Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 10 -

 

b) Chiến tranh chống Ammon. Salômon ra đời

Các sứ giả bị nhục

1 Sau đó, xảy ra là vua con cái Ammon chết và con Khanun lên làm vua kế vị ông. 2 Ðavit mới nói: "Ta sẽ xử nhân nghĩa với Khanun, con của Nakhash như cha ngươi đã xử nhân nghĩa với ta". Và Ðavit sai thuộc hạ của ông đem lời phân ưu với Khanun về việc của ông. Khi các thuộc hạ của Ðavit đã vào đất con cái của Ammon, 3 các tướng lĩnh của con cái Ammon mới thưa với con cái Khanun, chúa công của họ: "Phải chăng vì Ðavit trọng kính vương phụ ngài mà ông đã sai người đến phân ưu với ngài? Hay lại không phải là dò la thám thính rồi để hạ thành, mà Ðavit đã sai thuộc hạ đến với ngài đó sao?" 4 Khanun mới cho bắt lấy các thuộc hạ của Ðavit mà cạo một nữa chòm râu của họ, và xén áo xống họ đi một nửa đến ngang mông, đoạn thả cho về. 5 Khi người ta tin cho Ðavit hay thì ông sai người đi đón họ, vì các người ấy cảm thấy xấu hổ quá. Vua cho nói với họ: "Các ông hãy lưu lại Yôrikhô, chờ cho râu mọc lại đã rồi hãy trở về!"

 

Trận đầu chống lại con cái Ammon

6 Con cái Ammon thấy mình đã ra khả ố đối với Ðavit, nên con cái Ammon mới sai người thuê binh nơi người Aram ở Bet-Nơkhob, người Aram ở Xôbah, hai chục ngàn bộ binh; của vua Maakah, một ngàn người; của dân Tôb, mười hai ngàn người. 7 Ðavit nghe biết thì sai Yôab đi với tất cả đạo binh, những tay anh hùng. 8 Con cái Ammon ra dàn trận ở lối vào cổng thành, còn binh Aram thụôc Xôba, Rơkhob, dân Tôb và Maakah, thì đóng riêng ngoài đồng. 9 Yôab thấy mình phải lâm chiến tại cả hai mặt trước sau, thì ông chọn lấy tất cả tinh binh của Israel và dàn quân nghinh chiến với Aram. 10 Quân binh còn lại, ông trao tay Abyshay, em ông, để dàn ra nghinh chiến với con cái Ammon. 11 Ông nói: "Nếu quân Aram mạnh hơn tôi, ông sẽ đến tiếp viện tôi, nhược bằng con cái Ammon mạnh hơn ông, tôi sẽ đi tiếp viện ông. 12 Can đảm lên! Ta hãy tỏ ra can đảm vì dân ta và vì các thành của Thiên Chúa chúng ta! Xin Yavê thi hành điều đẹp ý Người!" 13 Vậy Yôab với đạo quân theo ông đã tiến ra giao chiến với quân Aram, và (quân Aram) đã bỏ chạy trước mặt ông. 14 Con cái Ammon vừa thấy quân Aram bỏ chạy, thì cũng bỏ chạy trước mặt Abyshai mà vào thành. Vậy Yôab đã khải hoàn trên con cái Ammon và ông đã về lại Yêrusalem.

 

Toàn thắng trên quân Aram

15 Người Aram thấy mình bị bại trước Israel, thì hợp lại thành một với nhau. 16 Hađađêzer sai người đi chiêu mộ quân Aram bên kia sông Cả; họ đã kéo tới Khêlam có Shôbak tướng cai đạo binh của Hađađêzer cầm đầu. 17 Ðược tin, Ðavit chiêu tập toàn thể Israel, rồi qua sông Yordan, tiến vào Khêlam. Quân Aram dàn trận nghinh chiến với Ðavit và đã giao chiến với ông. 18 Quân Aram bỏ chạy trước mặt Israel. Và Ðavit đã giết được bảy trăm cổ xe trận và bốn mươi ngàn kị binh; ông đã hạ được Shôbak, tướng cai đạo binh Aram và y đã chết tại chỗ. 19 Khi các vua thuộc hạ của Hađađêzer thấy mình đã bại trước Israel, thì đã cầu hoà với Israel và phải lệ thuộc (Israel); và quân Aram đã sợ phải tiếp viện lần nữa cho con cái Ammon.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page