Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 05 -

 

2- Ðavit Vua Yuđa và Israel

 

Ðavit được tấn phong Vua Israel

1 Toàn thể các chi tộc Israel đến với Ðavit ở Hêbron mà nói rằng: "Này chúng tôi là cốt nhục của Ngài. 2 Ngay hôm qua hôm kia, thời Saul còn làm vua trên chúng tôi, ngài đã điều khiển Israel ra vào. Yavê đã phán với ngài: "Chính ngươi sẽ chăn dắt dân của Ta là Israel, ngươi sẽ làm thủ lĩnh trên Israel". 3 Tất cả hàng kỳ mục Israel đến với vua ở Hêbron, và vua Ðavit đã kết ước với họ ở Hêbron, trước nhan Yavê và họ đã xức dầu tấn phong Ðavit làm vua trên Israel.

4 Ðavit lên làm vua khi ba mươi tuổi, và ông đã trị vị được bốn mươi năm. 5 Ở Hêbron, ông làm vua trên Yuđa bảy năm sáu tháng. Ở Yêrusalem, ông làm trên tất cả Israel và Yuđa, ba mươi ba năm.

 

Ðánh chiếm Yêrusalem

6 Vua cùng bộ hạ tiến đến Yêrusalem đánh người Yơbussi, dân cư trong xứ. Họ bảo Ðavit rằng: "Ông sẽ không vào đây được, vì ngay kẻ đui mù, què quặt cũng đẩy lui ông được", chúng muốn nói: "Ðavit sẽ không vào đó được". 7 Nhưng Ðavit đã chiếm được đồn Sion, tức là thành Ðavit. 8 Ngày ấy Ðavit đã nói: "Người nào, bất cứ là ai, hạ được quân Yơrbusi và đặt thấu ống cống, và (làm cỏ được) lũ què quặt đui mù, lũ khả ố đối với Ðavit - (vì thế nên ngươi ta nói: "đui mù què quặt không được vào Ðền) - người ấy sẽ được làm nguyên súy". Và Yôab con của Xơruyah đã lên được trước nhất. Nên ông đã thành nguyên súy. 9 Ðavit đặt dinh của ông trong đồn, và gọi là thành của Ðavit. (Rồi) Ðavit đã xây cất xung quanh, từ Millô vào bên trong. 10 Ðavit ngày càng nên lớn lao, và Yavê Thiên Chúa các cơ binh ở với ông.

11 Khiram, vua Tyrô sai sứ giả đến với Ðavit, cùng với gỗ bá hương, và thợ mộc, thợ đẻo đá xây cất; và họ đã xây cung điện cho Ðavit. 12 Ðavit biết là Yavê đã củng cố ông làm vua trên Israel và cho triều ông được thịnh vượng vì Israel dân của Người.

 

Con cái của Ðavit tại Yêrusalem

13 Ðavit đã cưới thêm vợ và hầu thiếp ở Yêrusalem sau khi đã từ Hêbron tới và còn nhiều con trai con gái đã sinh ra cho ông. 14 Ðây là tên những người đã sinh ra cho ông tại Yêrusalem: Shammua, Shôbab, Natan, Salômon, 15 Yibkhar, Elishua, Nêpheg, Yaphia, 16 Elishama, Elyađa, Eliphelet.

 

Chiến thắng quân Philitin

17 Quân Philitin nghe biết người ta đã xức dầu tấn phong Ðavit làm vua trên Israel, thì tất cả quân Philitin đã kéo lên truy nã Ðavit. Ðavit nghe tin thì xuống đồn trú. 18 Quân Philitin đến dàn trận trong cánh đồng Rơphaim. 19 Ðavit thỉnh ý Yavê rằng: "Tôi sẽ lên đánh quân Philitin hay không? Người sẽ nộp chúng trong tay tôi hay không?" Yavê đã phán với Ðavit: "Lên đi! vì thế nào cũng phó nộp quân Philitin trong tay ngươi". 20 Ðavit mới đến Baal-Pơraxim và đã đánh bại họ ở đó. Ông nói: "Yavê đã tông hổng địch thù trước mặt tôi như tông vỡ bờ". Vì thế nên người ta đã gọi tên chỗ ấy là Baal-Pơraxmim. 21 Họ đã bỏ lại các tượng thần của họ và Ðavit cùng bộ hạ đã nhặt lấy.

22 Quân Philitin lại lên lần nữa và đã dàn quân trong cánh đồng Pơphaim. 23 Ðavit thỉnh ý Yavê, và Người phán: "Ðừng lên, nhưng đánh tập hậu chúng và người sẽ đến trên chúng phía trước lùm (cây) Tàm ma. 24 Khi nào ngươi nghe tiếng chân bước trên ngọn (cây) Tàm ma; đó là lúc ngươi phải xung phong, vì bấy giờ Yavê xuất trận đằng trước ngươi để đánh trại quân Philitin". 25 Ðavit đã làm như Yavê đã truyền cho ông và ông đã đánh bại quân Philitin từ Gabâon cho tới đường vào Gêzer.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page