Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 15 -

 

Absalôm làm trò mị dân

1 Sau đó, Absalôm tự tậu cho mình xa giá, ngựa, và năm mươi người chạy đằng trước ông. 2 Absalôm thường dậy sớm mà đứng bên vệ đường vào Công môn. Và hễ có ai vì kiện tụng mà phải đến hầu vua chờ xét xử, thì Absalôm gọi lại và nói: "Ông từ thành nào đến?" Và người kia đáp: "Tôi tớ ngài từ một thành thuộc một chi tộc Israel". 3 Bấy giờ Absalôm bảo người ấy: "Coi! Vụ của ông tốt đó, hợp lẽ phải, nhưng mà có ai được vua ủy cho mà nghe ông". 4 Rồi Absalôm nói: "Phải chi có ai đặt tôi làm thẩm phán trong xứ? Ai có kiện tụng trông được xét xử sẽ đến với tôi, và tôi sẽ giải oan cho". 5 Và khi vừa có ai tiến lại bái lạy chàng, chàng liền giơ tay, kéo lại mà ôm hôn. 6 Absalôm đã làm như thế đối với mọi người Israel đến với vua để được xử kiện. Nhờ thế Absalôm đã mua chuộc được lòng mọi người Israel.

 

Absalôm tiếm ngôi cha

7 Bốn năm sau, Absalôm thưa với cha: "Xin cho phép con đi Hêbrôn giữ trọn lời khấn con đã khấn với Yavê. 8 Vì khi ở Gêshur xứ Aram, tôi tớ ngài đã khấn lời khấn rằng: Nếu Yavê khấng đem tôi trở lại Yêrusalem, tôi sẽ phụng thờ Yavê ở Hêbron". 9 Vua nói với chàng: "Con đi bằng yên!" Và chàng đã chỗi dậy trẩy đi Hêbron".

10 Absalôm đã sai các dò thám đến tất cả các chi tộc Israel, để bắn tin: "Khi các người vừa nghe tiếng tù và, các người sẽ hô: Absalôm làm vua ở Hêbron! 11 Cùng với Absalôm, có hai trăm người ở Yêrusalem cũng trẩy đi, đó là khách được mời, vì chất phác mà họ ra đi và tuyệt nhiên không biết tí gì. 12 Absalôm cũng sai người đi Gilô thành của Akhitophel mà triệu vời Akhitophel người Gilô, cố vấn của Ðavit, và (ông này) đã ở bên chàng khi chàng tế sát hy sinh tế lễ. Cuộc âm mưu đã thành mãnh liệt và dân chúng phò Absalôm cứ tăng lên mãi.

 

Ðavit chạy loạn

13 Một người đem tin tới nói với Ðavit: "Lòng người Israel đã chiều theo Absalôm!" 14 Ðavit mới bảo tất cả tôi tớ còn ở với ông tại Yêrusalem: "Ðứng dậy nào! Ta phải chạy trốn, vì ta sẽ không thoát được với Absalôm đâu. Ði mau lên, kẻo nó làm gấp mà đuổi kịp được ta, và giá họa cho ta và tuốt gươm làm cỏ cả thành". 15 Tôi tớ vua đã tâu với ông: "Ðức Vua, chúa công tôi đã chọn thế nào, thì này các tôi tớ ngài đây!" 16 Vua đã ra đi, có tất cả nhà theo sau; vua để lại mười người cung phi để giữ nhà. 17 Vậy vua đã đi ra, có toàn dân theo sau; họ đã dừng lại nơi ngôi nhà cuối hết. 18 Toàn thể các tôi tớ của ông đứng bên cạnh ông, còn tất cả quân Kơrêti, tất cả quân Pơlêti, và tất cả quân Gati, tức là sáu trăm người từ thành Gat đi theo ông, thì diễn hành trước mặt vua. 19 Vua nói với Ittai, người thành Gat: " Cả ông nữa tại sao lại đi với chúng tôi? Lui lại mà ở với vua, vì ông là người tha bang, và ở đâu thì ông cũng là người lưu đày. 20 Ông mới đến hôm qua, mà hôm nay tôi lại làm ông phải long đong đi với chúng tôi sao, trong khi tôi phải lang thang vô định? Lui lại đi và dẫn anh em về vơí ông. Xin Yavê xử nhân nghĩa tín thành với ông". 21 Itttai đáp lại vua và nói: "Yavê hằng sống! Và tôi xin lấy mạng sống của Ðức Vua, chúa công tôi mà thề là bất kỳ Ðức Vua chúa công tôi ở đâu, thì dù chết, dù sống, thì tôi tớ của ngài cũng ở đó! 22 Ðavit mới bảo với Ittai: "Ði qua đi! " và Ittai người thành Gat đã đi qua cùng với bộ hạ của ông và cả bầu đoàn thê tử theo ông. 23 Hết mọi người đều khóc lớn tiếng, trong khi toàn dân diễn hành; vua qua Kêđrôn và toàn dân qua phía Ðông con đường giáp với sa mạc.

