Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 16 -

 

Ðavit và Xiba

1 Ðavit vừa đi qua đỉnh núi một tí, thì này Xiba, gia nhân của Mơribbaal, đón gặp ông, (đem theo) một cặp lừa thồ chở hai trăm chiếc bánh, một trăm bánh nho khô, một trăm trái cây tươi và một vò rượu. 2 Vua nói với Xiba: "Ngươi tính làm gì với các vật này?" Và Xiba đáp: "Lừa, thì xin để hoàng gia cỡi. Còn bánh và trái cây tươi, xin để làm lương thực cho trai tráng; rượu thì để khi ở trong sa mạc ai mệt thì uống". 3 Vua mới nói: "Nhưng còn con của chúa công ngươi đâu?" Xiba nói với vua: "Này, người ở lại Yêrusalem, vì ngươi nghĩ: Hôm nay nhà Israel sẽ hoàn lại cho ta vương quyền của cha ta". 4 Vua nói với Xiba: "Vậy thì tất cả những gì thuộc về Mơribbaal sẽ thuộc về ngươi". Xiba nói: "Tôi xin bái tạ! Tâu Ðức Vua, chúa công tôi, Uớc gì tôi cứ được đắc sủng trước mặt ngài".

 

Shimơi nguyền rủa Ðavit

5 Khi Ðavit đi đến gần Bakhurim thì này có người ở trong đó đi ra. Y thuộc thị tộc nhà Saul, tên là Shimơi, con của Ghêra. Y vừa đi ra vừa buông lời rủa độc. 6 Y ném đá vào Ðavit và tất cả các tôi tớ của Ðavit, mặc dù toàn dân và tất cả các dũng binh ở tả hữu hai bên vua. 7 Shimơi trong lời rủa độc có nói: "Xéo đi, xéo đi, con người khát máu, một đứa vô loài! 8 Yavê đã đổ xuống lại đầu ngươi tất cả máu oan nhà Saul bị ngươi đoạt ngôi vua và Yavê đã trao vương quyền vào tay Absalôm con ngươi. Và này ngươi sa vào họa tai, vì ngươi là một người khát máu!" 9 Abyshay, con của Xơruyah thưa với vua: "Tại sao con chó chết ấy dám rủa độc Ðức Vua, chúa công tôi? Xin để tôi băng qua mà lấy đầu nó đi!" 10 Nhưng vua nói: "Nào ta có việc gì với ngươi, hỡi con cái của Xơruyah? Nếu nó nguyền rủa và nếu Yavê bảo nó: "Hãy nguyền rủa Ðavit", thì ai dám nói: Tại sao ngươi lại làm thế?" 11 Rồi Ðavit nói với Abyshay và tất cả các tôi tớ ông: "Này con ta, đứa xuất ra tự lòng dạ ta, mà còn đang tìm hại mạng ta! Thì huống hồ là một người họ Benyamin! Hãy để cho nó nguyền rủa, vì Yavê đã bảo nó làm thế. 12 Có lẽ Yavê sẽ đoái nhìn đến nỗi khốn khó của ta, và Yavê sẽ trả lại phúc lành cho ta thay vì lời nguyền rủa của nó hôm nay". 13 Ðavit và bộ hạ của ông cứ thẳng đường mà đi, còn Shimơi thì đi theo sườn núi; song song bên ông, nó cứ vừa đi vừa nguyền rủa, ném đá và tung bụi. 14 Vua và toàn dân đi với ông đã kiệt lực khi đến..., và họ đã nghĩ ở đó để lại sức.

 

Khushai yết kiến Absalôm

15 Absalôm và toàn dân, người Israel vào Yêrusalem. Có Akhitophel ở với chàng. 16 Khushai, người Arqi, bạn của Ðavit, vừa đến với Absalôm, thì Khushai nói với Absalôm: "Vạn tuế Ðức Vua! Vạn tuế Ðức vua!" 17 Absalôm mới nói với Khushai: "Ðó là tình nghĩa của nhà ngươi đối với bạn ngươi đó hử? tại sao nhà ngươi lại không trẩy đi với bạn ngươi?" 18 Khushai liền nói với Absalôm: "Không! Yavê, và dân này cùng toàn thể người Israel, đã chọn ai, thì tôi thuộc về người ấy, và tôi sẽ ở với người ấy. 19 Và thứ nữa là: Tôi sẽ phò tá ai? Há không phải là con của người sao? Tôi đã phò tá cha người thế nào, tôi cũng hầu hạ người như vậy".

 

Absalôm và các cung phi của Ðavit

20 Ðoạn Absalôm nói với Akhitophel: "Các ông hãy bàn với nhau xem chúng ta phải làm gì". 21 Akhitophel nói với Absalôm: "Ngài hãy động phòng với các cung phi của cha ngài đã để lại giữ nhà, và toàn thể Israel sẽ nghe biết ngài đã nên khả ố với cha ngài; và như vậy tay mọi kẻ theo ngài sẽ thêm phấn khỡi". 22 Vậy người ta đã dựng cho Absalôm một cái trướng trên sân thượng, và Absalôm đã động phòng với các cung phi của cha, trước mắt toàn thể Israel. 23 Các đề nghị của Akhitophel đưa ra thuở ấy, thì nói được là: như sấm người ta thỉnh vấn với Thiên Chúa thế nào, thì đối với Ðavit cũng như đối với Absalôm, các lời khuyên dạy của Akhitophel cũng thế ấy.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page