Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |


- Chương 09 -

 

Yavê hiện ra cho Salômon lần thứ hai

1 Khi Salômon đã xây cất xong Nhà của Yavê và nhà của vua, và tất cả những gì Salômon tha thiết muốn làm, 2 Yavê đã hiện ra cho Salômon lần thứ hai, như Người đã hiện ra cho ông ở Gabaôn. 3 Yavê phán với ông: "Ta đã nghe lời ngươi khẩn nguyện van xin trước nhan Ta, Ta đã tác thánh Nhà này, (Nhà) ngươi đã xây để đặt Danh Ta ở đó mãi mãi; mắt Ta và lòng Ta sẽ ở đó mọi ngày. 4 Còn ngươi, nếu ngươi đi trước nhan Ta như Ðavit cha ngươi đã đi, với lòng thành toàn, (dạ) ngay chính, mà thi hành đúng theo mọi điều Ta truyền, và giữ luật điều, phán quyết của Ta, 5 thì Ta sẽ bảo tồn ngai vương quyền của ngươi trên Israel mãi mãi, như Ta đã phán với Ðavit cha ngươi rằng: sẽ không hết người của ngươi trên ngai Israel. 6 Còn nếu các ngươi, và con cái các ngươi tráo trở với Ta, và không giữ các lịnh truyền và luật điều của Ta, Ta đã bày trước mặt các ngươi; nếu các ngươi đi phụng sự các thần khác và thờ lạy chúng, 7 thì Ta sẽ đánh bạt Israel khỏi mặt thửa đất Ta đã ban cho chúng và Nhà Ta đã hiến thánh cho Danh Ta, Ta sẽ rẫy từ khỏi nhan Ta, và Israel sẽ làm câu chửi bóng, và châm biếm giữa các dân hết thảy. 8 Và Nhà này sẽ thành phế tích, mọi kẻ ngang qua sẽ phải sửng sốt và huýt gió, họ sẽ nói: Tại sao Yavê đã xử với xứ này và Nhà này như thế? 9 Và người ta sẽ nói: Ấy là vì chúng đã bỏ Yavê Thiên Chúa của chúng, Ðấng đã đem cha ông chúng ra khỏi đất Aicập, và chúng đã khắng khít với các thần khác, chúng đã thờ lạy và phụng sự các thần ấy: vì thế cho nên Yavê đã kéo xuống trên chúng tất cả cái họa này!"

 

Vinh quang của Salômon

10 Cuối hai mươi năm - khoảng thời gian Salômon đã xây hai nhà. Nhà của Yavê và nhà của vua, - 11 Khiram vua Tyrô đã tài trợ Salômon bằng gỗ bá hương, gỗ trắc diệp, vàng, theo mọi điều ông muốn - bấy giờ vua Salômon đã tặng cho Khiram hai mươi thành trong đất Galil. 12 Khiram rời Tyrô đi kinh lược các thành Salômon đã tặng cho ông, nhưng ông không lấy làm vừa mắt, 13 nên ông nói: "Cái gì vậy, các thành đại huynh đã tặng tôi đó!" Và người ta đã gọi các thành ấy là Ðất Kabul cho đến ngày nay. 14 Và Khiram đã gởi đến vua một trăm hai mươi tạ vàng.

 

Khổ dịch xây cất

15 Ðây là việc vua Salômon bắt xâu để xây Nhà của Yavê, nhà của ông, Millô, tường thành Yêrusalem, và (các thành) Khaxor, Mơgiđđô, Gêzer - 16 Pharaô, vua Aicập đã lên và chiếm được thành Gêzer; ông đã phóng hỏa thành và giết người Canaan ở trong thành; rồi ông đã tặng thành ấy làm của hồi môn cho con gái ông, vợ của Salômon. 17 Salômon đã xây Gêzer - Bet-Khôrôn - Hạ 18 Baalat, Thamar ở sa mạc, trong xứ, 19 và tất cả các thành thương khố thuộc về Salômon, các thành trữ xe trận, các thành chứa ngựa, tóm lại tất cả những gì Salômon hứng thích xây cất ở Yêrusalem và ở Liban và trong toàn lãnh địa của ông. 20 Tất cả dân còn sót lại thuộc (các dân) Amori, Hit-tit, Phơrizi, Khiu-vi, Yơbusi, những người không thuộc con cái Israel, 21 con cái họ, những kẻ còn sót lại sau họ trong xứ và con cái Israel đã không thể thần tru, thì Salômon cho đem đi làm nô lệ khổ dịch cho đến ngày nay. 22 Còn trong hàng con cái Israel, Salômon không bắt ai làm nô lệ; vì họ là chiến binh, làm bộ hạ của ông, quan lại, làm quan kị mã, cai xe trận, và chiến mã của ông. 23 Ðây là (số) những quan chức các tổng trấn đặt cai công việc của Salômon: năm trăm năm mươi (người), họ có quyền trên đám dân làm công. 24 Khi công chúa của Pharaô vừa rời thành của Ðavit lên cung ông đã xây cho nàng, thì ông đã xây Millô.

 

Mục đích của Nhà

25 Thường năm, Salômon thượng tiến ba lần lễ thượng hiến và kỳ an trên tế đàn ông đã xây kính Yavê, và ông huân yên hỏa tế trước nhan Yavê, mà làm cho trọn (mục đích) của Nhà và luôn giữ cho Nhà được hoàn hảo.

 

3 - Salômon Thương Gia

 

Ðoàn tàu của Salômon

26 Vua Salômon cho đóng một đoàn tàu ở Exiôn-Gêber, gần bên Êlat, trên bở Biển Sậy, trong đất Eđom. 27 Và Khiram sai tôi tớ của ông, những người thạo nghề biển, cùng đi tàu với tôi tớ của Salômon. 28 Họ đi Ophir cất vàng, bốn trăm hai mươi tạ, mà đem về cho vua Salômon.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page