 

Ðavit và Khám

24 Và này có cả Sađok nữa - và tất cả các Lêvit ở với ông, những người khiêng Khám Giao ước của Thiên Chúa - họ đặt Khám của Thiên Chúa xuống và Abiyatar dâng lễ thượng hiến, chờ cho toàn dân diễn hành ra khỏi thành. 25 Vua nói với Sađok: "Hãy đem Khám của Thiên Chúa về lại trong thành. Nếu ta đắc sủng trước mắt Yavê, ắt Người sẽ cho ta trở về và được thấy lại Khám và chỗ Khám ngụ". 26 Nhưng nếu Người phán thế này: "Ta không được hài lòng về ngươi!" Thì ta đây, xin Người cứ xử với ta như Người thấy là đẹp mắt". 27 Vua nói với Sađok, vị tư tế: "Ông thấy không? Hãy về lại bằng yên trong thành, làm một với Akhimaas, con ông và Yônatan con của Abiyatar, bởi có hai người con của các ông ở với các ông. 28 Coi này! Ta sẽ nán lại nơi các chỗ quá giang giáp sa mạc cho tới khi nào có một lời của các ông đến báo tin cho ta". 29 Vậy Sađok và Abiyatar đã đem Khám của Thiên Chúa trở về Yêrusalem và ở lại đó.

 

Akhhitophel và Khushai

30 Ðavit leo dốc Cây Dầu, vừa lên vừa khóc, đầu trùm khăn và đi chân không. Mọi người đi với ông ai nấy đều trùm khăn trên đầu, và vừa đi lên vừa khóc. 31 Người ta tin cho Ðavit hay rằng: "Akhitophel có mặt trong bọn người âm mưu vời Absalôm!" Ðavit nói: "Lạy Yavê, xin cho mưu đồ lời khuyên của Akhitophel thành (lời) ngu dại".

32 Khi Ðavit tới đỉnh, nơi người ta thường lạy Thiên Chúa, thì này có Khushai, người Arqi, đến gặp ông, áo chùng xé rách, đầu rắc đất. 33 Ðavit nói với ông ấy: "Ngươi mà đi với ta, thì chỉ là gánh nặng cho ta; 34 nhưng nếu ngươi về lại trong thành và ngươi nói Absalôm: Tâu Ðức Vua, tôi sẽ là tôi tớ ngài; cũng như bấy nay tôi đã là tôi tớ vương phụ, thì nay tôi xin làm tôi tớ ngài, - thì hẳn ngươi sẽ làm hỏng hộ ta các mưu đồ của Akhhitophel. 35 Lại không có sẵn với ngươi các tư tế Sađok và Abiyatar đó sao? Mọi lời ngươi nghe được nơi đền vua, ngươi sẽ mách lại cho tư tế Sađok và Abyatar. 36 Này họ có hai người con của họ ở đó, Akhimaas con của Sađok và Yônatan con của Abiyatar, các ngươi sẽ nhờ chúng nhắn cho ta hay mọi lời các ngươi nghe được". 37 Khushai, bạn của Ðavit, đã vào thành nhằm lúc Absalôm vừa tới Yêrusalem.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page