Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |


- Chương 13 -

 

Người của Thiên Chúa đến Bêthel

1 Và này một người của Thiên Chúa theo lịnh Yavê từ Yuđa đến Bêthel, trong lúc Yơrôbôam đang đứng trên tế đàn để huân yên, 2 và kêu lên với tế đàn, theo lịnh Yavê, và nói: "Tế đàn! Tế đàn hỡi! Yavê đã phán thế này: Này đây, một người con sẽ sinh ra cho nhà Ðavit, tên là Yôyas; người sẽ tế sát trên ngươi các tư tế cao đàn lo việc huân yên (lễ tế) trên ngươi và trên ngươi người ta sẽ đốt xương người. 3 Trong ngày ấy, người đã cho một điềm lạ mà rằng: đây là điềm lạ Yavê đã phán: Này tế đàn sẽ vỡ tan tành và tàn tro lễ tế trên đó sẽ đổ xuống". 4 Nhà vua vừa nghe lời người của Thiên Chúa kêu với tế đàn, thì từ trên tế đàn ông giơ tay ra mà nói: "Bắt lấy nó!" Nhưng tay ông giơ trên người kia liền bị khô cứng làm ông không thể co lại được nữa. 5 Tế đàn liền vỡ tan tành và tàn tro trên lễ tế đổ xuống khỏi tế đàn chiếu theo điềm lạ người của Thiên Chúa đã cho theo lịnh Yavê. 6 Nhà vua lên tiếng và nói với người của Thiên Chúa: "Xin hãy làm dịu nhan Yavê Thiên Chúa của ông và khẩn cầu cho tôi được co tay lại". Người của Thiên Chúa đã làm dịu nhan Yavê và tay nhà vua đã co rút lại được; tay ấy đã lại bình thường như trước. 7 Vua mới nói với người của Thiên Chúa: "Vào nhà mới ta mà dùng chút gì lại sức, rồi ta sẽ tặng ngươi chút quà". 8 Người của Thiên Chúa thưa với vua: "Nhà của ngài, tôi cũng sẽ không vào với ngài; tôi sẽ không ăn bánh hay uống nước ở nơi này, 9 vì có lời truyền cho tôi, theo lịnh Yavê rằng: Ngươi sẽ không ăn bánh hay uống nước, ngươi sẽ không lui lại con đường ngươi đi trước". 10 Vậy ông đã theo đường khác mà đi, chứ không lui lại đường ông đã theo trước để đến Bêthel.

 

Người của Thiên Chúa và vị tiên tri già

11 Có một vị tiên tri già lão ngụ ở Bêthel. Các con ông về thuật lại cho ông mọi sự người của Thiên Chúa đã làm ở Bêthel; lời lẽ ông đã nói với vua, chúng cũng thuật lại cho cha chúng. 12 Và cha chúng hỏi chúng: "Người đã trẩy đi theo đường nào?" Và các con ông chỉ cho ông đường người của Thiên Chúa đã đi, người đã từ Yuđa đến. 13 Ông bảo các con ông: "Thắng lừa cho ta!" Chúng đã thắng lừa cho ông và ông đã cỡi lên, 14 mà theo sau người của Thiên Chúa, và đã gặp được ông ấy ngồi dưới cây sến. Ông hỏi: "Ngài là người của Thiên Chúa từ Yuđa đến phải không?" Người kia đáp: "Chính là tôi!" 15 Ông lại nói: "Xin người vào nhà tôi mà ăn chút bánh". 16 Nhưng người ấy đáp lại: "Tôi không được phép lưu lại với ông mà vào với ông; tôi sẽ không ăn bánh, hay uống nước với ông ở nơi ấy, 17 vì có lời đến với tôi, theo lịnh Yavê: Ngươi sẽ không ăn bánh hay uống nước ở đó; ngươi sẽ không lui lại đi theo đường ngươi đã đi trước". 18 Ông mới nói với người ấy: "Cả tôi nữa cũng là tiên tri như ngài, và một thần sứ đã nói với tôi theo lịnh Yavê, rằng: Ngươi hãy dẫn nó về nhà với ngươi, cho nó ăn bánh và uống nước". Ông đã nói dối người ấy. 19 Người của Thiên Chúa trở lại với ông. Ngài ăn bánh trong nhà và uống nước.

20 Khi họ đã ngồi vào bàn, thì lời Yavê đến với tiên tri đã đem người ấy về. 21 Ông kêu người của Thiên Chúa từ Yuđa đến mà nói: "Yavê phán thế này: Vì ngươi đã nổi dậy chống lịnh Yavê và không giữ lịnh Yavê Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi, 22 mà lui lại ăn bánh uống nước, ở nơi Người đã phán với ngươi: chớ ăn bánh, chớ uống nước! thì thây ngươi đã không về tới mồ mả của cha ông ngươi". 23 Sau khi người ấy đã ăn bánh và uống (nước), thì tiên tri đem người ấy trở lại và thắng lừa cho, 24 và người ấy đã trẩy đi. Dọc đường, một con sư tử đã gặp và giết chết người ấy còn xác thì bị vất nằm trên đường; con lừa đứng một bên và con sư tử đứng một bên xác. 25 Và này người ta ngang qua thấy xác chết nằm vất trên đường và con sư tử đứng bên thây chết; họ đã vào và thuật lại trong thành có người tiên tri già ở. 26 Khi vị tiên tri đã đem người ấy trở lại trên đường về nghe thấy thế thì nói: "Ðó là người của Thiên Chúa, đã nổi dậy cưỡng lịnh của Yavê, và Yavê đã phó mặc cho sư tử phanh thây giết chết, như lời Yavê đã phán với người ấy". 27 Ðoạn ông bảo các con ông rằng: "Thắng lừa cho ta!" Và chúng đã thắng lừa cho ông. 28 Và ông đã trẩy đi và gặp xác chết nằm vất trên đường, còn lừa và sư tử thì đứng bên cạnh xác chết; sư tử đã không ăn xác chết và không vồ xé con lừa. 29 Tiên tri đã vực xác người của Thiên Chúa mà đặt lên lừa, đoạn đưa đi, và tiên tri già đã vào thành, để than khóc và chôn cất người ấy. - 30 Và ông đã đặt xác người ấy trong ngôi mộ của ông, và người ta đã than khóc người ấy: "Hỡi ôi, đại huynh ơi!" 31 Sau khi chôn cất người ấy rồi, ông bảo con cái rằng: "Khi nào ta chết, các con sẽ chôn cất ta trong mồ, nơi đã chôn cất người của Thiên Chúa; bên cạnh hài cốt ngài, các con hãy đặt hài cốt ta. 32 Vì thế nào cũng sẽ ứng nghiệm lời ngài đã theo lịnh Yavê kêu trên tế đàn ở Bêthel và trên hết thảy các điện thờ cao đàn trong các thành Samari!"

33 Sự đã xảy ra như thế, mà sau đó Yơrôbôam vẫn không trở lại, và bỏ đường dữ đã theo; ông lại vẫn cử làm tư tế cao đàn, những người thuộc mọi xó trong dân; hễ ai muốn là ông đề bạt cho làm tư tế cao đàn. 34 Ðó là dịp tội cho Yơrôbôam (nên cớ) cho nó bị tiễu trừ, hủy diệt khỏi mặt đất.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page