Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |


- Chương 01 -

 

I. Việc Kế Vị Ðavit

 

Tuổi già của Ðavit

1 Vua Ðavit đã già nua, tuổi tác. Người ta đắp cả đống áo cho ông, mà ông vẫn không ấm người được. 2 Các tôi tớ của ông nói với ông: "Xin để tìm cho Ðức Vua, chúa công tôi, một thiếu nữ còn trinh, để nàng chầu chực Ðức Vua và lo cung phụng ngài! Nàng sẽ nằm trong lòng ngài và Ðức Vua, chúa công tôi, sẽ được ấm mình". 3 Và người ta đã tìm khắp bờ cõi Israel một thiếu nữ xinh đẹp và đã tìm được Abishag, người Shunem và người ta đã đem dâng nàng cho vua. 4 Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời; nàng đã cung phụng, hầu hạ vua. Nhưng vua đã không biết nàng. 5 Ađônya con của Khaggit, ra vẻ trịnh thượng, những rằng: "Chính ta sẽ làm vua!" Chàng làm cho mình xe với ngựa, có năm người chạy đằng trước. 6 Cha chàng suốt đời không hề trách cứ chàng một tiếng như: "Tại sao con làm thế?" Vả lại chàng vẻ người rất đẹp, và mẹ chàng đã sinh chàng kế sau Absalôm. 7 Chàng đã ngỏ lời với Yôab, con của Xơruyah, cùng với tư tế Abiyatar; và họ đã phò Ađônya. 8 Còn tư tế Sađok, Bơnayahu, con của Yohôyađa, tiên tri Natan, Shimơi, Rêi, các võ biền của Ðavit lại không về phe với Ađônya.

9 Ngày kia Ađônya tế sát chiên dê, bò vật, những con bê béo tốt, ở Ðá Lăn bên cạnh Giếng thợ cán vải. Chàng đã cho mời tất cả các hoàng tử, bào đệ, và tất cả các người Yuđa, tôi bộc của vua: 10 nhưng tiên tri Natan, Bơnayahu, các võ biền và Salômon em chàng, chàng lại không mời.

 

Mưu của Natan và Bat-Shêba

11 Natan nói với Bat-Shêba, mẹ của Salômon: "Bà lại không nghe tin sao, là Ađônyah, con của Khaggit đã làm vua, trong khi Ðavit, chúa công của ta lại không biết gì? 12 Vậy bây giờ, nào! Tôi xin khuyên bà điều này, để bà tự cứu lấy mạng mình và mạng con bà là Salômon. 13 Bà hãy đi vào gặp vua Ðavit và thưa với ngài: Tâu Ðức Vua, chúa công tôi, há lại không phải chính ngài đã thề với tớ nữ của ngài rằng: Chính Salômon con của khanh sẽ kế ngôi ta, chính nó sẽ ngự trên ngai của ta, sao? Vậy tại sao Ađônyah lại đã làm vua? 14 Này đây, trong khi bà còn đang thưa chuyện với vua ở bên trong thì tôi sẽ vào sau và bổ chứng thêm cho lời bà".

15 Bat-Shêba đã vào hầu vua trong phòng. Quả nhà vua đã già lắm; và Abishag, người Shunem lo việc chầu chực bên vua. 16 Bat-Shêba qùi gối bái lạy vua. Và vua nói: "Bà có điều gì?" 17 Bà thưa: "Tâu chúa công tôi, ngài đã lấy Yavê, Thiên Chúa của ngài mà thề với tớ nữ của ngài rằng: Salômon của khanh sẽ kế ngôi ta, chính nó sẽ ngự trên ngai của ta. 18 Nhưng bây giờ, này Ađônyah đã làm vua: mà ngài, thưa Ðức Vua, chúa công tôi, ngài lại không hay không biết. 19 Hoàng tử đã tế sát bò vật, những bê béo tốt cùng chiên dê vô số kể, và đã cho mời tất cả các hoàng tử khác, với tư tế Abiyatar, Yôab tướng quân; nhưng hoàng tử đã chẳng mời Salômon, tôi bộc của ngài. 20 Chính ngài, tâu Ðức Vua, chúa công tôi, mọi mắt trong Israel đều hướng về ngài, trông ngài phán dạy ai sẽ ngự lên ngai của Ðức Vua chúa công tôi để kế vị ngài. 21 Và sẽ xảy ra là khi Ðức Vua, chúa công tôi đã yên nghỉ với tiên tổ, thì tôi và Salômon con tôi sẽ phải chịu tội".

22 Bà còn đang hầu chuyện với vua, thì này tiên tri Natan đến. 23 Người ta báo tin cho vua rằng: "Này có tiên tri Natan". Ông vào trước mặt vua; và bái lạy vua, mặt sát đất. 24 Ðoạn Natan nói: "Tâu Ðức Vua, chúa công tôi, vậy ra chính ngài đã phán: Ađônyah sẽ kế ngôi ta, chính nó sẽ ngự lên ngai của ta! 25 Quả vậy, hôm nay hoàng tử đã xuống và tế sát bò vật, những bê béo nẫy cùng chiên dê vô số kể; và đã cho mời tất cả các hoàng tử khác, với các vị tướng quân cùng tư tế Abiyatar. Và này họ đang ăn uống trước mặt hoàng tử và họ nói: "Vạn tuế Ðức Vua Ađônyah!" 26 Nhưng hoàng tử lại không mời tôi, nô bộc của ngài; cả tư tế Sađok, Bơnayahu, con của Yơhôyađa, và Salômon, tôi bộc của ngài cũng không. 27 Có phải điều đã do tự Ðức Vua chúa công tôi mà đến, nhưng ngài đã không cho các tôi bộc của ngài được biết ai sẽ ngự lên ngai của Ðức Vua chúa công tôi để kế vị ngài?"

