Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |


- Chương 11 -

 

4 - Bóng Tối Của Triều Ðại

 

Các vợ của Salômon

1 Vua Salômon yêu nhiều gái ngoại bang, công chúa của Pharaô, (các con cái) Moab, Ammon, Eđom, và Hit-tit, 2 (tức là người) thuộc những nước mà Yavê đã phán với con cái Israel: "Các ngươi sẽ không đến với chúng và chúng không được đến với các ngươi: hẳn chúng sẽ làm siêu lòng các ngươi theo các thần của chúng". Vậy mà Salômon trắn tríu yêu thương chúng nó. 3 Ông có bảy trăm thê thất và ba trăm hầu thiếp. Và chúng đã làm xiêu lạc lòng ông. 4 Và khi Salômon đã già, thì các vợ ông làm xiêu lòng ông theo các thần khác. Lòng ông không còn đơn thành với Yavê Thiên Chúa của ông, như lòng Ðavit, cha ông. 5 Salômon đã đi theo Astoret của dân Siđôn, Milkom, đồ tởm của dân Ammon. 6 Salômon đã làm sự dữ trước mắt Yavê và đã không trọn nghĩa theo Yavê như Ðavit cha ông. 7 Bấy giờ Salômon đã xây cao đàn cho Kamosh, đồ tởm của Moab trên núi đối diện với Yêrusalem; và cho Milkom đồ tởm của con cái Ammon. 8 Ông cũng làm như thế cho tất cả các vợ ngoại bang, những người muốn huân yên tế lễ cho các thần của họ.

9 Yavê đã nổi thịnh nộ với Salômon vì lòng ông đã xiêu lạc xa Yavê Thiên Chúa Israel, Ðấng đã hiện ra cho ông hai lần, 10 và đã truyền dạy ông, về điều này, là không được đi theo các thần khác. Nhưng ông đã không giữ điều Yavê đã truyền dạy. 11 Yavê phán với Salômon: "Bởi đã nên thế ấy nơi ngươi, và ngươi đã không giữ Giao ước của Ta và các luật điều Ta đã truyền dạy ngươi, Ta sẽ giựt lấy vương quyền của ngươi mà ban cho một người trong hàng tôi tớ ngươi. 12 Song Ta sẽ không làm thế vào ngày đời ngươi, nhân vì Ðavit cha ngươi; nhưng ta sẽ xé nát khỏi tay con ngươi. 13 Có điều là Ta sẽ không xé nát tất cả nước: Ta sẽ ban cho con ngươi một chi tộc nhân vì Ðavit tôi tớ của Ta, và vì Yêrusalem Ta đã chọn".

 

Các kẻ thù bên ngoài của Salômon

14 Yavê cho một đối thủ chỗi dậy chống lại Salômon, tức là Hađađ, người Eđom thuộc hoàng tộc Eđom. 15 Số là khi Ðavit định tru diệt Eđom (nghĩa là) khi Yôab tướng quân tiến lên để chôn cất tử sĩ, ông đã đánh giết mọi nam nhi Eđom - 16 quả thế, Yôab đã lưu lại sáu tháng ở đó cùng với toàn thể Israel, cho đến khi tru diệt tất cả các nam nhi Eđom - 17 Vậy Hađađ đã chạy trốn, và cùng với ông có những người Êđom thuộc nhóm tôi tớ của cha ông, để qua Aicập. Hađađ khi ấy là một thiếu niên trẻ tuổi. 18 Họ khởi hành từ Mađian, và đến Pharan; rồi họ đem theo họ ít người Pharan mà qua Aicập đến với Pharaô, vua Aicập. Nhà vua đã ban cho nhà cửa, lại hứa cung cấp vật thực, và đã ban tặng đất đai. 19 Hađađ đã được sủng mộ nhiều trước mắt Pharaô; nhà vua đã gả chính em vợ mình cho ông, em của quốc mẫu Takhpônes. 20 Em của Takhpônes đã sinh hạ cho ông một người con là Gơnubat; và Takhpônes đã nuôi nấng nó trong đền Pharaô, nên Gơnubat ở trong đền Pharaô sống giữa các hoàng tử của Pharaô. 21 Hađađ ở Aicập nghe tin là Ðavit đã yên nghỉ với tổ tiên và Yôab tướng quân cũng đã chết; Hađađ thưa với Pharaô: "Xin cho phép tôi trẩy đi về quê nhà!" 22 Pharaô mới nói: "Thì ở với Takhpônes, nhà ngươi có thiếu gì đâu, để phải tìm cách đi về quê nhà?" Nhưng ông nói: "Không, nhưng xin cứ cho phép tôi trẩy đi!"

