Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |


- Chương 07 -

 

Ðền Vua Salômon

1 Còn về lâu đài của ông, Salômon đã xây cất trong vòng mười ba năm. Và ông đã hoàn thành tất cả lâu đài của ông. 2 Ông đã xây Cung Rừng-Liban, một trăm xích bề dài, năm mươi xích bề rộng, ba mươi xích bề cao, trên bốn hàng cột bằng gỗ bá hương, và những tấm (xà) bá hương bên trên cột, 3 và bên trên đòn tay dựa trên cột là trần bằng gỗ bá hương: có bốn mươi lăm (đòn tay), mỗi hàng mười lăm (đòn tay), 4 và ba hàng khung: cửa này trổ song song với cửa nọ, ba lần (như thế). 5 Môn hộ hết thảy - tức là các thành cửa - đều có bốn lớp khung - cửa này trổ đối diện với cửa kia, ba lần (như thế). 6 Ông làm một tiền đường có cột, năm mươi xích bề dài, và ba mươi xích bề rộng, và đằng trước có hiên. 7 Ông (cũng) đã làm tiền đường đặt ngai; nơi ông xử kiện: đó là tụng đình, nền lát từ đầu chí cuối bằng gỗ bá hương. 8 Còn tư thất, nơi ông ở, cũng theo một kiểu, với một sân khác thâm nhập vào bên trong đối với Tiền đình; ông cũng dựng riêng cho công chúa Pharaô, ông đã cưới, một Tiền đình giống như thế.

9 Tất cả các tòa nhà ấy đều bằng đá quí, đẽo theo thước tấc, xẻ bằng cưa, cả trong lẫn ngoài, từ nền móng cho đến đường viền, từ phía ngoài cho đến sân lớn. 10 Móng cũng bằng đá quí, đá lớn, những viên đá mười xích và những viên đá tám xích, 11 và bên trên, có những đá quí đẽo theo thước tấc, và gỗ bá hương. 12 Còn xung quanh sân lớn, có ba lớp đá bàn và một lớp bá hương xẻ tấm, như sân bên trong quanh nhà Yavê và Tiền đình.

 

Ðồ kim khí dùng trong Ðền thờ

13 Vua Salômon sai sứ đi tìm Khiram thành Tyrô. 14 Ông là con của một quả phụ, thuộc chi tộc Neptali, và cha là một người Tyrô, thợ chuyên về đồ đồng. Ông đầy khôn ngoan, minh mẫn, và tinh thông làm thạo tất cả các công nghệ đồ đồng. Ông đã đến với vua Salômon và đã thực hiện mọi công việc (vua dạy làm).

 

Các trụ đồng

15 Ông đúc hai trụ đồng. Bề cao một trụ là mười tám xích, và một sợi dây mười hai xích mới đo vòng nó được; dày bốn (đốt) ngón tay trong bộng; cũng thế về trụ thứ hai. 16 Ông làm hai đẩu, đúc bằng đồng, để đặt trên đầu các trụ. Một đầu cao năm xích và đầu thứ hai cũng cao năm xích. 17 Có những màng lưới kiểu màng lưới kết tua, theo kiểu xà tích (chạy quanh) các đẩu trên đầu trụ: bảy cái trên một đẩu, và bảy cái trên đẩu thứ hai. 18 Ông đã làm những quả lựu, hai hàng xung quanh một màng lưới, để che các đẩu ở đầu trụ. Ông cũng làm như thế cho đẩu thứ hai. 19 Các đẩu ở đầu các trụ nơi Tiền đình làm theo hình hoa sen, bốn xích. 20 Các đẩu trên hai trụ, ở bên trên, sát chỗ phình ra quá màng lưới, có những quả lựu, các quả lựu ấy làm thành lớp: hai trăm quả xung quanh đẩu thứ nhất, và hai trăm quả xung quanh đẩu thứ hai. 21 Ông đã dựng hai trụ trước Tiền đình của chính điện: ông dựng trụ bên phải và gọi tên là Yakin; rồi ông dựng trụ bên trái và gọi tên là Boaz. - 22 Và trên đầu các trụ có hình hoa sen - Và thế là xong công việc làm các trụ.

 

Biển nước bằng đồng

23 Ông đã làm Biển nước đồng đúc, từ lợi này qua lợi bên kia là mười xích, tròn xoay, năm xích bề cao; một dây ba mươi xích mới bao được trọn vòng. 24 Bên dưới lợi, có những trái mướp đắng chạy vòng - cứ mỗi xích mười quả, xây quanh Biển - có hai hàng mướp đắng (như thế), đúc cả một khối. 25 (Biển) đặt trên mười hai (tượng) bò, ba con quay hướng Bắc, ba con quay hướng Tây, ba con quay hướng Nam, ba con quay hướng Ðông. Biển đặt bên trên chúng: còn mông chúng hết thảy đều quay vào bên trong. 26 Biển dày một tấc, lợi làm theo kiểu miệng chén, (như) hoa sen, Biển chứa được hai ngàn thùng.

