Thánh

Công Ðồng Chung Vaticanô II

 

Bản dịch Việt Ngữ của Giáo Hoàng Học Viện Piô X

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh (Sacrosanctum Concilium)

Lời Giới Thiệu

Chương I | | Chương II | | Chương III | |

Chương IV | | Chương V | | Chương VI | | Chương VII | |

- Sắc Lệnh về các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội (Inter Mirifica)

Lời Giới Thiệu

Chương I | | Chương II | |

- Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội (Lumen Gentium):

Lời Giới Thiệu

Chương I | | Chương II | | Chương III | | Chương IV | |

Chương V | | Chương VI | | Chương VII | | Chương VIII | |

Thông Tri và Chú Thích Sơ Khởi

- Sắc Lệnh về các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương (Orientalium Ecclesiarum):

Lời Giới Thiệu

Toàn Văn Sắc Lệnh

- Sắc Lệnh về Hiệp Nhất (Unitatis Redintegratio):

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu | | Chương I | | Chương II | | Chương III | |

- Sắc Lệnh về Nhiệm Vụ Mục Vụ của các Giám Mục trong Giáo Hội (Christus Dominus)

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu | | Chương I | | Chương II | | Chương III | |

- Sắc Lệnh về Canh Tân Thích Nghi Ðời Sống Dòng Tu (Perfectae Caritatis)

Lời Giới Thiệu

Toàn Văn Sắc Lệnh

- Sắc Lệnh về Ðào Tạo Linh Mục (Optatam Totius)

Lời Giới Thiệu

Toàn Văn Sắc Lệnh

- Tuyên Ngôn về Giáo Dục Ki-tô Giáo (Gravissimum Educationis):

Lời Giới Thiệu

Toàn văn Tuyên Ngôn

- Tuyên Ngôn về Liên Lạc của Giáo Hội với các Tôn Giáo Ngoài Ki-tô Giáo (Nostra Aetate):

Lời Giới Thiệu

Toàn văn Tuyên Ngôn

- Hiến Chế Tín Lý về Mạc Khải của Thiên Chúa (Dei Verbum):

Lời Giới Thiệu

Chương I | | Chương II | | Chương III | |

Chương IV | | Chương V | | Chương VI | |

- Sắc Lệnh về Tông Ðồ Giáo Dân (Apostolicam Actuositatem):

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu | | Chương I | | Chương II | | Chương III | |

Chương IV | | Chương V | | Chương VI | |

- Tuyên Ngôn về Tự Do Tôn Giáo (Dignitatis Humanae):

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu | | Chương I | | Chương II | |

- Sắc Lệnh về Hoạt Ðộng Truyền Giáo của Giáo Hội (Ad Gentes)

Lời Giới Thiệu

Chương I | | Chương II | | Chương III | |

Chương IV | | Chương V | | Chương VI | |

- Sắc Lệnh về Chức Vụ và Ðời Sống các Linh Mục (Presbyterorum Ordinis)

Lời Giới Thiệu

Chương I | | Chương II | | Chương III | |

- Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội trong Thế Giới Ngày Nay (Gaudium Et Spes):

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu | | Nhập Ðề | |

Phần I: | | Chương I | | Chương II | | Chương III | | Chương IV | |

Phần II: | | Chương I | | Chương II | | Chương III | | Chương IV | | Chương V | |

 


Phụ Lục:

Lời Giới Thiệu Tổng Quát Về Công Ðồng

Sứ Ðiệp Của Công Ðồng Gửi Ðến Tất Cả Mọi Người

Nhân kỷ niệm 40 năm: Dấu Ấn Công Ðồng Vatican II Tại Một Ðịa Phương

Vài Nét Về Công Ðồng Vaticanô II Nhân Kỷ Niệm 40 Năm

Kỷ niệm 40 năm kết thúc Công đồng Vatican đệ nhị, 08.12.1965 - 08.12.2005

Công Ðồng Vaticanô II: Một Hành Ðộng Của Lòng Tin

Tổng Kết Thánh Quả của Hiến Chế Mục Vụ Vui Mừng và Hy Vọng

Mạc Khải Kitô Giáo và Các Tôn Giáo Khác Theo Ánh Sáng CÐ Vaticanô II

Vai trò của người giáo dân Việt Nam dưới ánh sáng Công Ðồng Vatican II

Kỷ niệm 50 năm Công Ðồng Chung Vaticăng II

Một số kỷ niệm liên quan tới Công Ðồng Chung Vaticăng II

Một vài kỷ niệm về Công Ðồng Chung Vaticăng II

Giá Trị Vĩnh Viễn Của Tuyên Ngôn Nostra Aetate

Tuyên ngôn Nostra Aetate về Ðối Thoại tôn giáo vẫn giữ nguyên vẹn giá trị

Tương quan chặt chẽ giữa Công đồng Vatican II và Bộ Giáo luật

Hướng đến Nicêa 2025

46 năm Thông điệp Humanae Vitae 25/07/1968 - 25/07/2014

Kỷ niệm mười năm Huấn thị Dignitas connubii về tính vô hiệu của hôn nhân

Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích công bố Tập sách Hướng dẫn giảng thuyết

ÐTC cùng với tín hữu và đại diện các tôn giáo kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn Nostra aetate

Ðối thoại liên tôn từ sợ hãi đến tin tưởng

Thỏa Ước Toại Ðạo và Ðức Phanxicô

Công bố văn kiện mới về Do thái và Công Giáo

Kỷ niệm mười năm Thông điệp Deus Caritas Est của Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI

Văn kiện mới của Bộ Giáo Lý đức tin Iuvenescit Ecclesia

Ðức Thánh Cha Phanxicô chỉ thị duyệt lại Huấn thị Liturgiam Authenticam

Kỷ niệm 50 năm công bố Thông điệp Tiến Bộ các Dân Tộc

Tóm lược nội dung Thông điệp Populorum Progressio Tiến bộ các dân tộc

Hội nghị 50 năm Thông Ðiệp Phát triển các dân tộc Populorum Progressio

Kỷ niệm 50 năm Thông điệp Populorum Progressio Phát triển các dân tộc

ÐTC cho phép các linh mục của Huynh đoàn Thánh Piô X chứng hôn trong những trường hợp đặc biệt

50 năm Tuyên ngôn chung của Ðức Phaolo VI và Athenagora I

Thư của Bộ Giáo Lý đức tin Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế duy nhất

Cor Orans Tâm hồn cầu nguyện Huấn thị về đời sống của các nữ tu chiêm niệm

Văn kiện mới của Tòa Thánh về các vấn đề kinh tế tài chánh

Công bố Huấn Thị về Ðoàn Trinh Nữ Thánh Hiến

Quy chế của Thánh bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống

Công bố Tông Hiến mới về Thượng Hội Ðồng Giám Mục

Tòa Thánh công bố văn kiện mới về lý thuyết phái tính có tựa đề Người dựng nên họ có nam có nữ

Thiên Chúa Dựng Nên Họ Có Nam Có Nữ Văn Kiện mới của Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo về Lý Thuyết Phái tính

Tự sắc thay đổi tên gọi Văn khố Bí mật Vatican

Từ Hiến chế Dei Verbum đến Tông huấn Verbum Domini

Những quy định về cử hành Thánh lễ từ tiền Công đồng đến Tự sắc Traditionis custodes

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page