cái. 13 Ông được bảy trai và ba gái. 14 Ông đặt tên cho một cô là "Bồ câu", cô thứ hai là "Hoa Quế" và cô thứ ba là "Sừng Phấn". 15 Trong khắp cả xứ không tìm đâu được người nữ nào xinh đẹp bằng các con gái của Yob. Thân phụ các cô đã chia một phần gia tài cho các cô, giữa các anh em của các cô.

16 Sau đó, Yob còn sống được 140 năm, và ông đã thấy con cái và cháu chắt mình đến bốn đời. 17 Yob qua đời lúc tuổi già chồng chất tháng ngày!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page