 

Vạc trên giá có bánh xe

27 Ông đã làm mười cái giá chở (vạc) bằng đồng; mỗi cái giá dài bốn xích, rộng bốn mươi xích, cao bốn xích. 28 Các giá ấy làm theo kiểu này: Chúng có những thanh ngang và những thanh ngang ở giữa các then. 29 Trên những thanh ngang ở giữa các then, có (hình) những sư tử, bò, và Kêrubim - và trên các then cũng thế - Bên trên và bên dưới các hình sư tử và bò, thì có những vòng hoa chạm sâu. 30 Mỗi giá có bốn bánh xe bằng đồng, trục xe bằng đồng. Bốn chân có kèm theo những vai tra vào bên dưới vạc; các vai ấy được đúc liền phía bên kia các vòng hoa. 31 Miệng (vạc) ở bên trong vỉa giá, nhưng trội lên trên một xích: miệng của vỉa giá thì tròn, làm theo kiểu cái đế, cao một xích rưỡi. Cả miệng vỉa cũng có trạm trổ, các thanh ngang (kê vỉa) thì vuông chứ không tròn. 32 Còn bốn bánh xe thì ở bên dưới các thanh ngang; ngõng của bánh xe ăn liền với giá; mỗi bánh xe cao xích rưỡi. 33 Bánh xe theo kiểu bánh xe trận. Ngõng xe, vành xe, tăm xe, đùm bánh xe, tất cả đều bằng đồng đúc. 34 Có bốn vai ở bốn góc của mỗi giá và các vai ăn liền với giá. 35 Ở đầu giá, và cao nửa xích, là một vòng tròn; kề gần đầu giá, các mộng và các thanh ngang đều ăn liền với giá. 36 Trên mặt bằng của mộng và thanh ngang, ông khắc những Kêrubim, sư tử và chà là, tùy theo khoảng trống, và cả những vòng hoa xung quanh. 37 Theo cách ấy, ông đã làm cả mười cái giá một cùng một khuôn đúc, một kích thước, một hình tượng.

38 Ông đã làm mười cái vạc đồng - Mỗi vạc chứa được bốn mươi thùng nước; mỗi vạc rộng bốn xích - mỗi vạc được đặt trên một trong số mười giá ấy. 39 Ông đã đặt các giá ấy, năm cái bên phải Nhà, và năm cái bên trái Nhà. Còn Biển, ông đã đặt ở bên phải Nhà, phía đằng trước, châu về hướng Nam.

 

Thực hiện đồ án

40 Khiram đã làm nồi, xẻng và quán tôn. Khiram đã làm xong mọi việc ông phải làm cho vua Salômon (để trang bị) Nhà Yavê:

41 Hai trụ và những tang của các đẩu trên đầu hai trụ, hai màng lưới để phủ lên trên tang của hai đẩu trên đầu các trụ, 42 bốn trăm quả lựu cho hai màng lưới, tức là hai hàng lựu cho mỗi màng lưới để che tang của hai đẩu ở bên trên các trụ;

43 mười cái giá với mười cái vạc đặt trên giá;

44 một Biển và mười hai con bò ở dưới Biển;

45 nồi, xẻng, quán tôn.

Tất cả các đồ vật ấy, Khiram đã làm cho vua Salômon (để trang bị) Nhà Yavê, (các đồ vật ấy) đều bằng đồng chuốt bóng. 46 Vua đã cho đúc các đồ vật ấy trên đất bện làm khuôn, trong vùng châu thổ Yorđan, từ Sukkôt đến Xatan. 47 Ðoạn Salômon bày tất cả các đồ vật ấy; vì quá nhiều nên số lượng không kể xiết được.

48 Salômon đã làm tất cả các đồ Nhà Yavê cần dùng: bàn thờ vàng và soạn bàn bằng vàng, trên đó (người ta đặt) oản nhan, 49 và cây đèn bằng vàng y, năm cây bên phải, và năm cây bên trái, phía trước Hậu tẩm, hoa đèn, đèn, nhíp cắt bấc bằng vàng, 50 chậu, dao, quán tôn, bát liệu lư bằng vàng y, và cối tra mộng cửa bằng vàng (để tra) cánh cửa Nhà trong, tức là cung cực thánh, và (để tra) cánh cửa Nhà, tức là chính điện.

51 Như thế là hoàn tất mọi công việc vua Salômon đã làm (để trang bị) Nhà Yavê. Và những của thánh, Ðavit cha ông (đã cúng), bạc, vàng và các đồ vật, Salômon đã đem đặt trong kho của Nhà Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page