Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 21 -

 

V. Phụ Chương

 

Dòng giống Saul bị diệt

1 Dưới triều Ðavit, xảy có nạn đói ba năm, năm này kế năm khác, và Ðavit đã đi yết nhan Yavê. Yavê phán: "Có máu trên Saul và trên gia đình nó, vì nó đã hạ sát người Gabaôn". 2 Vua mới triệu người Gabaôn đến và nói với họ - Người Gabaôn không thuộc hàng con cái Israel, nhưng là một số người Amori sót lại; con cái Israel đã có lời thề cam kết với họ; nhưng Saul đã tìm cách tàn sát họ vì lòng nhiệt thành đối với con cái Israel và Yuđa - 3 Ðavit nói với người Gabaôn: "Ta phải làm gì cho các ngươi, và lấy gì mà tạ tội, ngõ hầu các ngươi chúc lành cho cơ nghiệp của Yavê?" 4 Người Gabaôn mới nói với ông: "Chúng tôi không có chuyện bạc vàng đối với Saul cùng nhà ông ấy; chúng tôi cũng không có ý giết hại ai trong Israel". Ông lại nói với họ: "Các ngươi bảo sao, ta sẽ làm vậy" 5 Họ tâu vua: "Người đã làm cho chúng tôi hầu tận tuyệt và đã trù tính hủy diệt chúng tôi để chúng tôi không còn chỗ đứng trong tất cả bờ cõi Israel, 6 xin nộp cho chúng tôi bảy người trong hàng con cháu người ấy, để chúng tôi đem bêu trước mặt Yavê, ở Gabaôn, trên núi của Yavê". Và vua đã nói: "Ta sẽ nộp chúng cho các ngươi". 7 Nhưng vua đã dung cho Mơribbaal, con của Yônatan, con của Saul, vì lời thề nhân danh Yavê giữa hai bên, tức là giữa Ðavit và Yônatan con của Saul. 8 Vua đã bắt hai người con Rispah, con gái của Ayyah, đã sinh hạ cho Saul, tức là Armôni và Mơribbaal, và năm người con Mêrab, con gái của Saul, đã sinh hạ cho Adriel, con của Barzillai, người Mơkholah. 9 Và ông đã nộp chúng cho người Gabaôn và họ đã bêu chúng trước mặt Yavê. Chúng đã thiệt mạng, (tất cả) bảy làm một với nhau. Chúng đã bị xử tử vào những ngày đầu tiên của mùa gặt, khi bắt đầu mùa gặt lúa mạch.

10 Và Rispah, con gái của Ayyah, lấy bao bị mà trải cho mình trên tảng đá, từ đầu mùa gặt cho đến khi có nước từ trời đổ xuống trên chúng. bà không để cho chim trời đậu xuống trên chúng ban ngày, hay thú (giẵm) lên ban đêm. 11 Người ta báo cho Ðavit biết việc Rispah, con gái của Ayyah, hầu thiếp của Saul đã làm, 12 và Ðavit đã đi lấy hài cốt Saul và hài cốt Yônatan, con ông, nơi các kỳ mục (thành) Yabesh xứ Galaađ - (hài cốt) họ đã lấy trộm ở sân thành Bet-shan nơi quân Philitin đã treo (xác hai người), ngày quân Philitin dã đánh bại saul ở Gilboa. 13 (Ðavit) đã lấy từ đó về hài cốt của Saul và hài cốt của Yônatan, con ông; rồi người ta cũng đã thu lại hài cốt những người bị bêu, 14 mà chôn cất, làm một với hài cốt của Saul và Yônatan, con ông, ở đất Benyamin, tại Xêla, trong mồ của Qish, cha (của Saul). Người ta đã thi hành mọi điều vua truyền. Sau đó Thiên Chúa đã đoái thương đến xứ sở.

 

Những võ công trong chiến tranh Philitin

15 (Thuở ấy) lại có giặc giữa Philitin và Israel. Ðavit đi xuống với các thủ hạ của ông, và họ đã giao chiến với quân Philitin. Ðavit đã cảm thấy mệt. 16 Vả có Ishbô-bơ-Nob là một người con cháu của Raphah, cây thiết lĩnh của hắn cân nặng ba trăm Seqel, quả cân đồng, hắn có thắt một thanh gươm mới (luyện), hắn cam đoan sẽ hạ cho được Ðavit. 17 Nhưng Abyshay, con của Xơruyah đã tiếp cứu ông và đã hạ được tên Philitin và đã giết nó. Bấy giờ bộ hạ của Ðavit đã khẩn nài với ông rằng: "Xin ngài đừng ra trận với chúng tôi nữa để ngài đừng dập tắt đi cái đèn của Israel!"

18 Sau đó lại có chiến tranh ở Gob với quân Philitin. Bấy giờ Sibbêkai, người Khushah đã hạ được Sap, thuộc hàng con cháu của Raphah.

19 Lại có chiến tranh ở Gob với quân Philitin lần nữa; và Elkhanan, con của Yair, người Bêlem đã hạ được Gôlyat người thành Gat; cán thiết lĩnh của hắn bằng trục khung cửi của thợ dệt.

20 Lại xảy có chiến tranh ở Gat. Có một người vóc dáng to lớn, tay chân đều có sáu ngón, tất cả là hai mươi bốn ngón; hắn cũng là con Raphah. 21 Hắn đã thách Israel, nhưng Yônatan con của Shimơah, anh của Ðavit đã hạ được hắn.

22 Bốn người ấy đều là con cháu của Raphah, ở thành Gat; chúng đã ngã gục dưới tay Ðavit và tay các thủ hạ của ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page