Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 06 -

 

Khám tại Yêrusalem

1 Ðavit chiêu tập lần nữa tất cả tinh binh trong Israel: ba mươi ngàn. 2 Ðavit đã lên đường và, cùng với toàn dân ở với ông, ông trẩy đi Baalah thuộc Yuđa, để kiệu Khám Thiên Chúa từ đó lên. Khám được đội tên theo Danh "Yavê các cơ binh, Ðấng ngự trên Kêrubim". 3 Người ta đặt Khám của Thiên Chúa lên một cổ xe mới và kiệu đi khỏi nhà Abinađab, trên đồi, Uzza và Akhyô, con của Abinađab đánh cổ xe mới 4 (...) với Khám của Thiên Chúa, và Akhyô đi trước Khám. 5 Ðavit và toàn thể nhà Israel nhảy mừng trước nhan Yavê, hết sức họ, với ca vãn, với đàn cầm, đàn sắt, với trống khẩu, não bạt, phèng la. 6 Khi đến sân lúa của Nakôn, thì Uzza giơ tay tới Khám Thiên Chúa mà nắm lại vì bò kéo hỏng chân. 7 Nộ khí Yavê bốc cháy trên Uzza và Thiên Chúa đánh Uzza tại chỗ vì sự sơ xuất ấy: ông đã chết ở đó bên Khám Thiên Chúa. 8 Ðavit cũng đâm bực mình vì Yavê đã tông hổng Uzza và người ta đã gọi chỗ ấy là Lỗ hổng - Uzza cho đến ngày nay.

9 Và ngày ấy Ðavit đã kính sợ Yavê, và ông nói: "Làm sao Khám của Yavê đến nhà tôi được?" 10 Nên Ðavit đã không muốn kiệu Khám Yavê rẽ qua nhà ông, trong Thành Ðavit. Ðavit đã cho Khám ghé nhà Obed-Eđôm, người thành Gat. 11 Khám của Yavê đã lưu lại nhà Obed-Eđôm người thành Gat ba tháng; và Yavê đã chúc lành cho Obed-Eđôm và tất cả gia đình ông.

12 Tin đến cho vua Ðavit rằng: "Yavê đã chúc lành cho Obed-Eđôm và tất cả những gì ông có, nhân vì Khám của Thiên Chúa". Ðavit mới đi kiệu Khám của Thiên Chúa từ nhà Obed-Eđôm lên Thành của Ðavit, trong niềm hân hoan. 13 Và khi những người khiêng Khám Yavê bước được sáu bước, thì ông tế sát một con bò, và một con bê béo tốt. 14 Ðavit đã đem tất cả sức lực múa trước nhan Yavê; và Ðavit đã thắt áo bào trúc bâu. 15 Và Ðavit cùng toàn thể nhà Israel đã kiệu Khám Yavê lên trong tiếng hò reo và tiếng tù và. 16 Vào lúc Khám của Yavê vào đến Thành của Ðavit, Mikal con của Saul, từ cửa sổ trông xuống trông thấy vua Ðavit vừa nhảy vừa múa trước nhan Yavê, thì nàng đâm khinh. 17 Người ta đã đem Khám của Yavê vào, đặt trong chỗ đã dọn, giữa trướng Ðavit đã dựng để đón Khám. Ðoạn Ðavit thượng tiến lễ thượng hiến trước nhan Yavê làm một với (lễ tế) kỳ an. 18 Ðavit thượng tiến lễ thượng hiến và kỳ an xong, thì ông chúc lành cho dân nhân danh Yavê các cơ binh. 19 Ông phân phát cho toàn dân, cho tất cả đoàn lũ Israel, nam cũng như nữ, mỗi người một bánh thuẫn, một tấm mứt chà là, một tấm mứt nho, đoạn toàn dân ra đi, ai về nhà nấy.

20 Khi Ðavit về để chúc lành cho gia đình ông, thì Mikal, con của Saul, ra đón Ðavit và nói: "Thật là vinh sang nhá, vua Israel hôm nay, khi ngài xây mình hở hang hôm nay trước mắt những con sen của lũ tôi tớ ngài, không khác gì một tên tục tử ở trần ở lỗ" 21 Ðavit mới nói với Mikal: "Trước nhan Yavê, ta múa nhảy Yavê hằng sống Ðấng đã chọn ta thay cha ngươi và cả nhà ngươi, để truyền ta làm lãnh tụ trên dân của Yavê là Israel, ta sẽ còn múa máy nữa trước nhan Yavê. 22 Ta sẽ còn hạ mình hơn thế nữa, ta sẽ ra hèn hạ trước mắt ta ; nhưng trước mắt những con sen ngươi vừa nói, ta sẽ được vinh sang". 23 (Vì thế mà) Mikal, con của Saul, mãi cho đến khi chết, vẫn không có con.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page