Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |


- Chương 21 -

 

4 - Vườn Nho Nabôt

 

Nabôt từ chối không chịu nhường vườn nho

1 Sau các điều ấy, thì xảy ra (chuyện này): Nabôt, người Yizrơel có một vườn nho ở Yizrơel, sát cạnh đền của Akhab, vua Samari. 2 Akhab nói với Nabôt rằng: "Ðể lại cho ta vườn nho của người, hầu ta làm vườn rau, vì vườn ấy ở gần sát cạnh nhà ta; và thay vì vườn ấy, ta sẽ cho ngươi một vườn nho khác tốt hơn vườn ấy, hay nếu đẹp mắt ngươi hơn, ta sẽ trả ngươi đúng giá bạc của nó". 3 Nabôt nói với Akhab: "Nhân vì Yavê, thật là gở đối với tôi nếu tôi để lại cho ngài cơ nghiệp của tổ tiên tôi!"

4 Akhab về nhà, hằm hằm bực bội, vì lời Nabôt, người Yizrơel đã nói, là: "Tôi không thể để lại cho ngài cơ nghiệp của tổ tiên tôi". Ông nằm xuống giường, quay mặt đi mà chẳng chịu dùng bữa. 5 Izabel, vợ ông lại gặp ông và nói: "Có gì vậy khiến tâm thần ngài hằm hằm, đến nỗi ngài không chịu dùng bữa như vậy?" 6 Ông mới nói với bà: "Ấy là vì tôi có chuyện với Nabôt, người Yizrơel; tôi bảo hắn: Ðể lại cho ta vườn nho của ngươi với giá bạc, hoặc nếu ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi một vườn nho (khác) thế lại. Nhưng hắn đã nói: Tôi không thể để lại cho ngài vườn nho của Tôi". 7 Izabel vợ ông mới nói với ông:

"Rởm chưa, cái trò làm vua của ông trên Israel! Dậy dùng bữa đi, cho lòng ông khuây khỏa! Tôi đây, tôi sẽ cho ông vườn nho của Nabôt người Yizrơel".

8 Bà đã lấy danh Akhab viết dụ và lấy ấn của ông niêm ấn; rồi gởi dụ đến cho kỳ mục và thân hào trong thành, láng giềng của Nabôt. 9 Trong dụ bà viết rằng: "Hãy hiệu triệu mở chay và hãy đặt Nabôt chủ sự làm đầu dân!. 10 Rồi đặt hai người, những đứa vô loài, ra ngồi đối diện với hắn, để chúng làm chứng cáo tội hắn, rằng: Ông đã nguyền rủa đến Thiên Chúa và Ðức Vua, đoạn hãy điệu nó ra mà ném đá cho chết đi!"

11 Dân trong thành ông, các kỳ mục và thân hào ở trong thành ông đã thi hành như Izabel đã truyền cho họ. Chiếu theo điều đã viết trong dụ bà đã gửi đến cho họ. 12 Họ đã hiệu triệu mở chay, và đã đặt Nabôt chủ sự làm đầu dân. 13 Bấy giờ có hai người, những đứa vô loài, đến ngồi đối diện với ông. Những đứa vô loài ấy làm chứng cáo tội Nabôt trước mặt dân rằng: "Nabôt đã nguyền rủa Thiên Chúa và Ðức Vua". Người ta điệu ông ra ngoài thành ném đá ông và ông đã chết. 14 Người ta sai người đến nhắn Izabel rằng: "Nabôt đã bị ném đá và đã chết". 15 Izabel được tin Nabôt đã bị ném đá và đã chết, Izabel mới nói với Akhab: "Xin ngài chỗi dậy đi tịch thu vườn nho của Nabôt, người Yizrơel, kẻ đã không chịu để lại vườn nho ấy cho ngài với giá bạc, vì Nabôt không còn sống nữa, hắn đã chết rồi". 16 Akhab nghe biết Nabôt đã chết, Akhab liền chỗi dậy xuống vườn nho của Nabôt, người Yizrơel để tịch thu lấy.

 

Êlya tuyên án của Yavê trên nhà Akhab

17 Lời Yavê đến với Êlya, người Tisbê rằng: "18 Dậy! xuống gặp Akhab vua Israel, đóng đô ở Samari. Này, nó đang ở nơi vườn nho của Nabôt: nó đã xuống đó để tịch thu vườn ấy. 19 Ngươi sẽ nói với nó rằng: Yavê phán thế này: Há ngươi đã giết người, ngươi lại tịch thu (của) nữa sao? - Ðoạn ngươi nói với nó rằng: Yavê phán thế này: Chính nơi chó đã liếm máu Nabôt, chó cũng sẽ liếm máu ngươi, cả ngươi nữa!" 20 Akhab nói với Êlya: "Phải chăng nhà ngươi đã bắt được ta quả tang, hỡi tên thù của ta kia?" Êlya nói: "Dĩ nhiên! - Bởi ngươi đã bán mình đi để làm sự dữ trước mắt Yavê. 21 Này Ta sắp giáng họa trên ngươi, Ta sẽ quét sạch ngươi đi; mọi đứa đái vách tường, niên thiếu với cả thành niên của Akhab trong Israel, Ta sẽ tiễu trừ. 22 Ta sẽ làm cho nhà của ngươi ra như nhà Yơrôbôam, con của Nơbat, như nhà Baasa con của Akhiya, vì ngươi đã khiêu khích chọc tức Ta và đã làm cho Israel vấp phạm. 23 Và Yavê cũng đã phán cả về Izabel nữa, rằng: Chó sẽ ăn thịt Izabel bên tường lũy Yizrơel. 24 Người nhà Akhab, kẻ chết trong thành thì bị chó ăn, kẻ chết ngoài đồng thì bị chim trời rúc rỉa".

25 Thực chẳng có ai như Akhab đã bán mình để làm sự dữ trước mắt Yavê. Ấy vì Izabel vợ ông đã mê hoặc ông. 26 Ông đã làm lắm điều ghê tởm, là đi theo xú thần, không khác gì như dân Amori đã làm, những kẻ Yavê đã đánh bạt khỏi trước mặt con cái Israel.

 

Akhab hối cải

27 Akhab vừa nghe các lời ấy, thì xé áo mình, mặc bao bị ngay trên da thịt, ông giữ chay, và nằm trên bao bị, và bước đi ủ rũ. 28 Lời Yavê đến với Êlya người Tisbê rằng: "29 Ngươi có thấy không, Akhab đã hạ mình xuống trước mặt Ta? Bởi nó đã hạ mình xuống trước mặt Ta, Ta sẽ không giáng họa xuống vào ngày đời nó; nhưng vào ngày đời con nó, Ta sẽ giáng họa xuống trên nhà nó".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page