Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 18 -

 

Trận chiến

1 Ðavit duyệt qua quân binh đi với ông và đặt trên họ những người cai ngàn quân, và cai trăm quân. 2 Ðoạn Ðavit chia quân ra làm ba: một phần ba trao tay Yôab, một phần ba trao tay Abyshay, một phần ba trao tay Ittai người thành Gát. Vua nói với quân binh: "Cả ta nữa, ta cũng phải xuất trận với các ngươi!" 3 Nhưng quân binh thưa: "Xin ngài đừng xuất trận; vì chúng tôi có bỏ chạy, người ta sẽ chẳng để ý trong khi ngài bằng một vạn người chúng tôi. Vậy bây giờ tốt hơn, xin ngài ở lại trong thành để (có thể) tiếp viện cho chúng tôi". 4 Vua nói với họ: "Ðiều các ngươi cho là tốt, ta sẽ làm". Và vua đã ở lại bên cạnh Cổng, còn tất cả binh xuất trận theo từng trăm, từng ngàn. 5 Vua ra lịnh cho Yôab, Abyshay, Ittai rằng: "Vì ta, hãy nới tay một chút với thằng bé Absalôm!" Và tất cả quân binh đều đã nghe vua ra lịnh về Absalôm như thế cho các tướng. 6 Quân ra chiến trường nghinh đánh Israel và trận chiến đã xảy ra trong rừng thuộc Ephraim. 7 Quân của Israel đã bại trước mặt bộ hạ của Ðavit, và thực là một cuộc đại bại trong ngày ấy: hai vạn người. 8 Trận chiến lan ra khắp mặt đất trong vùng và ngày ấy những người bị thiệt mạng vì rừng núi thì nhiều hơn là bị gươm làm cỏ.

 

Absalôm chết

9 Absalôm tình cờ lại gặp bộ hạ của Ðavit. Absalôm cỡi một con la. Con la len vào dưới một cây sến có cành chi chít và đầu chàng mắc cứng vào cây sến và chàng bị treo lủng lẳng giữa trời và đất, trong khi con la ở dưới đã đi mất. 10 Một người thấy được thì đã báo cho Yôab biết và nói: "Này tôi thấy Absalôm treo lủng lẳng trên một cây sến!" 11 Yôab nói với người đã báo tin cho ông: "Ngươi đã thấy hắn chứ! Tại sao ngươi không hạ thủ nó ngay tại chỗ? Ắt ta đã ban cho ngươi mười lạng bạc và một đai lưng". 12 Nhưng người kia nói với Yôab: "Dẫu tôi được cân ngay vào bàn tay một ngàn lạng bạc, tôi cũng không giám tra tay trên hoàng tử vì tai chúng tôi đã nghe vua ra lịnh cho ông làm một với Abyshay và Ittai rằng: "Hãy giữ gìn thằng bé Absalôm cho ta". 13 Hay cho tôi có liều mạng làm điều gian ngoa, thì nào có điều gì dấu được với vua, và ông, rồi ra ông cũng đứng riêng mặc kệ". 14 Yôab nói: "Không lẽ ta cứ dùng dằng với anh thế này?" Ông đã lấy ba cái đòn xóc cầm tay mà đâm vào tim Absalôm, vẫn còn sống giữa lùm cây sến. 15 Ðoạn mười trai tráng mang khí giới của Yôab xúm lại mà đánh Absalôm cho chết đi.

16 Yôab thổi tù và cho quân binh thôi đuổi theo Israel, vì Yôab định thu quân lại. 17 Họ đã mang Absalôm vất trong một hố lớn trong rừng, rồi chất một đống đá lớn lên trên. Còn toàn thể Israel thì đã bỏ chạy ai về lều nấy.

18 Lúc sinh thời Absalôm đã tra tay dựng bia cho mình trong thung lũng của vua, vì chàng nói: "Tôi không có con để truyền lại tên tôi". Và chàng đã lấy tên mình mà đặt cho bia. Nên người ta gọi nó là Tay Absalôm cho đến ngày nay.

 

Ðem tin cho Ðavit

19 Akhimaas, con của Sađok nói: "Ðể tôi chạy đem tin mừng cho vua, vì Yavê đã xử cho ngài (là đã cho ngài) thoát tay địch thù". 20 Nhưng Yôab bảo: "E hôm nay, ngươi không phải là người đem tin mừng đâu; ngày khác, ngươi sẽ đem tin mừng, chứ hôm nay, ngươi sẽ không có tin mừng mà đem, bởi lẽ hoàng tử đã chết". 21 Rồi Yôab bảo một người đất Kush: "Anh đi báo tin cho Ðức Vua về các điều anh đã thấy". Người đất Kush bái lạy Yôab và chạy đi. 22 Nhưng Akhmaas, con của Sađok lại lên tiếng nói Yôab: "Dù chăng hay chớ, xin để tôi chạy theo, cả tôi nữa, sau người đất Kush!" Yôab nói: "Này con, con chạy đi làm gì? Tin mừng chẳng đem lại gì cho con đâu!" 23 Chàng nói: "Dù chăng hay chớ, cứ để tôi chạy đi!" nên ông nói: "Thì chạy đi!" Vậy Akhimaas đã chạy theo đường Châu Thổ và đã vượt quá người đất Kush.

24 Ðavit đang ngồi giữa hai cổng: người lính canh đi trên mái cổng, bên trên tường thành, ngước mắt lên mà nhìn, thì thấy có người đang chạy một mình. 25 Người lính canh hô và loan tin cho vua. Vua nói: "Nếu nó một mình, ắt sẽ có tin mừng nơi miệng nó". Người kia còn đang chạy và tiến lại gần, 26 thì người lính canh thấy một người khác cũng đang chạy. Người lính canh mới gọi người giữ cổng và nói: "Này có người đang chạy một mình!" Vua nói: "Người ấy cũng đem tin mừng nữa". 27 Người lính canh (lại) nói: "Tôi nhận ra được nước chạy của người thứ nhất, như nước chạy của Akhimaas, con của Sađok". Vua nói: "Một người tốt đó, hẳn nó đến vì có tin mừng".

28 Akhimaas hô lên và tâu vua: "Vạn an!" đoạn bái lạy vua, mặt sát đất, và nói: "Chúc tụng Yavê Thiên Chúa của ngài, Ðấng đã phó nộp những người đã dám giơ tay chống lại Ðức Vua, chúa công tôi!" 29 Vua mới nói: "Thằng bé Absalôm có được an lành không?" Akhimaas đáp: "Con thấy người ta om sòm cả lên khi Yôab, tôi tớ Ðức Vua sai tôi tá ngài đi; nhưng con không được biết có chuyên gì!" 30 Vua nói: "Rẽ qua một bên và đứng đó!" Chàng rẽ qua một bên và đứng chực.

31 Và này người đất Kush đã đến. Người đất Kush nói: "Xin Ðức Vua, chúa công tôi khấng nghe tin mừng là hôm nay Yavê đã phân xử cho ngài, là cho ngài thoát tay mọi kẻ dấy lên chống lại ngài". 32 Vua hỏi người đất Kush: "Thằng bé Absalôm có được an lành không?" Người đất Kush đáp: "Ước gì các địch thù của Ðức Vua, chúa công tôi và mọi kẻ dấy lên làm ác chống lại ngài đều ra như thằng bé ấy!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page