Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |


- Chương 19 -

 

2- Êlya Tại Khoreb

 

Êlya lên núi Khoreb

1 Akhab thuật lại cho Izabel mọi sự Êlya làm và (nói) ông đã rút gươm chém giết các tiên tri của Baal làm sao. 2 Izabel với Êlya mà bảo rằng: "Xin quỉ thần phạt ta như thế và còn khốn hơn thế, nếu ngày mai vào giờ này ta không làm cho mạng ngươi ra như mạng một người trong các kẻ ấy". 3 Thấy thế, Êlya chỗi dậy ra đi để thoát mạng. Ông đến Bơer-Sêba, thuộc Yuđa; và ông để tên tiểu đồng ở lại đó. 4 Còn ông, ông đi trong sa mạc một ngày đàng và đến ngồi dưới một cây kim tước. Ông mong được chết đi, ông nói: "Nay đã đủ rồi, lạy Yavê, xin cất mạng tôi đi, tôi cũng không hơn gì tổ tiên tôi". 5 Ðoạn ông nằm xuống mà thiếp ngủ dưới cây kim tước. Nhưng này ngay đó, một Thần sứ đụng đến mình ông mà bảo: "Dậy mà ăn!" 6 Ông quay nhìn, thì này: nơi gối đầu có chiếc bánh lùi nướng than và một chóe nước. Ông ăn, ông uống rồi ông lại nằm xuống. 7 Thần sứ Yavê trở lại lần thứ hai và đụng đến mình ông mà bảo: "Dậy mà ăn, vì đường còn quá dài đối với sức ngươi". 8 Ông dậy ăn uống, đoạn nhờ của ấy thêm sức, ông đã đi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, đến núi của Thiên Chúa là Khoreb.

 

Êlya gặp Yavê

9 Tới nơi, ông vào độngvà qua đêm ở đó. Và này lời Yavê đến với ông và phán: "Ngươi có việc gì ở đây, Êlya?" 10 Ông nói: "Tôi nhiệt thành phẫn uất cho Yavê Thiên Chúa các cơ binh, vì Giao ước của Người con cái Israel đã bỏ; tế đàn của Người chúng đã lật đổ; các tiên tri của Người, chúng đã rút gươm chém giết. Chỉ còn sót lại mỗi một mình tôi, nhưng chúng cũng tìm hãm hại chực lấy mạng tôi đi". 11 Người phán: "Người ra đứng trên núi trước nhan Yavê". Và này Yavê đang ngang qua. Và một trận cuồng phong thổi mạnh làm tung cả núi, làm tan tành đá tảng trước Yavê; nhưng Yavê không có trong cuồng phong. Và sau trận cuồng phong, thì có cơn động đất, nhưng Yavê không có trong cơn động đất. 12 Sau động đất là lửa, nhưng Yavê không có trong lửa. Và sau lửa, một tiếng thì thào êm nhẹ. 13 Vừa nghe thấy tiếng, Êlya lấy tấm bao trùm mặt và ra đứng nơi cửa động. Và này, có tiếng đến với ông mà nói: "Ngươi có việc gì ở đây, Êlya?" 14 Ông nói: "Tôi nhiệt thành phẫn uất cho Yavê, Thiên Chúa các cơ binh, vì Giao ước của Người con cái Israel đã bỏ; tế đàn của Người chúng đã lật đổ; các tiên tri của Người chúng đã rút gươm chém giết. Chỉ còn sót lại mỗi một mình tôi nhưng chúng cũng tìm hãm hại chực lấy mạng tôi đi". 15 Yavê phán với ông: "Hãy đi, về đường cũ, thấu sa mạc Ðama. Ngươi sẽ sức dầu tấn phong Khazael làm vua Aram. 16 Ngươi sẽ xức dầu tấn phong Yêhu, con của Nimshi làm vua Israel; và Êlisa, con của Shaphat người Abel Mơkhôla, ngươi sẽ sức dầu tấn phong làm tiên tri kế vị ngươi. 17 Kẻ thoát gươm Khazael, thì bị Yêhu giết chết, kẻ thoát gươm Yêhu, thì bị Êlisa giết chết. 18 Nhưng Ta đã chừa lại trong Israel bảy ngàn người tất cả những đầu gối đã không bái trước Baal, tất cả những miệng đã không hôn kính nó".

 

Kêu gọi Êlisa

19 Ông đi khỏi đó, thì gặp Êlisa, con của Shaphat. Êlisa đang cày (ruộng), có mười hai cặp bò đằng trước ông, còn chính ông thì dẫn cặp bò thứ mười hai. Êlya ngang qua bên ông và vất tấm bào lên mình ông. 20 Ông liền để bò lại, chạy theo Êlya mà nói: "Xin cho phép con hôn từ tạ cha mẹ con, rồi con xin đi theo ngài". Êlya mới bảo ông: "Ði về đi, và nào ta đã làm gì ngươi đâu?" 21 Ông Êlya lui về, rồi bắt cặp bò mà tế sát. Sẵn chiếc cày bò kéo, ông nấu nướng thịt bò đãi dân chúng. Ðoạn ông đứng dậy đi theo Êlya và hầu hạ ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page