Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 02 -

 

1 Chiến tranh đã kéo dài giữa nhà Saul và nhà Ðavit. Và nhà Ðavit đã cứ hùng cường thêm mãi, còn nhà Saul càng ra suy nhược hơn.

 

Con của Ðavit sinh tại Hêbron

2 Những người con này của Ðavit đã sinh ra ở Hêbron: Trưởng nam của ông là Ammon, do Akhinoam người Yizrơel, 3 Kế đến là Kilơab, do Abigail, (nguyên là) vợ của Naban, người Karmel; người thứ ba là Absalôm, con của Maakah, con gái của Talmai, vua xứ Gêshur; 4 Người thứ tư là Ađônyah, con của Khaggit: người thứ năm là Shơphatyah, con của Abital, 5 Người thứ sáu là Yitram, do Êglah, vợ của Ðavit. Các người này đã sinh ra do Ðavit ở Hêbron.

 

Ly khai giữa Abner vả Ishbaal

6 Ðang thời có chiến tranh giữa nhà Saul và nhà Ðavit, Abner đã nên quyền thế trên nhà Saul. 7 Số là Saul có một thứ phi; tên nàng là Rispah, con của Ayyah. Ishbaal nói với Abner : "Tại sao ông dám tư thông với thứ phi của cha tôi?" 8 Abner đùng đùng nổi giận vì lời lẽ của Ishbaal. Ông nói: "Phải chăng hôm nay tôi là đầu chó thuộc về Yuđa? Tôi hằng xử nhân nghĩa với nhà Saul, cha ông, và với anh em, và kẻ thân nghĩa của người, mà không để ông sa tay Ðavit, thế mà hôm nay ông lại hạch tội tôi vì chuyện đàn bà. 9 Xin Thiên Chúa xử với Abner như thế và còn khốn hơn thế, nếu tôi không thực hiện cho Ðavit điều Yavê đã thề hứa với ông là: 10 cất vương quyền khỏi nhà Saul, mà thiết lập ngai Ðavit trên Israel và Yuđa, từ Ðan đến Bơer-Sêba!" 11 (Ishbaal) không thể trả lời một tiếng nào với Abner, vì ông sợ Abner.

 

Abner thương thuyết với Ðavit

12 Abner sai sứ đến với Ðavit để thay ông, thương lượng xem: xứ sẽ thuộc về ai, mà rằng: "Hãy kết ước với tôi và lập tức tay tôi sẽ trợ giúp ngài để hướng toàn thể Israel về với ngài". 13 (Ðavit) nói: "Tốt! Ta sẽ kết ước với nhà ngươi. Nhưng ta chỉ xin nhà ngươi một điều: Ngươi sẽ không được yết kiến ta, trừ phi là khi ngươi đến yết kiến ta, ngươi đem theo với ngươi, Mikal, con gái của Saul". 14 Ðavit đã sai sứ đến với Ishbaal, con của Saul mà rằng: "Hãy hoàn lại cho tôi, Mikal vợ tôi, tôi đã cưới với trăm qui đầu của quân Philitin". 15 Ishbaal đã sai người đi đem nàng về từ nhà chồng nàng là Paltiel con của Laish. 16 Chồng nàng đã đi với nàng; ông vừa đi vừa khóc sau nàng, cho đến Bakhurim. Ðoạn Abner bảo ông: "Thôi! Về đi!" và ông đã lui về.

17 Abner đã ngõ lời với các kỳ mục Israel. Ông nói: "Từ hôm qua hôm kia, các ông đã yêu cầu được Ðavit làm vua trên các ông. 18 Vậy bây giờ, hãy thi hành (ý định), vì Yavê đã phán về Ðavit rằng: "Ta sẽ dùng tay Ðavit, tôi tớ của Ta, để cứu Israel dân Ta khỏi tay quân Philitin và khỏi tay hết thảy các địch thù của chúng". 19 Abner cũng đi nói vào tai Benyamin. Ðoạn Abner đã đi nói tận tai Ðavit, ở Hêbron, về mọi điều đẹp mắt Israel và toàn thể Benyamin.

