Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 24 -

 

Kiểm tra dân số

1 Nộ khí Yavê lại bốc cháy trên Israel; Người xui Ðavit gây họa cho họ, mà rằng: "Hãy đi, làm sổ dân Israel và Yuđa!" 2 Vua nói với Yôab tướng quân, ở bên ông: "Ngươi hãy rảo khắp các chi tộc Israel từ Ðan đến Bơer-Sêba mà kiểm tra dân chúng, để ta được biết dân số (là bao)". 3 Nhưng Yôab nói với vua: "Ước gì Yavê Thiên Chúa của ngài tăng thêm dân gấp trăm lần số họ, như mắt Ðức Vua chúa công tôi hiện trông thấy! Hà cớ gì Ðức Vua chúa công tôi, lại ước mong một điều như thế này?" 4 Những lời của vua rất uy thế đối với Yôab và các tướng binh; nên Yôab và các tướng binh đã từ tạ vua ra đi kiểm tra dân số Israel.

5 Họ qua (sông) Yorđan và khỡi sự với Aroer, và thành trong lòng Khe, rồi đến Gađ và Yazer. 6 Ðoạn họ đến Galaađ, đến vùng dân Hit-tit, ở Cađes; rồi họ đến Ðan rồi từ Ðan họ rẽ qua Siđôn. 7 Ðoạn họ đến đồn thành Tyrô và tất cả các thành thuộc dân Khiu-vi và Canaan. Rồi họ đi đến Namsa thuộc Yuđa, ở Bơer-Sêba. 8 Họ đã rảo qua tất cả xứ, và sau chín tháng, hai mươi ngày, họ đã trở về Yêrusalem, 9 Yôab đệ lên vua số dân dân kiểm tra được. Israel có tám trăm ngàn binh tuốt gươm được, Yuđa có năm trăm ngàn người.

 

Ôn dịch và tha thứ

10 Ðavit lòng những bùi ngùi sau khi ông tính số dân. Ðavit thưa với Yavê: "Tôi đã phạm tội rất nặng nơi điều tôi vừa làm. Nhưng bây giờ, lạy Yavê, xin bỏ qua tội của tôi tớ Người vì tôi đã cư xử quá điên rồ". 11 Sáng hôm sau khi Ðavit chỗi dậy - Lời Yavê đã đến với tiên tri Gađ, thầy chiêm của Ðavit, rằng: "12 Hãy đi nói với Ðavit: Yavê phán thế này: Ta ra cho ngươi ba điều, ngươi hãy chọn lấy một trong ba điều ấy và Ta sẽ thi hành cho ngươi" - 13 Gađ đến gặp Ðavit, tin lại cho ông và nói với ông: "Ðiều gì nào? hoặc là sẽ đến cho ngươi, ba năm đói kém trong xứ của ngươi; hoặc là ba tháng tẩu thoát trước mặt kẻ địch thù của ngươi, và nó sẽ truy nã ngươi; hoặc là ba ngày ôn dịch trong xứ của ngươi? Hãy biết và nhìn xem, tôi phải trả lời làm sao cho Ðấng đã sai tôi?" 14 Ðavit nói với Gađ: "Tôi bồi hồi quá đỗi! Thà tôi sa tay Yavê còn hơn! vì lòng lân mẫn của Người lớn lao: nhưng xin cho tôi đừng phải sa tay người phàm!"

15 Yavê đã giáng ôn dịch trên Israel từ sáng cho đến hạ đã định. Trong dân từ Ðan đến Bơer-Sêba, đã chết bảy mươi ngàn người. 16 Thần sứ giương tay trên Yêrusalem để tàn sát thành; nhưng Yavê đã hối tiếc về tai họa xảy ra và Người phán với Thần sứ tàn sát dân: "Ðủ rồi! Bây giờ hãy nới tay!" Thần sứ Yavê (bây giờ) ở bên sân lúa của Araunah, người Yơbusi. 17 Thấy thần sứ sát phạt dân, Ðavit thưa với Yavê và nói: "Này chính tôi có tội, chính tôi đã làm trái! Các con chiên ấy, chúng đã làm gì? Xin tay Người giáng xuống trên tôi và nhà cha tôi!"

 

Xây tế đàn

18 Ngày ấy Gat đến gặp Ðavit và nói với ông: "Lên dựng tế đàn kính Yavê nơi sân lúa của Araunah người Yơbusi". 19 Và Ðavit đã lên theo lời Gađ, như Yavê đã truyền. 20 Araunah nhìn xuống thấy vua và thuộc hạ đi qua phía mình, thì Araunah ra và bái lạy vua, mặt sát đất. 21 Ðoạn Araunah nói: "Nhân sao Ðức Vua, chúa công tôi, lại đến với tôi tớ của người?" Ðavit nói: "Ðể tậu sân lúa của ngươi mà xây tế đàn dâng Yavê, để cho tai ương ngừng giáng xuống trên dân!" 22 Araunah mới nói với Ðavit: "Xin Ðức Vua, chúa công tôi, cứ lấy và thượng tiến điều gì đẹp mắt người; này đây đã có bò để thượng hiến, bàn đạp lúa và đồ thắng bò làm củi, 23 Tất cả, tâu Ðức Vua, Araunah này xin dâng Ðức Vua". Rồi Araunah nói với vua: "Xin Yavê, Thiên Chúa của ngài khấng nhậm (lời) ngài!"

24 Nhưng vua nói với Araunah: "Không! Ta định trả giá mà tậu của ngươi; ta không muốn thượng tiến cho Yavê, Thiên Chúa của ta, những của thượng hiến không có giá". Và Ðavit đã tậu lấy sân lúa và bò vật, giá là năm mươi seqel. 25 Ðavit đã xây ở đó tế đàn kính Yavê và ông đã thượng tiến lễ tế thượng hiến và kỳ an. Yavê đã nguôi lòng thương đến cả xứ và đã chấm dứt tai ương giáng xuống trên Israel.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page