Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |


- Chương 15 -

 

Abiyam, vua Yuđa

1 Năm mười tám, đời vua Yơrôbôam, con của Nơbat, Abiyam lên làm vua Yuđa. 2 Ông đã trị vì ba năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Maakah con của Abisalom. 3 Ông đã hùa theo tất cả các tội cha ông đã làm trước ông; và lòng ông không được đơn thành với Yavê Thiên Chúa của ông như lòng Ðavit, cha ông. 4 Song vì Ðavit, Yavê Thiên Chúa của ông đã ban cho ông còn có đèn ở Yêrusalem, tức là đã cho con cái ông kế vị ông và cho Yêrusalem vãn còn đứng vững. 5 Ấy là vì Ðavit đã làm những điều vừa mắt Yavê, và đã không rời xa khỏi mọi điều Người truyền dạy, suốt mọi ngày đời ông, trừ ra trong vụ Uriya, người Hit-tit.

6 Ðã có chiến tranh giữa Rôbôam và Yơrôbôam suốt mọi ngày đời ông. 7 Kỳ dư các việc của Abiyam, tất cả các điều ông đã làm, há lại đã không được viết trong sách Ký sự của các vua Yuđa đó sao? Ðã có chiến tranh giữa Abiyam và Yơrôbôam. 8 Abiyam đã yên nghỉ với tổ tiên và người ta đã tống táng ông trong thành Ðavit. Asa con ông, đã làm vua kế vị ông.

 

Asa, vua Yuđa

9 Năm hai mươi, đời Yơrôbôam, vua Israel, Asa lên làm vua Yuđa. 10 Ông đã làm vua được bốn mươi mốt năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Maakah, con của Abisalom. 11 Asa đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê, như Ðavit cha ông. 12 Ông đã trục xuất các điếm tế tự nam khỏi xứ và khử trừ hết các xứ thần tổ tiên ông đã làm. 13 Ngay cả Maakah, mẹ ông, cũng đã bị ông truất chức quốc mẫu vì bà đã làm tượng khả ố và đốt trong Khe Kêđrôn. 14 Nhưng các cao đàn vẫn chưa biến, mặc dầu lòng Asa thật đơn thành với Yavê suốt mọi ngày đời ông. 15 Ông đã đưa vào Nhà Yavê, các của thánh do cha ông cúng, và các của thánh do chính ông cúng, bạc, vàng, và các đồ vật khác.

16 Ðã có chiến tranh giữa Asa và Baasa vua Israel, suốt đời họ. 17 Baasa vua Israel tiến đánh Yuđa và xây Ramah, để không cho ai ra vào được với Asa vua Yuđa. 18 Asa lấy tất cả bạc vàng còn lại trong kho Nhà Yavê và trong kho Ðền vua mà trao tay tôi tớ, đoạn vua sai họ đến với Ben-Hađađ, con của Tabrimmôn, con của Khêzyôn, vua Aram, ngự trị ở Ðama, mà rằng: "19 Có giao ước giữa tôi và ngài, giữa cha tôi và cha ngài. Này tôi xin gửi biếu ngài bạc vàng. Nào! xin ngài đoạn giao với Baasa, để y rút quân khỏi nơi tôi". 20 Ben-Hađađ nghe lời vua Asa và đã sai binh tướng của ông đến các thành của Israel: ông đã đánh Iyyôn, Ðan, Abel-Bet-Maakah, tất cả vùng Kinnerôt, không kể tất cả đất Neptali. 21 Vừa nghe tin, Baasa liền thôi xây Ramah và đã rút về Tirxa. 22 Vua Asa hô hào toàn thể Israel, không miễn trừ ai, đi khuân đá gỗ ở Ramah, Baasa đã dùng để xây cất; với đá gỗ ấy vua Asa đã xây Ghêba của Benyamin và Mispa.

23 Kỳ dư tất cả các việc của Asa, tất cả dũng cảm và mọi sự ông làm, các thành ông xây, há lại đã không được viết trong sách Ký sự của các vua Yuđa đó sao? Chỉ có điều là vào lúc tuổi già ông mắc bịnh nơi chân. 24 Asa đã yên nghỉ với tổ tiên và được tống táng với tổ tiên trong thành của cha ông. Yôsaphatcon ông đã làm vua kế vị ông.

 

Nađab, vua Israel

25 Nađab con của Yơrôbôam lên làm vua Israel vào năm thứ hai của Asa vua Yuđa và ông đã trị vì hai năm. 26 Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê; và đã đi theo đường của cha ông, trong sự tội cha ông đã làm cho Israel. 27 Baasa, con của Akhiyah, thuộc nhà Yssakhar đã mưu đồ chống lại ông. Và Baasa đã hạ sát ông ở Gibbơtôn, thuộc người Philitin, trong khi Nađab và toàn thể Israel đang vây Gibbơtôn. 28 Baasa đã giết ông, năm thứ ba đời Asa vua Yuđa; rồi tiếm ngôi ông. 29 Vừa lên ngôi ông đã hạ sát tất cả nhà Yơrôbôam không chừa một mống nào cho Yơrôbôam, ông tru di tuyệt tộc, theo lời Yavê đã phán ngang qua tôi tớ Người là Akhiyah, người Silô, 30 vì những tội Yơrôbôam đã phạm và làm dịp cho Israel phạm mà chọc tức Yavê Thiên Chúa của Israel.

31 Kỳ dư các việc của Nađab và mọi sự ông đã làm, há lại đã không được viết trong sách Ký sự của các vua Israel đó sao? 32 Ðã có chiến tranh giữa Asa và Baasa vua Israel suốt đời họ.

 

Baasa, vua Israel

33 Năm thứ ba đời Asa vua Yuđa, Baasa, con của Akhiyah lên ngôi làm vua tất cả Israel ở Tirxa, được hai mươi bốn năm. 34 Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê và đã đi theo đường của Yơrôbôam và tội lỗi Yơrôbôam đã làm cho Israel vấp phạm.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page