20 Abner đến với Ðavit ở Hêbron; và cùng với ông có hai mươi người. Ðavit đã thiết tiệc đãi Abner và các người đi với ông. 21 Ðoạn Abner nói với Ðavit: "Tôi xin đứng dậy ra đi thâu họp vế với Ðức Vua, chúa công tôi, toàn thể Israel. Họ sẽ kết ước với ngài, và ngài sẽ làm vua trên mọi điều hồn ngài ước muốn". Và Ðavit đã tiễn đưa Abner đi bình an.

 

Abner bị sát hại

22 Nhưng này tôi tớ của Ðavit và Yôab đã đi du chiến về, và đem theo nhiều chiến vật. Abner không còn ở với Ðavit tại Hêbron, vì Ðavit đã tiễn ông đi bình an. 23 Vậy Yôab và tất cả quân binh đi với ông đã về và người ta kháo láo với Yôab rằng: "Abner, con của Ner đã đến với vua và người đã tiễn đưa ông đi bình an". 24 Yôab đến ngay với vua và nói: "Ngài làm gì vậy? Này Abner đã đến với ngài, sao ngài lại tiễn chân hắn, để hắn ra đi được như vậy? 25 Ngài đã biết Abner con của Ner, quả là hắn đến để phỉnh gạt ngài, để biết ngài động tĩnh ra sao, biết mọi ngài đang thi hành".

26 Rồi Yôab bỏ Ðavit đi ra, và sai sứ (chạy) theo Abner để mời ông lui lại khi ông đã đến Bể Sirah; Ðavit không hay không biết tí gì. 27 Vậy Abner đã trở lại Hêbron. Yôab đã kéo ông vào bên trong cổng, dường như có chuyện tâm phúc nói với ông; và ở đó, Yôab đã đâm ông một nhát vào bụng và ông đã chết, vì việc đổ máu Asahel, em của Yôab. 28 Ngay sau đó Ðavit nghe biết thì nói: "Ta hoàn toàn vô can cho đến vạn đại trước mặt Yavê, ta và vương quyền của ta, về máu của Abner, con của Ner. 29 Máu ấy hãy trút xuống đầu Yôab và tất cả gia tộc cha nó! Và trong nhà Yôab chớ hề hết người mắc lậu, mắc phung, đàn ông quay chỉ, chết gươm đâm, hay ăn mày miếng bánh!" - 30 Yôab và Abyshay là em, đã hạ sát Abner, vì Abner đã giết Asahel em của họ ở Gabaôn trong lúc giao chiến. - 31 Rồi Ðavit bảo Yôab và toàn dân ở với ông: "Hãy xé áo, thắt bị mà để tang cho Abner". Và vua Ðavit đã đi theo linh sàng. 32 Người ta đã chôn cất Abner ở Hêbron. Và nhà vua đã cất tiếng khóc trên mộ Abner; và toàn dân đều khóc.

33 Vua đã xướng ai ca khóc Abner, ông nói:

"Há Abner phải chết cái chết người điên?

34 Tay ông không bị trói, chân không tra xiềng đồng:

Như người ta ra tay hung đồ, ông đã ngã!"

Và toàn dân lại khóc hơn nữa.

35 Ðoạn toàn dân đến dâng Ðavit thức ăn, trong khi trời còn sáng, nhưng Ðavit đã thề rằng: "Xin Thiên Chúa xử với ta như thế và còn khốn hơn thế, nếu trước khi mặt trời lặn, ta nếm đến bánh hay bất cứ vật gì". 36 Toàn dân để ý và đã khâm phục, lấy thế làm đẹp mắt mọi sự nhà vua đã làm. 37 Và như thế trong ngày ấy toàn dân và tất cả Israel đều biết là không phải do lịnh vua mà Abner, con của Ner đã bị người ta giết.

38 Vua nói với các tôi tớ: "Các ngươi biết chứ! Hôm nay, một tướng lĩnh, và là một vĩ nhân đã ngã gục trong Israel? 39 Còn ta, hôm nay, ta đành thúc thủ dẫu là đã được xức dầu làm vua, và con cái Xơruyah quá ngang ngược đối với ta. Xin Yavê xử với ác nhân xứng với ác đức của nó!".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page