 

Salômon được xức dầu

28 Vua Ðavit lên tiếng nói: "Hãy gọi Bat-Shêba vào cho ta". Bà đi vào hầu vua và đứng trước mặt vua. 29 Vua mới thề mà nói: "Yavê hằng sống, Ðấng giựt thoát mạng ta khỏi mọi nỗi khốn cùng; 30 như ta đã lấy Yavê Thiên Chúa của Israel mà thề với khanh rằng: Salômon, con của khanh sẽ kế ngôi ta, chính nó sẽ ngự trên ngai ta thay ta, ta sẽ thi hành như thế hôm nay!" 31 Bat-Shêba quì gối xuống, mặt sát đất mà bái lạy vua và nói: "Vạn tuế vua Ðavit chúa công tôi cho đến vạn đại!" 32 Rồi vua Ðavít nói: "Hãy gọi cho ta, tư tế Sađok, tiên tri Natan và Bơnayahu, con của Yơhôyađa". Và họ đã vào hầu vua. 33 Vua bảo họ: "Các khanh hãy lấy thủ hạ của chúa công các khanh, đoạn để Salômon con ta cỡi con la cái của ta mà hộ giá xuống Ghikhôn. 34 Ðến đó, tư tế Sađok và tiên tri Natan sẽ xức dầu tấn phong (Salômon) làm vua trên Israel. Ðoạn các khanh cho thổi tù và, cùng hô: "Vạn tuế vua Salômon". 35 Rồi các khanh lên theo sau và (nó) sẽ đến ngự trên ngai của ta; nó sẽ làm vua thay ta, chính nó là người, ta đặt làm lãnh tụ trên Israel và Yuđa". 36 Bơnayahu, con của Yơhôyađa mới đáp lời vua và nói: "Amen ! Xin Yavê Thiên Chúa của Ðức Vua, chúa công tôi, cũng phán như vậy! 37 Yavê đã ở với Ðức Vua chúa công tôi thế nào, thì ước gì Người cũng ở với Salômon như vậy mà làm cho ngai ngài còn lớn lao hơn là ngai của Ðức Vua chúa công nữa!"

38 Tư tế Sađok, tiên tri Natan, và Bơnayahu con của Yơhôyađa, làm một với quân Kơrêti và Pơlêti, đã cùng đi xuống; họ để Salômon cỡi con la cái của vua Ðavit và đưa ông xuống Ghikhôn. 39 Tư tế Sađok đã lấy sừng dầu nơi trướng mà xức dầu cho Salômon. Tù và đã gióng thổi và toàn dân hô: "Vạn tuế vua Salômon!" 40 Ðoạn toàn dân kéo nhau lên đằng sau ông. Người ta thổi sáo, và reo vui lớn tiếng đến long trời lở đất.

 

Nỗi sợ của Ađôniyahu

41 Ađoniyahu và khách khứa hết thảy đang ở bên ông đều nghe được. Họ vừa mãn tiệc thì Yôab nghe thấy có tiếng tù và; ông mới nói: "Tại sao lại có tiếng huyên náo trong thành nội?" 42 Ông còn đang nói, thì này Yônatan con của tư tế Abiyatar đến, Ađôniyahu mới nói: "Lại đây, anh là người đức độ, anh đem tin mừng đến" 43 Yônatan đáp lại và nói với Ađôniyahu: "Khốn nỗi, vua Ðavit, chúa công của chúng ta đã phong vương cho Salômon rồi! 44 Ðức Vua đã sai Yơhôyađa đi với tư tế Sađok, tiên tri Natan, và Bơnayahu con của Yơhôyađa cùng quân Kơrêti và Pơlêti. Họ đã để y cỡi la của Ðức Vua. 45 Ðoạn tư tế Sađok và tiên tri Natan đã xức dầu cho y làm vua ở Ghikhôn; rồi từ đó họ đi lên và mừng reo, và cả thành nội huyên náo; đó là tiếng các ngài đã nghe thấy. 46 Hơn nữa, Salômon đã lên ngự trên ngai vua. 47 Hơn nữa, các thần tôi của Ðức Vua đã vào chúc mừng vua Ðavit chúa công của chúng ta rằng: "Xin Thiên Chúa của ngài khấng làm cho danh Salômon sán lạn hơn danh ngài, và làm cho ngai Salômon lớn lao hơn là ngai của ngài!" Bấy giờ Ðức Vua đã phục lạy trên long sàng. 48 Hơn nữa, Ðức Vua đã nói thế này: "Chúc tụng Yavê Thiên Chúa Israel, Ðấng hôm nay đã cho có người thuộc dòng giống tôi lên ngự ngai tôi, mà mắt tôi được thấy!"

49 Bấy giờ khách khứa của Ađôniyahu hết thảy đều kinh hoàng: họ đứng dậy bỏ đi, ai theo đường nấy. 50 Ađôniyahu sợ Salômon thì đã chỗi dậy đi vào nắm lấy sừng tế đàn. 51 Tin đến cho Salômon hay rằng: "Này Ađôniyahu sợ vua Salômon; này y đã nắm lấy sừng tế đàn mà rằng: Xin vua Salômon thề ngay hôm nay là ngài sẽ không tra gươm giết tôi tớ của ngài!" 52 Salômon mới nói: "Nếu hắn ở như người đức độ, thì một sợi tóc đầu hắn cũng sẽ không rơi xuống đất; còn nếu như bắt gặp được nơi hắn có điều tai ác, thì hắn sẽ chết". 53 Vua Salômon sai người đi đem Yơhôyađa xuống khỏi tế đàn. Y đã đến bái lạy vua Salômon. Và Salômon đã bảo Y: "Khanh hãy lui về nhà!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page