Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |


- Chương 05 -

 

1 Salômon có quyền thống trị trên tất cả các vương quốc từ Sông Cả- đất Philitin - cho đến bờ cõi Aicập. Họ đều phải triều cống và làm tôi Salômon mọi ngày đời ông. 2 Lương thực cho Salômon mỗi ngày là: ba mươi Kor bột tinh lúa miến, và sáu mươi Kor bột mì, 3 mười bò béo nẫy và hai mươi bò chăn ngoài đồng, một trăm dê cừu, không kể hưu nai, hoẵng, cu cu nuôi béo. 4 Vì ông bá chủ toàn cõi bên kia sông Cả, từ Thiphsakh đến Gaza, trên tất cả các vua Bên kia Sông Cả; và được thái bình thịnh trị khắp các bờ cõi xung quanh. 5 Yuđa và Israel được an cư, mỗi người dưới gốc nho, cây vả của mình, từ Ðan mãi đến Bơer-Sêba, mọi ngày đời Salômon. 6 Ðể dùng cho xe cộ, Salômon có bốn ngàn tàu ngựa và mười hai ngàn con ngựa.

7 Các tổng trấn nói trên, lo tiếp tế mỗi người một tháng, cho vua Salômon và tất cả những ai được hưởng lộc bàn vua Salômon: họ không để thiếu một điều gì. 8 Còn lúa mạch và cỏ lúa cho ngựa và thú vật kéo xe, thì mỗi người cứ theo lịnh đã được, họ phải lo đem lại nơi nào (nhà vua) có mặt.

 

Sự uyên bác của Salômon

9 Thiên Chúa đã ban cho Salômon được khôn ngoan, thượng trí rất bao la, lòng trí quảng bác như cát bãi biển. 10 Sự khôn ngoan của Salômon lớn hơn cả sự khôn ngoan của tất cả con cái Phương Ðông. hơn tất cả sự khôn ngoan của dân Aicập. 11 Ông khôn ngoan hơn tất cả mọi người trong thiên hạ, hơn Etan, Ezrakhi, và Hêman, hơn Kalkol và Ðarđa, con của Makhôl. Tên ông vang đến tất cả các dân xung quanh. 12 Ông đã tuyên ba ngàn cách ngôn, và thi ca của ông tính đến một ngàn lẻ năm bài. 13 Ông đã bàn đến thảo mộc, từ bá hương ở (dãy) Liban cho đến bài hương mọc ở vệ tường; ông đã bàn đến loại thú, loài chim, và côn trùng, loài cá. 14 Và từ các dân hết thảy, người ta kéo đến nghe sự khôn ngoan của Salômon. Và ông nhận được lễ cúng của tất cả các vua trên trái đất, những vị đã nghe nói đến sự khôn ngoan của ông.

 

2 - Salômon, Người Xây Cất

 

Chuẩn bị xây Ðền thờ

15 Khiram vua Tyrô, sai đình thần đến với vua Salômon khi ông nghe tin người ta xức dầu tấn phong Salômon làm vua kế vị cha, vì Khiram đã là bạn thân của Ðavit mọi ngày. 16 Vậy Khiram đã sai sứ đến chúc mừng Salômon. Salômon cũng đã sai sứ đến với Khiram mà rằng: "17 Hẳn ngài biết: Ðavit cha tôi không thể xây Ðền kính Danh Yavê, Thiên Chúa của người, vì chiến tranh người ta gieo đến cho người tứ phía, mãi cho đến lúc Yavê đặt chúng dưới chân người. 18 Bây giờ, Yavê Thiên Chúa của tôi đã cho tôi được an nghỉ tứ phía, không đối thủ, không rủi ro. 19 Nay tôi định xây Nhà cho Danh Yavê Thiên Chúa của tôi, theo như Yavê đã phán với Ðavit cha tôi, rằng: Con ngươi, kẻ ta sẽ đặt lên ngai kế vị ngươi, chính nó sẽ xây Nhà kính Danh Ta. 20 Vậy bây giờ xin ngài truyền cho người đốn bách Liban cho tôi. Tôi tớ của tôi sẽ hiệp với tôi tớ của ngài. Tôi sẽ trả công cho tôi tớ ngài chiếu theo mọi điều ngài nói, vì hẳn ngài biết nơi chúng tôi không có ai biết đốn cây như người Siđôn". 21 Khiram vừa nghe lời lẽ của Salômon, thì vui mừng quá đỗi mà nói: "Chúc tụng Yavê hôm nay, Ðấng đã ban cho Ðavit một người con khôn ngoan (để cai) dân đông đảo ấy". 22 Ðoạn Khiram sai sứ đến với Salômon, mà nói: "Tôi đã nghe (lời sứ) ngài sai đến với tôi. Tôi sẽ cho thi hành theo mọi điều ngài muốn về gỗ bá hương và gỗ trắc diệp. 23 Tôi tớ của tôi sẽ chuyên chở từ Liban xuống biển, và tôi sẽ cho đóng thành bè ngoài biển dẫn tới chỗ ngài sẽ sai sứ đến báo cho tôi biết. Ở đó tôi sẽ cho phá bè và ngài sẽ cho chở đi. Còn ngài, ngài sẽ làm theo điều tôi mong muốn. là cấp thực phẩm cho nhà tôi". 24 Ấy vậy Khiram đã cung cấp cho Salômon gỗ bá hương, và gỗ trắc diệp, mọi điều ông mong muốn. 25 Còn Salômon đã cấp cho Khiram hai mươi ngàn Kor lúa miến làm lương thực cho nhà ông và hai mươi Kor dầu giã. Hằng năm Salômon đã cấp cho Khiram như thế. 26 Yavê đã ban cho Salômon sự khôn ngoan như Người đã phán. Và đã có mối bang giao hòa hảo giữa Khiram và Salômon. Và hai bên đã kết ước với nhau.

27 Salômon bắt xâu trong toàn thể Israel, và số người phải làm xâu là ba mươi ngàn người. 28 Ông sai họ tới Liban: thay phiên từng mười ngàn người một tháng; họ lưu lại một tháng ở Liban và hai tháng ở nhà. Ađôniram làm cai khổ dịch. 29 Salômon còn có bảy mươi ngàn phu khuân vác và tám mươi ngàn người đẽo đá trên núi, 30 không kể những cai, do các tổng trấn của Salômon đặt, tức là những người cai việc, số là ba ngàn ba trăm người: họ có quyền trên dân làm việc. 31 Vua truyền phải xẻ những tảng đá lớn, những đá quí để đặt móng Nhà bằng đá vuông. 32 Ðoạn các thợ nề của Salômon và thợ nề của Khiram, cùng với dân thành Ghêbal đẽo và dọn sẵn gỗ và đá để xây Nhà.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page