Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |


- Chương 04 -

 

Tổ chức hành chánh của Salômon

1 Vua Salômon làm vua trên tất cả Israel. 2 Ðây là các tướng công của ông:

Azaryahu, con của Sađok, là tư tế;

3 Elikholeph và Akhiyah, con của Shisha là ký lục;

Yơhôshaphat, con của Akhiluda làm ngự sử;

4 Bơnazahu, con của Yơhôyađa, cai binh;

Sađok và Abiyatar, là tư tế;

5 Azaryahu, con của Nathan, cai các tổng trấn;

(và) Yabuđ con của Nathan là tư tế bạn của vua;

6 (và) Akhishar là cai cung điện;

Eliab con của Saphat, cai binh;

Ađôniram, con của Abđa, cai khổ dịch.

7 Salômon có mười hai tổng trấn trên toàn thể Israel. Họ lo tiếp tế cho vua và triều đình; mỗi (tổng trấn) phải lo tiếp tế một tháng mỗi năm.

8 Ðây là danh sách của họ:

con của Khur, vùng Núi Ephraim;

9..., con của Ðêqer, ở Maqas, Shaalbim, Bet-Shêmesh, Ayyalôn, Bet-Khanan;

10..., con của Khêseđ, ở Arubbot; cũng thuộc về ông, Sokoh và tất cả vùng Khêpher;

11..., con của Abinađab, tất cả vùng gò nỗng của Ðor; ông có vợ tên là Taphat, con của Salômon;

12..., Baanah con của Akhilud (có) Taanakh và Mogiđđô và tất cả (vùng) Bet-Shơan, ở phía Xartan- bên dưới (đồng) Yzrơel-từ Bet-Shơran đến Abel-Mơkhôlah - cho đến bên kia Yoqmơam;

13..., con của Gêber, ở Ramot-Galaađ, thuộc về ông các trang trại Yair, con của Manassê, ở tại Galaađ, thuộc về ông, hạt Argob, trong (xứ) Bashan, sáu mươi thành lớn có tường kín, then đồng;

14 Akhinađab, con của Iđđô, ở Makhanaim;

15 Akhimaas ở Neptali; cả ông nữa cũng cưới vợ là Basmat, con của Salômon.

16 Baanah con của Khushai, ở Asher và Bơalôt;

17 Yơhôsaphat, con của Paruakh, ở Yssakhar;

18 Shimơi con của Elah, ở Benyamin;

19 Gêber, con của Uri, ở xứ Gađ đất của Sikhôn, vua Amori và Og, vua Bashan;

Và có một trấn thủ ở đất Yuđa. 20 (Yuđa) và Israel (dân cư) trù mật đông như cát ngoài biển: họ được ăn, được uống, sống yên vui.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page