23 Yavê (còn) cho chỗi dậy một đối thủ (nữa) chống lại ông, tức là Rơzôn, con của Elyađa. Ông này đã bỏ tôn chủ là Hađađêzer vua Xôbah, mà chạy trốn. 24 Ông tụ tập bộ hạ quanh mình, và đã trở thành tướng giặc - vào thời Ðavit tìm cách giết họ - và họ tới Ðama và ở lại đó, và họ đã làm chúa ở Ðama. 25 Ông đã thành đối thủ của Israel suốt đời Salômon - thêm vào cái họa là chính Hađađ - ông đầy ác cảm với Israel, và đã làm vua trên Aram.

 

Yơrôbôam nổi loạn

26 Yơrôbôam - con của Nơbat, người Ephraim quê ở Xarêđa, mẹ tên là Xơruah, một quả phụ - là một tôi tớ của Salômon nhưng đã giơ tay chống lại vua. 27 Cơ hội nhân đó ông đã giơ tay chống lại vua là thế này:

Salômon bấy giờ đang xây Milô và bít lại chỗ tường đổ của thành Ðavit cha ông. 28 Con người ấy, Yơrôbôam, là một người tài cán. Salômon thấy chàng trai ấy làm được việc, thì đặt làm cai trên tất cả dịch vụ nhà Yuse. 29 Xảy ra là thuở ấy Yơrôbôam từ Yêrusalem đi ra, và tiên tri Akhiya, người Silô, gặp ông trên đường thì kéo ông ra một bên đường; tiên tri lúc ấy khoác một áo choàng mới nguyên. Khi hai người đã ở ngoài đồng riêng với nhau, 30 Akhiya cầm lấy áo choàng mới nguyên ông mặc trên mình mà xé làm mười hai mảnh, 31 đoạn nói với Yơrôbôam: "Ông hãy lấy phần ông mười mảnh, vì Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này: Này đây Ta xé nước khỏi tay Salômon và Ta sẽ ban cho ngươi mười chi tộc. 32 Sẽ chỉ còn lại cho nó một chi tộc, nhân vì tôi tớ của Ta là Ðavit, và nhân vì Yêrusalem, thành Ta đã chọn giữa tất cả các chi tộc Israel; 33 bởi vì chúng đã bỏ Ta và đã thờ lạy Astoret, thần linh của dân Siđôn, Kamosh, thần linh của Moab, Milkhom thần linh con cái Ammon; chúng đã không đi theo đường lối của Ta mà làm điều vừa mắt Ta, tức là các luật điều, phán quyết của Ta, như Ðavit, cha nó. 34 Nhưng Ta sẽ không cất khỏi tay nó, tất cả nước, vì Ta định duy trì nó làm lãnh chúa, mọi ngày đời nó, nhân vì Ðavit tôi tớ của Ta, kẻ Ta đã chọn và đã giữ lịnh truyền và luật điều của Ta. 35 Ta sẽ cất lấy vương quyền khỏi tay con nó và sẽ ban cho ngươi mười chi tộc. 36 Còn cho con nó, Ta sẽ ban cho một chi tộc, hầu tôi tớ của Ta là Ðavit được có luôn một chiếc đèn trước nhan Ta ở Yêrusalem, thành Ta đã chọn để đặt Danh Ta. 37 Phần ngươi, Ta sẽ đem ngươi đi, cho ngươi làm vua trên mọi điều hồn ngươi hoài bão; ngươi sẽ làm vua trên Israel. 38 Vậy nếu ngươi vâng nghe mọi điều Ta truyền dạy ngươi và đi theo đường lối của Ta và làm điều vừa mắt Ta, là giữ các luật điều và lịnh truyền của Ta, như Ðavit tôi tớ của Ta đã làm, thì Ta sẽ ở với ngươi và xây cho ngươi ngôi nhà kiên cố như Ta đã xây cho Ðavit, Ta sẽ ban Israel cho ngươi, 39 và sẽ hạ dòng giống Ðavit xuống vì cớ ngươi, nhưng không phải là luôn mãi".

40 Salômon tìm cách giết Yơrôbôam, và Yơrôbôam chỗi dậy, chạy trốn qua Aicập, đến với Shishaq vua Aicập; và ông đã ở Aicập cho đến khi Salômon chết.

 

Kết luận

41 Còn các việc khác của Salômon, mọi điều ông làm, sự khôn ngoan của ông, há lại đã không được chép trong sách Ký sự triều Salômon sao? 42 Thời gian Salômon làm vua ở Yêrusalem trên toàn thể Israel là bốn mươi năm. 43 Salômon đã nằm xuống với tổ tiên và được chôn cất trong thành của Ðavit, cha ông. Và Rôbôam; con ông, đã làm vua kế vị ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page