Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |


- Chương 12 -

 

III. Ly Khai Chính Trị Và Tôn Giáo

 

Ðại hội tại Sikem

1 Rôbôam trẩy đi Sikem, vì toàn thể Israel đã đến Sikem để tôn ông làm vua. 2 Yơrôbôam con của Nơbat vừa nghe tin - (khi ấy) ông vẫn còn ở bên Aicập; ông đã chạy trốn qua bên ấy (để) thoát vua Salômon - Yơrôbôam đã từ Aicập trở về; 3 người ta mới sai đi gọi ông; và Yơrôbôam cùng toàn thể đại hội Israel đã đến. Và họ nói với Rôbôam rằng: "4 Cha ngài đã làm cho ách chúng tôi ra qúa khổ. Phần ngài, bây giờ xin ngài giảm bớt công việc cực khổ của cha ngài và ách nặng ông đã quàng trên chúng tôi. Và (như vậy) chúng tôi sẽ làm tôi ngài". 5 Ông bảo họ: "Ði đi, hãy (chờ) ba ngày nữa, rồi trở lại với ta!" Và dân đã đi về.

6 Vua Rôbôam bàn bạc với những người có tuổi đã hầu hạ Salômon hồi còn sống, rằng: "Các ngươi bàn thế nào, để trả lời cho dân ấy?" 7 Họ nói với ông rằng: "Nếu hôm nay ngài tỏ mình như tôi bộc đối với dân ấy, sẵn lòng làm tôi dân và biết nhún nhường, nói với chúng những lời êm đẹp, ắt chúng sẽ làm tôi ngài trọn kiếp". 8 Nhưng ông đã bỏ qua lời bàn bạc của những người có tuổi đã khuyên ông, mà đi bàn bạc với bọn trẻ đã cùng ông lớn lên và bây giờ đang hầu hạ ông. 9 Ông nói với họ: "Các ngươi bàn xem chúng ta phải trả lời làm sao với dân ấy; chúng đã nói với ta rằng: Xin ngài giảm bớt ách cha ngài đã quàng trên chúng tôi?" 10 Và họ đã nói với ông, bọn trẻ đã cùng ông lớn lên ấy, rằng: "Ngài sẽ nói thế này với dân ấy, những kẻ đã nói với ngài rằng: Cha ngài đã làm cho ách chúng tôi nên quá nặng; phần ngài, xin ngài giảm bớt đi cho chúng tôi - Ngài sẽ nói với chúng: Ngón út của ta còn bự hơn cạnh sườn của cha ta! 11 Vậy này, cha ta đã đè ách nặng trên các ngươi; thì ta sẽ còn chất thêm trên ách các ngươi; cha ta trừng trị các ngươi bằng roi, ta sẽ trừng trị các ngươi bằng bò cạp".

12 Ngày thứ ba Yơrôbôam và toàn dân đến với Rôbôam như vua đã phán, rằng: "Các ngươi hãy trở lại với ta ngày thứ ba!" 13 Vua đã trả lời rất cứng cỏi với dân; ông đã bỏ qua lời bàn của những người có tuổi đã khuyên ông. 14 Ông đã nói với họ theo lời khuyên của bọn trẻ mà rằng: "Cha ta đã làm cho ách các ngươi ra nặng, ta thời sẽ chất thêm trên ách các ngươi; cha ta đã trừng trị các ngươi bằng roi, ta thời sẽ trừng trị các ngươi bằng bò cạp!" 15 Vậy vua đã không nghe dân; âu cũng là do bởi Yavê đã phán ngang qua Akhiya người Silô về Yơrôbôam, con của Nơbat. 16 Toàn thể Israel khi thấy vua không nghe họ, thì dân trả lời với vua rằng:

"Nào ta có phần nào với Ðavit?

không khoản nào nơi con Ysai!

Israel hỡi, hãy lui về lều!

Hãy liệu lấy Nhà ngươi, hỡi Ðavit!"

Và Israel đã lui về lều. 17 Chỉ có con cái Israel cư trú trong các thành Yuđa (mới chịu) Rôbôam làm vua trên họ. 18 Vua Rôbôam phái Ađôram, viên cai khổ dịch, nhưng toàn thể Israel đã ném đá ông và ông đã chết. Vua Rôbôam chỉ kịp lên xe chạy trốn về Yêrusalem. 19 Như vậy là Israel đã phản loạn với nhà Ðavit cho đến ngày nay.

 

Ly khai chính trị

20 Khi toàn thể Israel biết Yơrôbôam đã về, thì họ sai đi gọi ông đến, giữa cộng đồng, và đã tôn ông làm vua trên tất cả Israel. Còn nhà Ðavit thì không được ai theo cả, trừ phi có một mình chi tộc Yuđa mà thôi.

21 Rôbôam về hội lại tất cả nhà Yuđa và chi tộc Benyamin, một trăm tám mươi ngàntinh binh, thiện chiến, để chinh phạt nhà Israel, hầu đặt vương quyền (vào tay) Rôbôam, con của Salômon. 22 Nhưng lời của Thiên Chúa đến với Shơmayah, người của Thiên Chúa rằng: "23 Ngươi hãy nói với Rôbôam, con của Salômon, vua Yuđa, cùng với tất cả nhà Yuđa và dân còn lại rằng: 24 Yavê phán thế này: Các ngươi không được tiến lên giao chiến với anh em các ngươi là con cái Israel. Về đi, ai nhà nấy, vì chính do bởi Ta mà điều này xảy ra!" Và họ đã nghe lời Yavê mà lui về, để tuân theo lời của Yavê.

25 Yơrôbôam đã xây Sikem trong miền Núi Ephraim và đóng đô ở đó. Ðoạn ông ra khỏi đó và xây Pơnuel.

 

Li khai tôn giáo

26 Yơrôbôam tự nói trong lòng: "Cứ như bây giờ thì e nước lại về với nhà Ðavit mất. 27 Nếu dân này cứ lên dâng lễ tế nơi Nhà Yavê ở Yêrusalem, lòng dân này sẽ quay về với tôn chủ của chúng là Rôbôam, vua Yuđa, mà giết ta đi và quay về lại với Rôbôam vua Yuđa". 28 Và sau khi đã bàn bạc, vua đã làm hai con bê vàng và nói với dân: "Các ngươi lên Yêrusalem (như thế) là đã qúa đủ! Này đây các thần của ngươi, hỡi Israel, những vị đã đem ngươi lên từ đất Aicập". 29 Ông đã đặt một ở Bêthel, và cho dựng một ở Ðan. 30 Ðó là một dịp tội - Và dân đã đi kiệu đằng trước một con, mãi cho tới Ðan. 31 Ông đã làm điện thờ trên các cao đàn và cử những người làm tư tế thuộc mọi xó trong dân, không thuộc hàng con cái Lêvi. 32 Yơrôbôam cử hành một đại lễ vào ngày mười lăm tháng tám, giống như ngày đại lễ mừng ở Yuđa, và ông đã lên tế đàn. Ông đã làm như vậy ở Bêthel, để tế cho những con bê ông đã làm; và ông đã cho các tư tế cao đàn ông đã cử làm chủ trì ở Bêthel. 33 Ông đã lên tế đàn ông đã dựng ở Bêthel, ngày mười lăm tháng tám, tháng ông đã tự bịa ra và cử hành trong tháng đó một đại lễ cho con cái Israel và ông đã lên tế đàn để huân yên (lễ tế).

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page