Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 07 -

 

Lời sấm của Natan

1 Khi vua đã ở trong cung điện của ngài và Yavê đã cho ông an nghỉ khỏi các địch thù xung quanh, 2 vua mới nói với tiên tri Natan: "Coi! Tôi ở một ngôi nhà bằng gỗ bá hương, còn Khám của Thiên Chúa thì vẫn ở trong Trướng!" 3 Natan nói với vua: "Mọi điều người mang trong lòng, ngài cứ đi mà thi hành, vì Yavê ở với ngài".

4 Nhưng xẩy ra là, đêm ấy, lời của Yavê đến với Natan, mà rằng:

"5 Hãy đi nói với tôi tớ Ta, với Ðavit, Yavê phán thế này: Há ngươi sẽ xây nhà cho Ta ở hay sao? 6 Từ ngày Ta đem con cái Israel lên khỏi Aicập cho đến hôm nay, Ta đã không hề ở đậu trong nhà; nhưng Ta hằng rong ruổi lều trướng, dưới Nhà tạm. 7 Suốt thời Ta rong ruổi giữa toàn thể con cái Israel, phải chăng Ta đã có nói một lời nào với một vị thẩm phán nào của Israel, những kẻ Ta đã đặt lên để chăn dắt Israel dân Ta, rằng: Tại sao các ngươi không xây cho Ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hương? 8 Vậy bây giờ ngươi sẽ nói thế này với tôi tớ Ta, với Ðavit: Yavê các cơ binh phán thế này: Từ bãi cỏ, từ sau đàn cừu, Ta đã nhắc ngươi lên làm lãnh tụ trên dân Ta, trên Israel. 9 Ta đã ở với ngươi mọi nơi ngươi đi, và Ta đã tiễu trừ mọi địch thù ngươi khỏi trước mặt ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi có danh lớn sánh kịp danh những người lớn nhất trên đất, 10 và Ta sẽ sắm chỗ ở cho dân Ta, cho Israel, Ta sẽ trồng nó xuống và nó sẽ lưu lại tại chỗ, nó sẽ không còn phải lận đận; bọn hung đồ sẽ không còn áp bức nó được nữa như thuở ban đầu. 11 Từ nay Ta đặt các thẩm phán cai Israel dân Ta, chỉ có ngươi là được Ta cho an nghỉ khỏi các địch thù của ngươi, và chỉ có ngươi là được Yavê loan báo rằng: chính Yavê sẽ làm cho ngươi có nhà. 12 Khi ngày đời ngươi đã mãn và ngươi yên nghỉ, nằm xuống với tổ tiên ngươi, Ta sẽ cho dòng giống ngươi chỗi dậy kế vị ngươi, dòng giống xuất từ lòng dạ ngươi và Ta sẽ cho vương quyền nó kiên vững - 13 Chính nó sẽ xây nhà cho Danh Ta, và Ta sẽ cho ngai vương quyền nó kiên vững muôn đời - 14 Ta sẽ là Cha nó, và nó sẽ là con Ta: nó có lầm lỗi, thì Ta sẽ sửa trị nó bằng roi người phàm, bằng đòn nhân loại trị nhau. 15 Lòng nhân nghĩa của Ta sẽ không rời xa nó, như Ta đã cho rời khỏi Saul, kẻ Ta đã truất khỏi trước mặt ngươi. 16 Nhà ngươi, vương quyền của ngươi sẽ kiên cố mãi mãi truớc mặt Ta, ngai ngươi sẽ vững bền mãi mãi".

17 Natan đã nói lại với Ðavit tất cả các lời ấy và tất cả các sự kiện ấy.

 

Kinh ngợi khen của Ðavit

18 Bấy giờ vua Ðavit ngồi chầu trước nhan Yavê và nói: "Lạy Ðức Chúa Yavê, Tôi là ai? và nhà tôi là gì, để Người cho tôi đến đuợc thế này! 19 Nhưng thế vẫn còn quá nhỏ trước mắt Người, lạy Ðức Chúa Yavê; Người còn báo trước tiền đồ xa xăm của gia đình tôi tớ Người. Phải chăng đó là luật thường nơi người phàm, lạy Ðức Chúa Yavê? 20 Và nào Ðavit còn biết thưa thêm gì với Người nữa? Lạy Ðức Chúa Yavê, Người đã chiếu cố đến tôi tớ Người! 21 Vì lời (hứa) của Người và chiếu theo lòng Người, Người đã làm ra tất cả đại sự này, là đã thông tri cho tôi tớ Người. 22 Vì thế Người thật lớn lao, lạy Ðức Chúa Yavê, vì nào có ai như Người, và Thiên Chúa đâu có trừ phi là Người, chiếu theo mọi điều tự tai chúng tôi đã nghe biết. 23 Và có (dân) nào như dân của Người, như Israel? Có một nước nào trên đất (được như thế) là được Thiên Chúa thân hành cứu chuộc, cho làm dân của mình và cho vang lừng tên tuổi, - là đã làm việc cả thể cho các ngươi - và cho đất đai Người những điều kinh đảm, vì dân của Người, dân Người đã chuộc lấy từ Aicập, khỏi dân cư và các thần của nó? 24 Người đã thiết lập Israel dân Người, cho chúng làm dân của Người mãi mãi, và Người, lạy Yavê, Người làm Thiên Chúa của chúng. 25 Vậy bây giờ, lạy Yavê Thiên Chúa, lời Người đã phán về tôi tớ của Người và về nhà nó, xin Người duy trì mãi mãi và thực thi như Người đã phán, 26 Khiến Danh Người rạng uy muôn thuở, rằng: Yavê các cơ binh là Thiên Chúa trên Israel. Và nhà tôi tớ Người được vững bền mãi trước nhan Người, 27 vì chính Người, lạy Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel, Người đã ban mạc khải cho tôi tớ Người rằng: Ta sẽ xây nhà cho ngươi! Bởi thế tôi tớ Người đã được vững lòng dâng lên Người lời khẩn nguyện này. 28 Và bây giờ, lạy Ðức Chúa Yavê, chính Người là Thiên Chúa, và lời Người là sự thật, Người đã hứa phúc lành cho tôi tớ Người. 29 Vậy bây giờ xin Người khấng chúc lành cho nhà tôi tớ Người, khiến nhà (tôi tớ Người) còn mãi trước nhan Người. Vì, lạy Ðức Chúa Yavê, chính Người đã phán và bởi Người chúc lành, thì nhà tôi tớ Người sẽ được chúc lành mãi mãi".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page