Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 08 -

 

Các cuộc giao tranh dưới triều Ðavit

1 Sau đó, Ðavit đã đánh bại quân Philitin và bắt họ phải hàng phục. Thế là Ðavit đã cầm cương nảy mực thay quân Philitin. 2 Ông đã đánh bại Moab và bắt chúng nằm rạp trên đất và lấy dây đo: Ông đo chúng hai dây để đem xử tử, và dư một dây để tha sống. Moab đã phải lệ thuộc và triều cống Ðavit.

3 Ðavit đã đánh bại Hađađêzer, con của Rơkhob, vua Xôbah, khi ông này tra tay tái chiếm vùng Sông Cả. 4 Ðavit đã bắt được của ông ấy một ngàn bảy trăm kỵ mã và hai mươi ngàn bộ binh. Ðavit cho chặt nhượng chân hết thảy ngựa thắng xe; ông chỉ để lại một trăm con. 5 Người Aram đến tiếp viện Hađađêzer vua Xôbah, và Ðavit đã hạ của Aram hai mươi hai ngàn người. 6 Ðavit đã đặt trấn thủ cai Aram vùng Ðama, và Aram đã phải lệ thuộc và triều cống Ðavit. Ấy vậy Yavê đã cho Ðavit đi đâu thắng đó. 7 Ðavit đã lấy những thuẫn vàng thủ hạ của Hađađêzer mang và đem về Yêrusalem. 8 Vua Ðavit đã lấy rất nhiều đồng thau nơi các thành của Hađađêzer là Têbakh và Bơrôtai.

9 Tô-i, vua Khamat, nghe tin Ðavit đã đánh bại tất cả binh lực của Hađađêzer, 10 Tô-i đã sai con ông là Hađoram đến với vua Ðavit để vấn an và chúc mừng ông, nhân vì ông đã giao chiến và đánh bại Hađađêzer - (Hađoram) có nơi tay đồ bạc, đồ vàng và đồ đồng. 11 cả các đồ vật ấy vua Ðavit cũng đã cung hiến cho Yavê, làm một với bạc vàng ông đã cung hiến, (trên của bắt được) nơi các dân tộc ông đã khắc phục đuợc: 12 Aram, Moab, con cái Ammon, người Philitin, Amalek, cũng như trên chiến vật bắt được của Hađađêzer, con của Rơkhob, vua Xôbah.

13 Ðavit đã nổi danh, khi trên đường về, ông đã đánh bọn Eđom trong thung lũng Muối, (giết) mười tám ngàn người. 14 Rồi ông đặt trấn thủ cai Eđom - trên tất cả Eđom đã phải lệ thuộc Ðavit. Ấy vậy Yavê đã cho Ðavit đi đâu thắng đó.

 

Việc cai trị vương quốc

15 Ðavit làm vua trên toàn thể Israel và hành động theo công minh chính trực trên toàn dân của ông. 16 Yôab, con của Xơruyah làm cai Binh; Yôsaphat con của Akhiluđ làm ngự sử. 17 Sađok con của Akhitub và Abiyatar con của Akhimêlek làm tư tế; Sơrayah làm ký lục; 18 Bơnayahu, con của Yơhôyađa, cai quân Kơrêti và Pơlêti. Và các con của Ðavit làm tư tế.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page