Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yob

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | |


- Chương 02 -

 

1 Vậy một ngày kia, các con cái của Thiên Chúa đã đến ra mắt Yavê, và Satan cũng đến cùng với họ để ra mắt Yavê. 2 Yavê phán với Satan: "Ngươi từ đâu đến? Satan thưa với Yavê: "Ði lởn vởn và lang thang trên đất". 3 Yavê phán với Satan: "Ngươi có lưu ý đến Yob, tôi tớ của Ta chăng? Trên đất, chẳng có ai như nó: Một người liêm khiết và chính trực, kính sợ Thiên Chúa và xa lánh điều gian ác; và nó vẫn kiên quyết trong sự liêm chính của nó, mặc dù ngươi đã đẩy Ta vô cớ chống lại nó hầu làm hại nó". 4 Satan thưa với Yavê: "Da thay da. Tất cả những gì người ta có, người ta cũng bỏ để cứu lấy mạng mình! 5 Nhưng xin Người ra tay đụng đến xương thịt nó; chắc chắn nó sẽ nguyền rủa Người ngay mặt!" 6 Yavê phán với Satan: "Ðược, nó thuộc quyền ngươi; nhưng hãy tôn trọng mạng sống nó".

7 Satan lui khỏi nhan Yavê, và dùng ung sang hiểm độc đánh Yob từ gan bàn chân lên tới đỉnh đầu. 8 Yob dùng một mảnh sành để gãi và ngồi ở giữa đống tro. 9 Vợ ông bảo ông: "Ông còn kiên quyết trong sự liêm chính của ông nữa thôi. Hãy nguyền rủa Thiên Chúa rồi chết đi!" 10 Nhưng ông bảo bà: "Bà nói như một mụ điên. Chúng ta nhận điều tốt lành từ Thiên Chúa, làm sao chúng ta lại không nhận điều bất hạnh?" Trong tất cả các sự ấy, môi miệng Yob không hề phạm lỗi.

11 Ba người bạn của Yob biết được tất cả những bất hạnh đã ụp xuống trên ông. Họ kéo đến, mỗi người từ xứ sở mình, Êliphaz từ Têman, Bilđađ từ Shuah, và Xôphar từ Naamat. Họ cùng nhau bàn tính đến để chia buồn và an ủi ông. 12 Ngước mắt từ xa, họ không còn nhận ra ông nữa, và họ cất tiếng khóc ròng. Mỗi người xé áo mình ra và rắc đất lên đầu. 13 Ðoạn họ ngồi bệt xuống bên cạnh ông 7 ngày đêm, không nói với ông một lời; vì họ thấy sự đau khổ của ông quá lớn.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page