Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |


- Chương 22 -

 

5 - Chiến Tranh Aram

 

Akhab dự định chiếm Ramôt-Galaađ

1 Thiên hạ an cư ba năm, không có chiến tranh giữa Aram và Israel. 2 Ðến năm thứ ba, Yôsaphat, vua của Yuđa, xuống với vua Israel. 3 Vua Israel nói với đình thần: "Các ngươi không biết là Ramôt-Galaađ thuộc về ta sao? Thế mà ta cứ bình thản không cố giựt lấy khỏi tay vua Aram!" 4 Ðoạn ông nói với Yôsaphat: "Ngài có đi chinh phạt Ramôt-Galaađ với tôi không?" Yôsaphat nói với vua Israel: "Chúng ta là một, tôi và ngài, dân tôi và dân ngài, ngựa của tôi và ngựa của ngài".

 

Các tiên tri giả báo thắng trận

5 Yôsaphat nói với vua Israel: "Xin ngài thỉnh lời Yavê bây giờ trước đã". 6 Vua Israel triệu tập các tiên tri, chừng bốn trăm người, và nói với họ: "Ta nên đi chinh phạt Ramôt-Galaađ hay phải đình lại?" Họ tâu: "Tiến lên, Ðức Chúa sẽ nộp thành trong tay Ðức Vua!" 7 Yôsaphat nói: "Không còn tiên tri nào nữa của Yavê ở đây sao, để chúng ta nhờ ngài thỉnh vấn?" 8 Vua Israel nói với Yôsaphat: "Còn một người nữa có thể nhờ để thỉnh vấn Yavê, nhưng tôi ghét hắn, vì hắn không bao giờ tuyên sấm gì may cho tôi, mà chỉ toàn là điềm dữ. (Ðó là) Mikayahu con của Yimlah". Yôsaphat nói: "Xin Ðức Vua đừng nói thế!" 9 Vua Israel mới gọi một hoạn quan mà bảo: "Ði kiếm mau Mikayahu con của Yimlah!"

10 Vua Israel và Yôsaphat, vua Yuđa mỗi người ngồi trên ngai mình y phục chỉnh tề, ở "Sân lúa", nơi chỗ vào cổng thành Samari, còn tất cả các tiên tri đang lên đồng trước mặt họ. 11 Sêđêqya con của Kơnaanah đã làm cho mình những sừng bằng sắt, và nói: "Yavê phán thế này: Với những sừng này, ngươi sẽ húc quân Aram cho đến tận tuyệt". 12 Tất cả các tiên tri đều tuyên sấm như thế, mà rằng: "Tiến lên Ramôt-Galaađ, ngài sẽ thành công; Yavê sẽ nộp thành trong tay Ðức Vua".

 

Mikayahu báo bại trận

13 Sứ giả đi triệu Mikayahu nói với ông rằng: "Này lời các tiên tri: cùng một miệng (họ đều báo) điềm may cho vua. Phải chi lời ông cũng như lời một người nào trong họ; ông cũng báo được điềm may!" 14 Mikayahu đáp lại: "Yavê hằng sống, (tôi thề là) Yavê phán sao tôi sẽ nói vậy". 15 Ông vào yết vua, và vua nói với ông: "Mikayahu, chúng ta nên đi chinh phạt Ramôt-Galaađ hay phải đình lại?" Ông tâu với vua: "Tiến lên, Ngài sẽ thành công: Yavê sẽ nộp thành trong tay đức vua". 16 Vua mới bảo ông: "Ta còn phải nhắc nhà ngươi mấy lần nữa là nhà ngươi phải nói với ta sự thật mà thôi, nhân Danh Yavê?" 17 Bấy giờ ông nói:

"Tôi thấy toàn thể Israel tan tác đồi non,

Như đàn chiên không người chăn dắt.

Và Yavê phán: Chúng không còn chủ;

Chúng hãy về bình an, ai nơi nhà nấy!"

18 Vua Israel nói với Yôsaphat: "Tôi lại đã không nói với ngài sao, hắn không hề tuyên sấm gì may cho tôi, mà chỉ toàn là điềm dữ!" 19 (Mikayahu) liền nói: "Ðã vậy, hãy nghe lời của Yavê! Tôi đã thấy Yavê ngự trên ngai và tất cả cơ binh trên trời đứng chầu Người hai bên tả hữu. 20 Và Yavê phán: "Ai sẽ dụ được Akhab cho nó tiến lên mà ngã gục ở Ramôt-Galaađ?" Và kẻ nói thế này, người nói thế kia. 21 Thần khí mới ra đứng trước nhan Yavê mà nói: "Tôi sẽ dụ được nó!" Yavê phán hỏi: "Làm sao?" 22 Thần khí đáp: "Tôi sẽ trẩy đi và làm thần khí dối láo nơi miệng các tiên tri hết thảy". Và Yavê phán: "Ngươi sẽ dụ được và thế nào ngươi cũng được việc. Hãy trẩy đi và làm như thế!" 23 Và bấy giờ, này Yavê đã đặt thần khí dối láo nơi miệng tất cả tiên tri của ngài đây, vì Yavê đã định để ngài mắc hoạ!"

