Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 09 -

 

3- Gia Ðình Ðavit Và Việc Kế Thừa

 

a) Mơribbaal

Lòng nhân hậu của Ðavit đối với các con của Yônatan

1 Ðavit nói: "Trong nhà Saul còn có ai sống sót nữa không, để ta thực thi nhân nghĩa với người ấy vì Yônatan?" 2 Nhà Saul có một người tôi bọc tên là Xiba. Người ta triệu hắn đến hầu Ðavit và vua nói với hắn: "Ngươi là Xiba phải không?" Hắn nói: "Chính là tôi tớ Ngài!" 3 Vua nói: "Há nhà Saul lại không còn ai nữa sao, để ta có thể thực thi với người ấy nhân nghĩa (thề trước) Thiên Chúa?" Xiba tâu với vua: "Yônatan còn một người con, người này bị bại cả hai chân!" 4 Vua nói với hắn: "Người ấy đâu?" Xiba tâu với vua: "Này, người ấy ở tại nhà Makir, con của Ammiel, ở Lôđơbar". 5 Vua Ðavit sai đến nhà Makir, con của Ammiel, ở Lôđơbar mà triệu người ấy về.

6 Mơribbaal, con của Yônatan, con của Saul đến với Ðavit và sấp mặt xuống mà bái lạy; Ðavit nói: "Mơribbaal!" và người ấy nói: "Này tôi tớ của Ngài đây!" 7 Ðavit nói: "Ðừng sợ! Vì ta định thực thi nhân nghĩa với ngươi vì Yônatan, cha ngươi. Ta sẽ hoàn lại cho ngươi tất cả ruộng đất của Saul, ông ngươi. Còn ngươi, ngươi sẽ ăn nơi bàn ta luôn mãi!" 8 (Mơribbaal) bái lạy và nói: "Tôi tớ ngài là gì, để ngài đoái hoài đến một con chó chết như tôi đây?"

9 Vua triệu Xiba, tôi bộc của Saul đến mà bảo: "Tất cả những gì thuộc về Saul và gia đình ông ấy, ta đã ban cả cho con của chủ ngươi. 10 Ngươi sẽ canh tác đất đai cho người; ngươi cùng con cái ngươi và tôi tớ của ngươi; ngươi thu họach được gì thì để cung cấp cho gia đình chủ ngươi, cho họ ăn dùng, còn Mơribbaal con của chủ ngươi thì sẽ ăn nơi bàn ta luôn mãi!". - Vả Xiba có mười lăm người con và hai mươi người tôi tớ. - 11 Xiba tâu với vua: "Chiếu theo mọi điều Ðức Vua, chúa công tôi, truyền cho tôi tớ ngài, tôi tớ ngài xin thi hành?".

Còn Mơribbaal, thì ông ăn nơi bàn của Ðavit, như một trong các hoàng tử. 12 Mơribbaal có một người con nhỏ tên là Mika - Hết mọi người trong nhà Xiba đều là tôi tớ của Mơribbaal. 13 Và Mơribbaal đã ở lại Yêrusalem, vì ông luôn ăn nơi bàn của nhà vua. Ông mắc tật què cả hai chân.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page