Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |


- Chương 16 -

 

1 Lời Yavê đến với Yêhu con của Khanani, về Baasa, rằng: "2 Nhân vì Ta đã nhắc ngươi lên từ bụi đất, đặt ngươi làm lãnh tụ trên dân Ta là Israel, nhưng ngươi đã đi theo đường lối của Yơrôbôam và đã làm dịp cho dân Ta là Israel phạm tội, để chọc tức Ta vì các tội lỗi của chúng. 3 Thì này, Ta sẽ quét sạch Baasa và nhà nó ra như nhà Yơrôbôam, con của Nơbat. 4 Người nhà của Baasa, kẻ chết trong thành thì bị chó ăn, kẻ chết ngoài đồng thì bị chim trời rúc rỉa".

5 Kỳ dư các việc của Baasa, điều ông đã làm, sự dũng cảm của ông, há lại đã không được viết trong sách Ký sự của các vua Israel đó sao? 6 Baasa đã yên nghỉ với tổ tiên và được tống táng ở Tirxa. Và Êlah con ông đã làm vua kế vị ông.

7 Ngang qua Yêhu, vị tiên tri, con của Khanani, lời Yavê đã đến với Baasa và nhà ông, vì tất cả sự dữ ông đã làm trước mắt Yavê, để chọc tức Người bởi việc tay ông làm, như nhà Yơrôbôam đã làm, và cũng bởi vì ông đã hạ sát nhà ấy.

 

Êlah, làm vua Israel

8 Năm hai mươi sáu đời Asa vua Yuđa, Êlah con của Baasa lên ngôi làm vua Israel ở Tirxa, được hai năm. 9 Thủ hạ của ông là Zimri, tướng cai một nửa số xa mã đã âm mưu lật đổ ông. Bấy giờ ông đang ở Tirxa đánh chén say sưa nơi nhà Arxa, tướng phủ ở Ðền Tirxa. 10 Zimri đã vào và đả thương giết chết ông, năm hai mươi bảy đời Asa, vua Yuđa, rồi tiếm ngôi ông. 11 Lên ngôi rồi vừa ngồi xuống ngai, ông đã hạ sát tất cả nhà Baasa - không chừa một đứa đái vách tường, - các người thân thích và người sủng thần của ông. 12 Zimri đã tru di tuyệt tộc nhà Baasa, theo lời Yavê đã phán với Baasa ngang qua Yêhu vị tiên tri, 13 vì tất cả các tội Baasa, và các tội Êlah con ông đã phạm và làm dịp cho Israel phạm tội, mà chọc tức Yavê Thiên Chúa của Israel với những thần phù phiếm của chúng.

14 Kỳ dư các việc của Elah và mọi sự ông làm, há lại đã không chép trong sách Ký sự của các vua Israel đó sao?

 

Zimri, vua Israel

15 Năm thứ hai mươi bảy đời Asa vua Yuđa, Zimri lên ngôi làm vua được bảy ngày ở Tirxa. Bấy giờ quân binh đang đóng trại chống Gibbơtôn thuộc người philitin. 16 Quân binh dưới trại nghe rằng: "Zimri đã mưu đồ và cũng đã hạ sát vua", thì toàn thể Israel đã tôn Omri tướng quân làm vua trên Israel, ngay hôm ấy, ở trong trại. 17 Omri từ Gibbơtôn tiến lên, có toàn thể Israel theo ông, và họ vây Tirxa. 18 Khi Zimri thấy thành sắp bị hạ thì ông vào đài doanh đền vua, phóng hỏa thiêu đền vua làm một với mình mà chết. 19 Ðó là vì các tội ông đã phạm, mà làm sự dữ trước mắt Yavê, là đã đi theo đường của Yơrôbôam, theo sự tội ông đã phạm mà làm cho Israel phạm tội.

20 Kỳ dư các việc của Zimri, và ông đã mưu đồ phản loạn, há lại đã không được chép trong sách Ký sự của các vua Israel đó sao?

21 Bấy giờ dân Israel chia bè: một nửa dân theo Tibni, con của Ghinat để tôn ông làm vua, và một nửa theo Omri. 22 Dân theo Omri mạnh thế hơn dân theo Tibni con của Ghinat; và Tibni đã chết, và Yôram em ông vào thời ấy; và Omri đã làm vua sau Tibni.

 

Omri, vua Israel

23 Năm thứ ba mươi mốt đời Asa, vua Yuđa, Omri lên ngôi làm vua Israel, được mười hai năm. Ông trị vì sáu năm ở Tirxa. 24 Ðoạn ông tận núi Samari của Shêmer, giá là hai tạ bạc; ông xây cất trên núi; và thành ông xây, ông gọi tên là Samari, theo tên của Shêmer, chủ núi ấy. 25 Omri đã làm sự dữ trước mắt Yavê, và ăn ở thất đức hơn tất cả những người (đã sống) trước ông. 26 Ông đã hoàn toàn đi theo đường của Yơrôbôam, con của Nơbat, theo các tội lỗi, do đó ông đã làm cho Israel vấp phạm, mà chọc tức Yavê Thiên Chúa của Israel với những thần phù phiếm của chúng.

27 Còn các việc khác Omri đã làm, lòng dũng cảm ông đã thi thố ra, lại đã không được chép trong sách Ký sự của các vua Israel đó sao? 28 Omri đã yên nghỉ với tổ tiên và được tống táng ở Samari. Akhab con ông đã làm vua kế vị ông.

 

Akhab, vua Israel

29 Akhab, con của Omri làm vua Israel, năm thứ ba mươi tám đời Asa vua Yuđa. Và Akhab, con của Omri, đã làm vua trên Israel ở Samari hai mươi hai năm. 30 Akhab, con của Omri, đã làm sự dữ trước mắt Yavê, hơn tất cả những người (đã sống) trước ông. 31 Qúa nhẹ nếu ông chỉ đi theo các tội của Yơrôbôam, con của Nơbat: ông còn cưới lấy làm vợ Izabelcon của Ittobaal, vua dân Siđôn, rồi đã đi phụng sự và thờ lạy Baal. 32 Ông đã dựng tế đàn cho Baal, trong đền thờ Baal ông đã xây ở Samari. 33 Akhab cũng đã trồng nêu thờ; và để chọc tức Yavê Thiên Chúa của Israel, thì Akhab còn làm hơn tất cả các vua Israel (đã sống) trước ông. 34 Vào thời ông, Hiel người Bêthel đã tái thiết Yêrikhô; trên mạng Abiram, con cả ông, ông đã đặt nền, và trên mạng Sơgub, con út của ông, ông đã dựng cửa theo lời Yavê đã phán ngang qua Yôsua con của Nun.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page