Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |


- Chương 20 -

 

3- Chiến Tranh Với Aram

 

Vây hãm Samari

1 Ben-Hađađ, vua Aram động binh toàn lực. Ông có ba mươi hai vua đi với ông, làm một với ngựa, với xe. Ông lên vây Samari và tấn công thành. 2 Ông sai sứ giả đến với Akhab vua Israel, trong thành, 3 mà nói: "Ben-Hađađ nói thế này: Bạc của ngươi, vàng của ngươi là của ta, cung phi của ngươi, con cái khôi ngô nhất của ngươi là của ta". 4 Vua Israel đáp lại và nói: "Thể theo lời ngài thưa Ðức Vua chúa công tôi, tôi thuộc về ngài với tất cả những gì tôi có!"

5 Nhưng sứ giả đã trở lại và nói: "Ben-Hađađ nói thế này: Quả ta đã sai sứ đến nói với ngươi: Bạc của ngươi, vàng của ngươi, cung phi và con cái ngươi, ngươi phải nộp cho ta: 6 Hẳn thực ngày mài vào giờ này, ta sẽ sai tôi tớ của ta đến với ngươi; Chúng sẽ lục soát nhà của ngươi, nhà của các tôi tớ ngươi: mọi điều mắt ngươi ưa thích, chúng sẽ bỏ vào tay chúng mà đem đi".

7 Vua Israel mới triệu tất cả kỳ mục trong xứ đến và nói: "Chư khanh hãy hiểu cho tỏ và xem tên ấy những tìm gây hấn. Khi hắn sai sứ đến đòi cung phi và con cái ta, bạc vàng của ta, ta đã chẳng chối từ". 8 Tất cả các kỳ mục và toàn dân nói với ông: "Xin ngài đừng nghe, đừng ưng thuận!" 9 Nên ông nói với sứ giả của Ben-Hađađ: "Hãy nói với Ðức Vua chúa công tôi: Mọi sự ngài đã sai đến dạy tôi tớ ngài lần đầu, tôi xin thi hành; nhưng điều này, tôi không thể thi hành được". Và các sứ giả đã đi về báo cáo lại cho Ben-Hađađ.

10 Ben-Hađađ lại sai sứ đến với ông mà nói: "Xin quỉ thần phạt ta như thế và còn khốn hơn thế, nếu Samari có đủ tro tàn đầy vốc tay cho tất cả quân binh bước theo ta!" 11 Vua Israel đáp lại và nói: "Hãy ôn lại (lời ngạn ngữ): Mặc giáp đừng mừng như đã tháo ra!" 12 Ben-Hađađ vừa nghe như vậy, - khi ấy ông đang đánh chén với các vua bạn dưới trướng - ông liền phán bảo bầy tôi: "Xung phong!" Và chúng đã xung phong hãm thành.

 

Israel đại thắng

13 Và này một tiên tri tiến lại với Akhab vua Israel mà nói: "Yavê phán thế này: Ngươi có thấy đoàn lũ lơn lao kia không? Này hôm nay, Ta sẽ phó nộp tay ngươi, và ngươi sẽ biết Ta là Yavê". 14 Akhab nói: "Nhờ ai?"; tiên tri nói: "Yavê phán thế này: Nhờ đinh tráng các quan thị phủ". Ông lại nói: "Ai sẽ khai chiến?", và tiên tri nói: "Chính ngài!".

15 Ông duyệt qua đinh tráng của các quan thị phủ: Họ có hai trăm ba mươi hai người. Sau các người ấy, ông duyệt qua toàn thể con cái Israel: bảy ngàn người. 16 Họ đã xuất chinh vào buổi trưa, trong khi Ben-Hađađ đang đánh chén say sưa với ba mươi hai vua tiếp viện ông.

17 Các đinh tráng của các quan thị phủ xuất chinh trước hết. Ben-Hađađ sai (hỏi tin) và người ta báo cho ông rằng: "Có ít người từ trong Samari đi ra". 18 Ông truyền: "Chúng có ra cầu hòa, cũng hãy bắt sống; mà chúng ra khiêu chiến, cũng hãy bắt sống!" 19 Các người kia, tức là các đinh tráng của các quan thị phủ xuất chinh, rồi đạo binh theo sau họ. 20 Mỗi người hạ sát người mình gặp, và Aram đã đào tẩu, còn Israel đuổi theo. Ben-Hađađ, vua Aram chạy thoát mạng cùng với ngựa xe chiến mã. 21 Vậy vua Israel đã xuất chinh đánh bại ngựa xe; ông đã đánh cho Aram một trận đại bại.

22 Tiên tri tiến lại với vua Israel mà nói với ông: "Ði mà rèn mạnh binh lực: hãy biết xem phải làm gì vì vào buổi xuân về, vua Aram sẽ tiến lên đánh ngài".

