Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 04 -

 

Ishabaal bị sát hại

1 Khi con của Saul nghe tin Abner đã chết ở Hêbron, thì ông bủn rủn tay chân, và toàn thể Israel kinh hoàng. 2 Ishbaal con của Saul có hai vỏ biền cai đội du kích; một người tên là Baanah; và người thứ hai tên là Rêkab; họ đều là con của Rimmon người Bơêrốt, vì Bơêrôt cũng được kể là phần của Benyamin. 3 Người Bơêrốt đã chạy qua Gittaim và họ vẫn còn là khách ngụ cư ở đó cho đến ngày nay.

4 Yônatan, con của Saul, có một người con què cả hai chân. Nó được năm tuổi, khi hay tin Saul và Yônatan từ Yizrơel báo về: chị vú nuôi của nó mới bồng nó mà chạy trốn, nhưng bởi chị hốt hải chạy đi, nên nó đã lăn ngã mà phải què. Tên nó là Mơribbaal.

5 Các người con của Rimmon, Rêkab và Baanah đã trẩy đi và tới nhà Ishbaal vào lúc nóng nhất ban ngày; (Ishbaal) đang nằm ngủ trưa. 6 Chúng đã vào tận bên trong nhà, (làm như thể) người xúc lúa và này một thị tỳ giữ cửa đang chuốt lúa, thì đã thiếp đi mà ngủ mất và chúng đã đâm nàng một nhát vào bụng, đoạn Rêkab và em là Baanah đã lẫn được, 7 mà vào nhà. Và này ông đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Chúng đã đâm giết ông, rồi chúng cắt đầu ông. Chúng lấy đầu ông và đi theo đường Hoang giao suốt cả đêm. 8 Chúng đem đầu Ishbaal đến cho Ðavit ở Hêbron. Chúng thưa với vua: "Này đây đầu Ishbaal con của Saul, địch thù của ngài, kẻ đã từng tìm mạng ngài. Hôm nay Yavê đã oán trả thay cho Ðức Vua, chúa công tôi trên Saul và dòng giống (Saul)".

9 Và Ðavit đã đáp lại Rêkab và em là Baanah, các con của Rimmom, người Bơêrôt và nói với chúng: "Yavê hằng sống, Ðấng đã giựt thoát mạng ta ra khỏi nỗi khốn cùng, 10 đứa đã báo tin cho ta rằng: kìa Saul đã chết, trước mắt nó, nó tưởng mình là sứ giả tin mừng, thế mà ta đã cho túm lấy nó mà giết đi, ở Xiqlaq, kẻ đáng lẽ ra phải được ta thưởng công đem tin mừng. 11 Huống chi là những đứa ác ôn đã giết hại người chính trực, ngay trong nhà, chính trên giuờng người ấy! Vậy bây giờ, ta lại không phải đổi máu các người ấy nơi tay các ngươi và diệt các ngươi khỏi mặt đất đi sao?" 12 Ðavit liền ra lệnh cho trai tráng giết chúng và chặt tay chân chúng và treo nơi ao nước ở Hêbron. Còn đầu Ishbaal, thì họ đã lấy và đặt vào trong mộ của Abner ở Hêbron.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page