Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 11 -

 

Trận thứ hai chống lại con cái Ammon

Lỗi của Ðavit

1 Nhằm buổi xuân về, vào thời các vua xuất quân ra trận, Ðavit sai Yôab và cận vệ của ông, cùng toàn thể Israel. Và họ đã tiêu diệt con cái Ammon và vây hãm Rabbah. Còn Ðavit, thì ông ở lại Yêrusalem.

2 Một buổi chiều nọ, Ðavit dậy khỏi giường và đi tản bộ trên sân thượng của đền vua, và từ trên sân thượng, ông thấy một phụ nữ đang tắm; người phụ nữ dáng vẻ rất xinh đẹp. 3 Ðavit sai người đi hỏi lý lịch của người phụ nữ và người ta nói: "Chính là Bat-Shêba, con của Êliam, vợ của Uriya người Hit-tit". 4 Ðavit sai người đi triệu nàng và nàng đã đến với ông, và ông đã nằm với nàng - Nàng lại vừa tẩy mình vì kinh nguyệt - rồi nàng lại trở về nhà. 5 Người phụ nữ đã thụ thai và nàng nhắn tin cho Ðavit mà nói: "Thiếp đã có thai".

6 Ðavit sai ngườii đến nói với Yôab: "Phái Uriya người Hit-tit về cho ta!" và Yôab đã phái Uriya về cho Ðavit. 7 Uriya đến với ông và Ðavit hỏi tin tức về Yôab, dân chúng, và về chiến cuộc. 8 Ðoạn Ðavit nói với Uriya: "Ngươi xuống nhà mà rửa chân đi chứ!" Uriya đi ra và đi theo sau ông, lộc của vua được đem ra tặng. 9 Rồi Uriya ngủ ở cửa đền vua như mọi người tôi tớ của tôn chủ, chứ không xuống nhà mình.

10 Người ta tin cho Ðavit hay: "Uriya không xuống nhà mình!" Ðavit mới nói với Uriya: "Không phải là nhà ngươi mới đi đường về ư? Sao lại không xuống nhà (mà nghỉ)?" 11 Nhưng Uriya nói với Ðavit: "Khám, cũng như Israel và Yuđa đang ở dưới lều; đức ông Yoab và các thần tôi của chúa công đang cắm trại chốn đồng không; còn tôi, tôi lại về nhà mà ăn uống, mà nằm với vợ hay sao? Tôi xin lấy mạng ngài và hồn vía ngài (mà thề) là tôi sẽ không làm như thế!" 12 Ðavit mới nói Uriya: "Hãy ở lại đây đêm nay nữa và mai ta sẽ phái ngươi đi". Uriya đã ở lại Yêrusalem hôm ấy và ngày hôm sau. 13 Ðavit đã mời ông ăn uống trước mặt mình và đã làm cho ông ấy uống say nhừ. Nhưng chiều đến ông ấy lại ra nằm nơi chỗ ngủ của mình làm một với các tôi tớ của tôn chủ, chứ không xuống nhà mình.

14 Sáng ngày Ðavit viết thư cho Yôab, và sai Uriya cầm tay đem đi. 15 Trong thư, ông viết rằng: "Hãy đặt Uriya ở chỗ mặt trận ác liệt nhất, đoạn bỏ nó mà rút lui, cho nó bị đánh mà chết đi". 16 Vậy trong khi Yoab hãm thành, ông đã đặt Uriya chỗ ông biết có quân hùng hậu nhất. 17 Người trong thành xông ra giao chiến với Yôab làm nhiều người thiệt mạng, trong dân cũng như trong số cận vệ của Ðavit. Và cả Uriya, người Hit-tit, cũng chết.

18 Yôab sai người đem tin về tất cả tình hình chiến cuộc cho Ðavit, 19 và ông sai lịnh cho sứ giả rằng: "Khi anh thuật lại tình hình chiến cuộc cho vua xong rồi, 20 bấy giờ nếu vua đùng đùng nổi nóng và nói với anh: Tại sai các anh lại tiến sát bên thành mà giao chiến? các ngươi lại không biết là tự trên tường thành chúng có thể bắn ra sao? 21 Ai đã hạ Abimêlek con của Yơrubbaal? Lại không phải là một mụ đàn bà từ trên tường thành đã xán xuống trên ông một thớt cối làm ông chết ở Tơbes đó sao? Tại sao các ngươi lại tiến sát bên tường thành? - Bấy giờ anh sẽ nói: Uriya người Hit-tit tôi tớ của ngài cũng đã chết!"

22 Sứ giả đã trẩy đi và đến tin cho Ðavit, tất cả những gì Yôab đã sai y nói. (Và Ðavit đã nổi thịnh nộ Yôab mà nói với sứ giả: "Tại sao các ngươi lại tiến sát bên thành mà giao chiến? Các ngươi lại không biết từ trên tường thành các ngươi có thể bị người ta hạ sát sao? Kìa ai đã hạ sát Abimêlek, con của Yơrubbaal? Lại không phải là một nụ đàn bà từ trên tường thành đã xán xuống trên ông ấy một thớt cối làm ông chết ở Tơbes đó sao? Tại sao các ngươi lại tiến sát bên tường thành?") 23 Sứ giả mới nói với Ðavit: "Ấy vì quân họ đã áp đảo được quân ta, họ xông ra đánh quân ta tận mãi ngoài đồng; nhưng ta đã dồn họ lại thấu tận lối vào cổng. 24 Bấy giờ xạ thủ từ trên tường thành bắn trút xuống trên tôi tớ ngài; một số trong các tôi tớ Ðức Vua đã tử trận; Uriya người Hit-tit, tôi tớ ngài cũng đã chết".

25 Ðavit nói với sứ giả: "Ngươi sẽ nói Yôab thế này: "Việc lỡ xẩy ra nhà ngươi đừng lấy làm trái mắt, vì việc binh đao bất trắc làm cỏ khi người này khi người nọ; cứ nhắm vào thành mà chiến đấu mạnh hơn, mà hạ thành cho được!" - Còn nhà ngươi, hãy uỷ lạo ông ấy!" 26 Vợ Uriya nghe biết Uriya, chồng nàng, đã chết, thì đã than khóc chồng. 27 Mãn tang, thì Ðavit sai người đi đón nàng về gia đình ông, và nàng đã nên vợ của ông, và nàng đã sinh cho ông một người con trai; nhưng việc Ðavit đã làm là việc trái trước mắt Yavê!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page