Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 20 -

 

Shêba dấy loạn

Các cung phi bị cám dỗ

1 Nhưng xảy ra đó có một đứa vô loài, tên là Shêba, con của Bikri, người Benyamin. Y thổi tù và mà nói :

"Chúng ta chẳng có phần với Ðavit.

Chúng ta chẳng có khoản với  con của Ysai:

Ai về lều nấy, hỡi Israel!"

2 Mọi người Israel liền bỏ Ðavit mà lên theo Shêba con của Bikri, còn người Yuđa theo sát bên vua của họ từ (sông)Yorđan đến Yêrusalem.

3 Ðavit đã về lại đền ở Yêrusalem. Vua đã đem mười cung phi ông đã để lại giữ nhà mà bỏ vào nhà giam. Ông vẫn cấp dưỡng họ, nhưng không hề đi lại vơi họ nữa; và họ đã bị cô lập như thế cho đến ngày họ chết, sống hoá bụa trọn kiếp.

 

Amasa bị ám sát

4 Vua nói với Amasa: "Ngươi hãy chiêu binh cho ta nơi các người Yuđa, nội trong ba ngày, đoạn ngươi hãy đến trình diện ở đây". 5 Amasa ra đi chiêu binh trong Yuđa; nhưng ông đã chậm trễ quá hạn đã ra cho ông. 6 Nên Ðavit nói với Abyshay: "Bây giờ Shêba con của Bikri nên mối nguy cho chúng ta hơn là Absalôm nữa. Nhà ngươi hãy lấy các thủ hạ của tôn chủ ngươi mà đuổi theo nó, kẻo nhỡ ra nó kiếm được cho nó những thành có phòng thủ, và nó sẽ móc lấy mắt chúng ta mất". 7 Ðã xuất trận theo (Abyshay): Yôab, quân Kơrêti và Pơlêti, và tất cả các dũng binh. Họ đã ra khỏi Yêrusalem để đuổi theo Shêba, con của Bikir. 8 Khi họ đến bên Ðá lớn ở Gabaôn, thì Amasa đã đến đàng trước họ. Yôab mặc chiến bào và trên bào có đai lưng, ông lại có thắt kèm đoản kiếm, cùng với võ kiếm giắt chặt bên hông; vỏ kiếm mà rời ra, thì gươm liền rơi xuống. 9 Yôab nói với Amasa: "Anh có được bình an không?", và tay phải Yôab nắm râu Amasaa, để ôm hôn mặt. 10 Amasa không để ý đến đoản kiếm nơi tay (kia) của Yôab: Và Yôab đã đâm ông một nhát vào bụng, làm sổ ruột xuống đất, không cần đến nhát thứ hai. Và ông đã chết. Ðoạn Yôab và em là Abyshay đuổi theo Shêba con của Bikir.

11 Một người trong các trai tráng của Yôab đứng bên cạnh xác (Amasa); hắn nói: "Ai mến Yôab, ai về phe Ðavit, thì hãy theo Yôab". 12 Còn Amasa thì lăn vật mình trong vũng máu trên đường cái. Người kia thấy quân binh thì ai cũng dừng lại, thì lôi Amasa từ đường cái, ra bên đồng và vất phủ trên ông một chiếc áo, vì hắn thấy mọi người đến gần bên ông ai cũng dừng lại. 13 Khi hắn đã kéo ông ra khỏi đường cái, thì mọi người đều đi qua theo sau Yôab, để truy nã Shêba con của Bikri.

 

Dập tắt phiến loạn

14 (Shêba) đã đi qua tất cả các chi tộc Israel mãi đến Abel-Bet-Maakah; và tất cả những người họ Bikri đều tụ tập lại và đều vào (thành) theo hắn. 15 Vậy người ta đã đến và vây hắn trong thành Abel-Bet-Maakah; và người ta đắp lũy hãm thành, ngả vào tường bên ngoài. Rồi tất cả quân binh đi với Yôab khỡi sự đục tường cho tường sập. 16 Bấy giờ một người đàn bà khôn khéo nọ gọi từ trong thành ra: "Nghe đây! Xin các ông nói với Yôab: Lại gần đây, cho tôi nói (ít điều) với ông ấy!" 17 Ông tiến lại gần và người đàn bà nói: "Ngài là Yôab phải không?"; ông nói: "Tôi đây!" Bà kia nói: "Xin ngài nghe đôi lời hơn thiệt của tớ nữ ngài", Ông nói: "Tôi nghe đây". 18 Bà ấy mới nói rằng: "Xưa kia người ta thường nói rằng: Dò hỏi Abel và Ðan, xem đã hết chưa 19 các điều những người tín thành của Israel đã lập. (Thế mà) ngài lại tìm cách giết chết một thành, một thủ phủ trong Israel! Tại sao ngài muốn tiêu diệt cơ nghiệp của Yavê?" 20 Yôab đáp lại và nói: "Gở thật, gở thật! Nếu tôi muốn tiêu diệt hay phá họai! 21 Không phải thế đâu; nhưng vì có người thuộc vùng núi Ephraim, tên là Shêba, con của Bikri đã cả dám giơ tay chống lại Ðavit. Hãy nộp lấy nó, một mình nó thôi, và tôi sẽ rút lui ngay khỏi thành". Người đàn bà nói với Yôab: "Này, đầu nó sẽ được ném qua tường thành xuống cho ngài". 22 Và người đàn bà vào trong thành và nói với toàn dân theo sự khôn ngoan của bà. Người ta đã chặt đầu Shêba, con của Bikri và ném xuống cho Yôab. Ông liền thổi tù và, người ta đã rời khỏi thành mà phân tán, ai về lều nấy. Và Yôab đã về Yêrusalem với vua.

 

Triều đình Ðavit

23 Yôab cai tất cả đạo binh Israel. Bơnayahu, con của Yơhôyađa cai quấn Kơrêti và Pơlêti, 24 Ađôram cai khổ dịch. Yôsaphat, con của Akhilub làm ngự sử. 25 Shơva làm ký lục. Sađok và Abiyatar làm tư tế. 26 Ira, người họ. Yair, cả ông nữa cũng là tư tế của Ðavit.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page