Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 17 -

 

Khushai phá mưu đồ của Akhitophel

1 Akhitophel nói với Absalôm: "Cho phép tôi chọn mười hai ngàn người, và chỗi dậy đuổi theo Ðavit ngay đêm nay. 2 Tôi sẽ xông đến trên hắn, trong khi hắn đang mệt mỏi, vả tay đã rã rời; tôi sẽ làm hắn kinh hoàng tán đảm, toàn dân ở với hắn sẽ bỏ chạy. Và tôi sẽ đánh vào vua lẻ một mình, 3 tôi sẽ đem toàn dân về lại với ngài, như (tân nương về với lang quân. Ngài chỉ cần truy nã mạng một người thôi!) Còn toàn dân sẽ bình an vô sự". 4 Ðiều ấy Absalôm, cũng như tất cả các kỳ mục của Israel đều lấy làm ưng ý.

5 Nhưng Absalôm nói: "Hãy gọi cả Khushai người Arqi nữa, để ta xem có gì nơi cửa miệng nữa không". 6 Khushai đến với Absalôm, và Absalôm nói với ông rằng: "Akhitophel đã nói như thế. Chúng ta có làm theo lời ông ấy không? Nếu không, thì đến phiên ông nói". 7 Khushai nói với Absalôm: "Không hay, cái đề nghị của Akhitophel khuyên dạy lần này!" 8 Ðoạn Khushai nói: "Ngài đã từng biết cha ngài và các bộ hạ: Họ là những người dũng cảm, lòng đầy cay đắng, nào có khác gì gấu cái mất con trong đồng hoang. Cha ngài là người thạo việc binh đao, ông không nghỉ đêm, khi ở với quân binh. 9 Này bây giờ ông ấy đã ẩn trong một hang hốc hay nơi một chỗ nào rồi! Vậy, nếu rủi (có người) trong các kẻ này bị hạ ngay vào lúc đầu, mà người ta nghe được, tất tiếng sẽ đồn ra: Quân binh theo Absalôm đã bị thảm hại rồi. 10 Bấy giờ ai dù dũng cảm mấy, dù có lòng như lòng sư tử đi nữa cũng phải nao núng, vì toàn thể Israel đều biết cha ngài là một vị anh hùng, và lại có với mình những tay hảo hán. 11 Vậy nên tôi khuyên thế này: Hãy cho thâu họp toàn thể Israel lại bên ngài, từ Ðan đến Bơer-Sêba, số đông như cát trên bãi biển, và chính ngài sẽ thân hành đi giữa họ. 12 Và cho dù ông ấy ở đâu đi nữa, chúng ta cũng sẽ đến trên ông ấy, chúng ta sẽ ập xuống trên ông ấy như sương sa trên đất. Chúng ta sẽ không để ai sống sót, dù là ông ấy chỉ một người mà thôi trong những kẻ đi theo ông ấy. 13 Mà nếu như ông ấy rút vào một thành nào, thì toàn thể Israel sẽ mang lại thành ấy thừng chão và chúng ta sẽ lôi thành xuống tận khe nước, khiến không còn tìm thấy một hòn sỏi nào ở đó nữa!" 14 Absalôm và mọi người Israel đều nói: "Kế của Khushai, người Arqi hay hơn kế của Akhitophel". Quả Yavê đã an bài làm cho thượng sách của Akhitophel hỏng mất, để Yavê giáng họa xuống Absalôm.

 

Báo tin cho Ðavit

15 Khushai nói với các tư tế Sađok và Abiyatar: "Akhitophel đã bàn kế này kế nọ với Absalôm và với các kỳ mục Israel, còn tôi, tôi đã bàn thế đó. 16 Vậy bây giờ hãy mau mau sai người nhắn cho Ðavit, mà nói: "Ðừng dừng đêm lại nơi các chỗ quá giang giáp sa mạc; hơn nữa hãy lo sang ngay bên kia kẻo vua và toàn dân ở với ngài bị tiêu diệt hết".

17 Yônatan và Khimaas đứng đợi ở En-Rogel. Một tớ gái đi tin cho họ, để họ đi tin lại cho vua Ðavit, vì họ không thể đi vào thành, kẻo bị lộ diện. 18 Nhưng một chàng trai nọ đã thấy họ và báo cho Absalôm. Cả hai mới vội vàng đi đến nhà một người ở Bakhurim. Người này có cái giếng trong sân, và họ đã xuống đó. 19 Rồi người vợ lấy tấm bố trải lên miệng giếng và vãi phơi lúa đã giã, khiến không ai ngờ được.

20 Tôi tớ của Absalôm đến chỗ người đàn bà, ở trong nhà, và nói: "Akhimaas và Yônatan ở đâu?" Người đàn bà đáp lại: "Họ đã qua khỏi đây rồi mà đi đến nước". Và chúng đã kiếm mà không tìm ra, nên chúng đã lui về Yêrusalem. 21 Chúng đi rồi, thì họ lên khỏi giếng mà đi báo tin cho vua Ðavit. Họ nói với Ðavit: "Ðứng dậy mà qua nước (sông) mau đi, vì Akhitophel đã bàn kế thế đó để hại các người". 22 Ðavit và toàn dân ở với ông liền chỗi dậy qua sông Yorđan; đến tảng sáng, thì mọi người đều đã qua sông, không sót một ngưới nào.

23 Còn Akhitophel, khi ông thấy kế ông bàn không được thực hiện, thì ông đã thắng lừa mà chỗi dậy đi về nhà, trong thành quê ông; ông thu xếp việc nhà xong, thì ông đã thắt cổ mà chết. Người ta đã chôn cất trong mộ của cha ông.

 

Absalôm qua sông. Ðavit tại Makhanaim

24 Ðavit đến Makhanaim, trong khi Absalôm qua sông Yorđan, chàng và tất cả người Israel. 25 Absalôm đã đặt Amasa cai đạo binh thay Yôab. Amasa là con một người tên là Yitra, người Ismael, đã ăn ở với Abigail, con gái của Nakhash và là em của Xơyaruh, mẹ của Yôab. 26 Israel và Absalôm thiết trại trong vùng Galaađ.

27 Khi Ðavit đến Makhanaim, thì Shôbi con của Nakhash, từ Rabbah thuộc con cái Ammôn, Makir con của Ammiel, từ Lô-Ðơbar, và Barzillai, người Galaađ, từ Rogơlim, 28 đem đến giường chiếu, chăn nệm, chậu thau, bát đĩa, lúa miến, lúa mạch, bột, cốm dẹp, đậu tằm, đậu nâu, 29 mật với bơ sữa cừu (sữa) bò; họ dâng cho Ðavit và dân ở với ông dùng, vì họ nghĩ: "Dân đã phải đói, kiệt sức, và khát trong sa mạc!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page