 

Trận Aphêk - Ben-Hađađ đầu hàng

23 Ðình thần của vua Aram nói với ông: "Các Thần của chúng là Thần linh sơn cước, cho nên chúng đã mạnh thế hơn ta; trái lại, ta hãy giao chinh với chúng nơi đất bằng, thì thế nào mà ta lại không thắng được chúng? 24 Vậy xin ngài làm thế này: Cho các vua ai nấy về lĩnh vực mình, đoạn đặt những thống đốc thay họ. 25 Phần ngài, xin ngài điểm một đạo binh (đông) như đạo binh ngài đã mất, ngựa thay ngựa, xe thay xe, rồi ta sẽ giao chiến với chúng nơi đất bằng, thì thế nào mà ta lại không thắng được chúng?" Ông đã nghe tiếng họ và đã thi hành như thế.

26 Xuân về, Ben-Hađađ duyệt quân Aram và tiến lên Aphêk để giao chiến với Israel. 27 Con cái Israel được duyệt ngang qua và cấp lương thực, đoạn đi nghinh chiến với họ. Con cái Israel đóng trại đối diện với họ, nhưng như hai đàn dê, còn quân Aram đông đầy cả xứ.

28 Người của Thiên Chúa tiến lại mà nói với vua Israel. Ông nói: "Yavê phán thế này: nhân vì Aram đã nói: Yavê là Thần sơn cước chứ không phải là Thần đồng bằng, nên Ta sẽ phó nộp tất cả các đoàn lũ đông đảo kia trong tay ngươi, và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê". 29 Hai bên cắm trại đối diện nhau bảy ngày, và ngày thứ bảy là giáp trận. Con cái Israel đã hạ của Aram một trăm ngàn bộ binh nội một ngày. 30 Tàn binh trốn vào Aphêk, bên trong thành, và tường thành sập đè hai mươi bảy ngàn người sót lại.

Ben-Hađađ trốn vào thành, luồn phòng này qua phòng khác. 31 Ðình thần của ông mới nói với ông: "Này chúng tôi đã nghe nói là các vua nhà Israel là những vua nhân đạo. Xin cho phép chúng tôi quấn bao bị ngang lưng và thừng chão quanh đầu, mà ra gặp vua Israel: có lẽ ông ấy sẽ tha sống mạng ngài". 32 Họ đã thắt bao bị vào lưng và thừng chão quanh đầu mà đến gặp vua Israel và nói: "Tôi tớ ngài là Ben-Hađađ nói: Xin tha sống mạng tôi!" Vua nói: "Ngài còn sống ư? Ngài là đại huynh của tôi!" 33 Các người khi nhận thấy điều may thì liền chụp lấy cơ hội. Họ nói: "Ben-Hađađ là tiểu đệ của ngài!" Vua nói: "Ði rước ngài ra". Ben-Hađađ ra gặp ông, và ông đã đón lên xe. 34 (Ben-Hađađ) nói với ông: "Các thành vương phụ tôi đã chiếm được của vương phụ ngài, tôi xin trao lại; và ngài có thể đặt thương điếm ở Ðama, như vương phụ tôi đã đặt ở Samari" - "Và tôi, (vua Israel nói) kết ước rồi, tôi sẽ thả ngài về". Và ông đã kết ước với Ben-Hađađ và tha ông ấy về.

 

Tiên tri lên án thái độ hào hiệp của Akhab

35 Một người thuộc hàng con cái tiên tri nói với bạn, theo lịnh Yavê: "Anh hãy đánh đập tôi đi!" Nhưng người kia không chịu đánh. 36 Ông mới nói với người ấy: "Bởi ông không nghe tiếng Yavê, thì này ông vừa đi khỏi nơi tôi, sư tử sẽ đánh ông" Người kia vừa đi khỏi bên ông, thì bị sư tử đón gặp mà đánh chết. 37 Ông gặp người khác và bảo: "Ðánh tôi đi!" Người ấy đã đánh ông làm ông bị thương tích. 38 Rồi tiên tri đứng đón nhà vua trên đường. Ông trá hình với tấm mạng bịt mắt. 39 Lúc vua đi ngang qua, ông ấy kêu với vua và nói: "Tôi tớ ngài từ giữa trận mạc ra về. Và này có người rẽ ra ngoài dẫn đến cho tôi một người và bảo: "Anh giữ lấy người này! Nếu nói khuyết diện, thì mạng anh thay mạng nó, hay anh phải bồi thường một tạ bạc". 40 Nhưng trong khi tôi tớ ngài mắc trở việc này, việc khác, thì người kia biến mất". Vua Israel mới nói với ông: "Thì án ngươi là thế đó, chính ngươi đã ra!" 41 Ông liền vội cất mạng khỏi mắt mình, và vua Israel đã nhận ra là một người trong hàng tiên tri. 42 Ông nói với vua: "Yavê phán thế này: Bởi tay ngươi đã thả người mắc vạ thần tru của Ta, thì mạng ngươi hay mạng nó, dân ngươi thay dân nó!" 43 Và vua Israel đi về nhà hằm hằm bực bội, ông đã vào lại Samari.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page