24 Bấy giờ Sêđêqya, con của Kơnaanah tiến lại mà vả mặt Mikayahu và nói: "Thần khí Yavê đã ngang qua đâu để ra khỏi ta mà đến nói với ngươi?" 25 Mikayahu nói: "Này ngày ấy, chính ngươi sẽ thấy ngày ngươi vào phòng này qua phòng khác để lẩn trốn". 26 Vua Israel nói: "Ngươi hãy bắt lấy Mikayahu mà trao cho thống đốc Amon, và hoàng tử Yôash. 27 Ngươi sẽ nói: Vua phán thế này: Các ngươi phải tống tên này vào nhà giam và hạn chế bánh ăn nước uống của nó lại chờ lúc ta về bình an vô sự!" 28 Mikayahu mới nói: "Nếu ngài trờ về bình an vô sự, thì chắc rằng Yavê đã không phán nơi tôi!" Ðoạn ông nói: "Các dân hết thảy hãy nghe..."

Trận Ramôt-Galaađ

29 Vua Israel và Yôsaphat, vua Yuđa tiến lên Ramôt-Galaađ. 30 Vua Israel nói với Yôsaphat: "Tôi sẽ trá hình mà ra trận, còn ngài, ngài cứ bận Y phục của ngài!" Vậy vua Israel đã trá hình và ra trận. 31 (số là) vua Aram đã ra lịnh cho ba mươi hai viên cai xe trận của ông rằng: "Các ngươi đừng giao chiến với ai dù nhỏ dù lớn, mà chỉ nhắm một mình vua Israel thôi". 32 Vậy khi các viên cai xe trận thấy Yôsaphat, họ liền nói với nhau: "Hẳn là vua Israel đó!", và họ sẽ qua phía đông mà xông đánh; nhưng Yôsaphat kêu lên. 33 Các viên cai xe trận vừa thấy ông không phải là vua Israel thì rút lui không đuổi theo ông.

34 Có người trương cung bắn hờ nhằm ngay vua Israel, vào giữa các khớp nối liền áo giáp. Ông bảo người đánh xe: "Giắt (ngựa) đem ta ra ngoài vòng chiến vì ta bị thương rồi!" 35 Trận chiến ngày ấy cứ tăng thêm mãi ác liệt. Người ta đỡ vua đứng trên xe, quay mặt về phía quân Aram, và đến chiều thì ông chết. Máu nơi thương tích ông loang cả ra bên trong xe. 36 Vào lúc mặt trời lặn, có tiếng kêu lên tung ra trong trại: "Ai về thành nấy, ai về quê nấy, 37 vì vua đã chết". Và người ta về lại Samari mà tống táng vua ở Samari. 38 Người ta (đem) xe gội nước rửa ở bể nước Samari và đàn chó đã liếm máu ông, và lũ gái điếm tắm mình, y như Yavê đã phán.

 

6- Sau Khi Akhab Chết

 

Kết luận về triều Akhab

39 Còn các việc khác của Akhab, mọi sự ông đã làm, cung ngà ông đã cất, tất cả các thành ông đã xây, lại đã không viết trong sách Ký sự của các vua Israel sao? 40 Akhab đã an nghỉ với tổ tiên, và Ôkhôzyahu con ông đã làm vua kế vị ông.

 

Yôsaphat, vua Yuđa

41 Yôsaphat con của Asa lên làm vua Yuđa, nắm thứ bốn đời Akhab, vua Israel. 42 Yôsaphat được ba mươi lăm tuổi khi lên làm vua và đã trị vì hai mươi lăm năm ở Yêrusalem. Tên mẹ ông là Azubah, con của Shilki. 43 Trong mọi sự, ông đã đi theo đường lối của Asa cha ông, không hề sai chậy, mà làm điều ngay chính trước mắt Yavê. 44 Duy có điều là các cao đàn vẫn không biến, dân chúng vẫn còn tế lễ, huân yên trên các cao đàn. 45 Yôsaphat đã làm hoà với vua Israel.

46 Còn các việc khác của Yôsaphat, lòng dũng cảm ông đã thi thố ra, ông đã đánh giặc làm sao, lại đã không viết trong sách Ký sự của các vua Yuđa sao? 47 Và những điếm tế tự nam còn lại trong thời Asa cha ông, ông đã quét sạch khỏi xứ. 48 Không có vua Eđom, nhưng có một trấn thủ của vua. 49 Yôsaphat đóng mười chiến thuyền Tarsis để đi Ophir tìm vàng; nhưng ông đã không đi được, vì các thuyền đã bị tan tành ở Exion-Gêber. 50 Bấy giờ Ôkhôzya con của Akhab nói với Yôsaphat: "Xin để cho tôi tớ tôi cùng đi thuyền với tôi tớ của ngài". Nhưng Yôsaphat đã không ưng thuận. 51 Yôsaphat đã nằm xuống với tổ tiên và được tống táng với tổ tiên ông trong thành của Ðavit, cha ông. Và Yôram con ông lên làm vua kế vị ông.

 

Ôkhôzya, vua Israel

52 Ôkhôzya con của Akhab lên làm vua Israel ở Samari, năm thứ hai mươi bảy của Yôsaphat, vua Yuđa; ông đã làm vua trên Israel hai năm. 53 Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê và đã đi theo đường lối của cha ông, đường lối của mẹ ông, đường lối của Yơrôbôam, con của Nơbat, kẻ đã làm cho Israel vấp phạm. 54 Ông đã phụng sự Baal và đã thờ lạy nó mà chọc tức Yavê Thiên Chúa Israel, trong mọi sự giống như cha ông đã làm.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page