Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 02 -

 

IV. Ðavit Ðược Làm Vua

1 - Ðavit Vua Yuđa

 

Ðavit được tấn phong vua

1 Sau đó, Ðavit thỉnh ý Yavê, mà rằng: "Tôi có phải lên một thành nào của Yuđa hay không?" Và Yavê phán: "Lên đi". Ðavit lại nói: "Tôi sẽ lên đâu?" và Người phán "Hêbron". 2 Và Ðavit đã lên đó, cùng với hai vợ, Akhinoam người Yizơel, và Abigail (nguyên là) vợ của Nabal người Karmel. 3 Ðavit cũng mang theo cả bộ hạ của ông, những người đi với ông, mỗi người với gia đình của họ. Và họ đã lưu lại trong các thành của Hêbron. 4 Bấy giờ người Yuđa đến đó xức dầu tấn phong Ðavit làm vua trên nhà Yuđa.

 

Gửi sứ giả tới Yabesh

Người ta tin cho Ðavit hay rằng: "Chính người Yabesh xứ Galaađ đã chôn cất Saul". 5 Ðavit mới sai sứ giả đến với người Yabesh xứ Galaađ mà nói với họ: "Xin Yavê chúc lành cho các người, bởi các người đã làm việc nghĩa ấy cho Saul, chúa công của các người, là đã chôn cất ngài. 6 Bây giờ xin Yavê lấy nhân nghĩa tín thành xử với các người! Và cả ta nữa, ta sẽ lấy một lòng tự hậu như thế mà xử với các người, một khi các người đã làm điều ấy. 7 Còn bây giờ, các người hãy ở cho có nghị lực, hãy nên người dũng cảm, vì Saul chúa công các người đã chết, và chính ta, các người nhà Yuđa đã xức dầu tấn phong ta làm vua trên họ".

 

Abner đặt Ishbaal làm vua Israel

8 Abner con của Ner, tướng cai đạo binh của Saul đưa Ishbaal, con của Saul, qua Makhanaim. 9 Ông tôn (Ishbaal) làm vua trên Galaađ, Asher, Yizrôel, Ephrai, Benyamin, tức là trên toàn thể Israel. 10 Ishbaal con của Saul được bốn mươi tuổi khi ông lên làm vua trên Israel. Ông trị vì được hai năm. Chỉ có nhà Yuđa theo Ðavit. 11 Tổng số những năm Ðavit làm vua ở Hêbron trên nhà Yuđa là bảy năm sáu tháng.

 

Yuđa và Israel lâm chiến

12 Abner, con của Ner, và các tôi tớ của Ishbaal xuất chinh từ Nakhanaim đến Gabaôn.13 Yôab, con của Xơruyah, và các tôi tớ của Ðavit cũng xuất chinh. Hai bên đã đụng độ nhau bên bờ ai ở Gabaôn. Họ cầm cự: một, phía bên này ao, một, phía bên kia ao.

14 Abner với nói với Yôab: "Hãy để trai tráng đứng lên đấu với nhau trước mặt chúng ta!" Yôab nói: "Cho chúng đứng lên!" 15 Chúng đã đứng lên và điểm đủ số: mười hai trai tráng của Benyamin và của Ishbaal, và mười hai thuộc các tôi tớ Ðavit. 16 Mỗi người chúng chộp lấy đầu đối thủ của mình, và thọc gươm vào sườn nhau, khiến chúng đã lăn ra chết cả với nhau. Người ta gọi chỗ ấy là khu đất Sườn, ở Gabaôn.

17 Cuộc chiến đã trở nên rất ác liệt ngày hôm ấy. Abner và người Israel đã bị đánh bại trước mặt các tôi tớ Ðavit. 18 Ở đó có ba người con của Xơruyah: Yôab, Abyshay, Asahel. Vả Asahel đã đuổi thì chân lanh như một linh dương ngoài đồng. 19 Asahel đã đuồi theo Abner; một mạch, anh dõi theo Abner không rẽ qua phải hay qua trái. 20 Abner mới quay lại đàng sau và nói: "Anh là Ashel phải không?" Asahel đáp: "Chính tôi đây". 21 Abner bảo: "Anh rẽ qua phải hay qua trái, và hãy túm lấy một người nào trong các trai tráng mà đoạt lấy chiến quả nơi nó". Nhưng Asahel nhất định không muốn tránh đi đàng khác, sau ông. 22 Abner lại nói với Asahel lần nữa: "Tránh đi nơi khác, đừng theo tôi! tại sao lại để tôi hạ anh lăn ra đất làm gì ? Tôi còn mặt mũi nào mà ngẩng nhìn Yôab anh của anh?" 23 Nhưng Asahel không chịu tránh, nên Abner đã giương mũi giáo đâm nhằm bụng Asahel và giáo đã xuyên qua sau lưng. Anh đã lăn nhào ngay đó và chết tại chỗ. Mọi kẻ tới chỗ Asahel ngã gục mà chết thì đều dừng lại.

24 Nhưng Yôab và Abyshay cứ đuổi theo sau Abner. Mặt trời lặn khi họ đến đồi Ammah, phía Ðông Ghiakh trên đường ngang qua Samari mạc Gabaôn. 25 Khi ấy con cái Benyamin tụ tập đàng sau Abner, sát cánh lại như thành một bó; họ đứng trên một đỉnh đồi. 26 Và Abner gọi Yôab mà nói: "Sao để gươm làm cỏ mãi ư? Ông không biết cuối cùng chỉ còn là cay với đắng hay sao? Ðến bao giờ nữa ông còn chưa ra lịnh cho quân đuổi theo những người anh em?" 27 Yôab nói: "Thiên Chúa hằng sống!". 28 Ðoạn Yôab thổi tù và; toàn thể quân binh liền dừng lại, thôi đuổi theo sau lưng Israel và không còn giao tranh nữa.

29 Abner và bộ hạ của ông đi trong Hoang giao suốt cả đêm ấy, rồi qua sông Yorđan và luồn theo tất cả Bitrôn mới đến Makhanaim. 30 Còn Yôab, ông đã bỏ không đuổi theo Abner và thu tất cả quân lại. Trong hàng tôi tớ Ðavit, đã thiệt mất mười chín người và Asahel. 31 Các tôi tớ Ðavit đã hạ làm thiệt mạng - của Benyamin và bộ hạ Abner mất ba trăm sáu mươi người. 32 Họ đã đem Asahel và chôn cất trong phần mộ của cha y ở Bêlem, rồi họ đã đi suốt cả đêm, Yôab cùng bộ hạ của ông, và tới sáng thỉ họ về tới Hêbron.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page