Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Thẩm Phán

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 20 -

 

Trả thù tội ác tại Gibơah

1 Toàn thể con cái Israel đã xuất trận và cộng đồng nhất tề như một, từ Ðan đến Bơer-Sêba, kể cả xứ Galaađ, đã hội lại với Yavê tại Mispa. 2 Những vị đầu mục của toàn dân, tất cả các chi tộc Israel, đều tham dự đại hội dân của Thiên Chúa: bốn trăm ngàn bộ binh, tuốt gươm được. 3 Con cái Benyamin nghe con cái Israel đã lên Mispa... Con cái Israel nói: "Hãy thuật lại tội ác ấy đã xẩy ra!" 4 Người Lêvit, chồng người phụ nữ bị sát hại đã đáp lời và nói: "Tôi đã vào Gibơah thuộc Benyamin, tôi cùng hầu thíêp tôi, để trọ đêm. 5 Các hào mục Gibơah đã dấy lên hại tôi. Họ đã vây tôi trong nhà lúc đêm hôm, với dự định giết tôi. Họ đã hãm hiếp hầu gái của tôi và nàng đã chết. 6 Tôi mới đem hầu thiếp của tôi ra mà xẻ thành mảnh và gửi tới mọi đồng ruộng trong cơ nghiệp của Israel, vì chúng đã làm điều ô nhục và càn dở trong Israel. 7 Này các người hết thảy, hởi con cái Israel, xin ra ý, xin bàn việc ngay tại đây!" 8 Toàn dân nhất tề như một, đứng dậy nói: "Không ai trong chúng ta sẻ trở lại lều mình; không ai trong chúng ta sẽ rút về nhà mình. 9 Và này bây giờ điều chúng ta sẽ làm đối với Gibơah: (bắt) thăm mà đánh nó! 10 Chúng ta cứ một trăm thì lấy mười người trong toàn thể các chi tộc Israel, và một ngàn thì lấy một trăm, một vạn thì lấy một ngàn, để tìm lương thực cho quân binh, ngõ hầu binh đến, là họ sẽ trị Gibơah cho xứng với điều điên rồ chúng đã làm trong Israel". 11 (Như thế) mọi người trong Israel chống lại thành ấy, đoàn kết với nhau (mọi người) như một.

 

Benyamin ngoan cố

12 Các chi tộc Israel sai người đến với toàn thể chi tộc Benyamin mà nói: "Gì vậy, các tội ác đã xảy ra giữa các anh? 13 Vậy bây giờ các anh hãy nộp những đứa vô loài ở Gibơah; chúng tôi sẽ xử tử chúng đi mà khử trừ sự dữ khỏi Israel". Nhưng con cái Benyamin đã không chịu nghe tiếng của anh em họ, con cái Israel.

 

Các trận đầu

14 Con cái Benyamin từ các thành họp lại ở Gibơah để xuất trận nghinh chiến với con cái Israel. 15 Ngày ấy số con cái Benyamin điểm danh được là hai mươi sáu ngàn người tuốt gươm được: Họ được điểm danh không kể dân cư Gibơah. 16 Trong tất cả các quân binh ấy có bảy trăm quân tinh nhuệ thuận cả hai tay, mỗi người có thể dùng ná bắn đá, một sợi tóc cũng không sai. 17 Người Israel được điểm danh, không kể Benyamin, là bốn trăm ngàn người tuốt gươm được mỗi người đều là chiến sĩ hết thảy. 18 Họ đứng dậy lên Bêthel và thỉnh vấn Thiên Chúa. Con cái Israel nói: "Ai trong chúng tôi sẽ lên giao chiến trước hết với con cái Benyamin?" Và Yavê phán: "Yuđa trước hết!"

19 Sáng ngày con cái Israel chỗi dậy và đóng trại đánh Gibơah. 20 Ðoạn người Israel xuất trận để giao chiến với Benyamin. Và người Israel dàn binh bố trận đánh chúng gần bên Gibơah. 21 Con cái Benyamin xuất trận từ Gibơah và ngày ấy đã hạ tại trận hai mươi hai ngàn người của Israel. 22 Nhưng dân chúng người Israel cứ can cường và lại dàn binh bố trận ngay chỗ họ đã dàn quân hôm trước 23 Con cái Israel lên khóc trước nhan Yavê cho đến chiều, và thỉnh vấn Yavê rằng: "Tôi có phải tiến lại giao chiến với con cái Benyamin, em tôi không?" Và Yavê phán: "Hãy lên đánh nó!" 24 Vậy con cái Israel đã giao tranh với con cái Benyamin ngày thứ hai. 25 Benyamin xuất trận từ Gibơah để nghinh chiến, ngày thứ hai này, và còn hạ tại trận mười tám ngàn người của con cái Israel, hết thảy đều là những người tuốt gươm được. 26 Toàn thể con cái Israel và tất cả dân đi lên và đến Bêthel. Ở đó họ ngồi trước nhan Yavê mà khóc và giữ chay ngày hôm ấy, cho đến chiều. Ðoạn họ đã thượng tiến lễ thượng hiến cùng kỳ an. 27 Con cái Israel thỉnh vấn Yavê - thuở ấy có Khám Giao ước của Thiên Chúa ở đó, 28 và Pinơkhas con của Eliêzer, con của Aharôn chầu hầu trước Khám trong những ngày ấy - rằng: "Tôi có còn phải xuất trận để giao chiến với con cái Benyamin, em tôi không, hay là thôi?" Và Yavê phán: "Hãy lên đánh nó vì mai Ta sẽ nộp nó trong tay ngươi!"

 

Benyamin đại bại

29 Israel đặt người mai phục xung quanh Gibơah. 30 Rồi con cái Israel tiến lên đánh con cái Benyamin, ngày thứ ba, và họ dàn quân bên cạnh Gibơah như lần nọ lần kia. 31 Con cái Benyamin xuất trận nghinh chiến với đạo binh. Họ bị lôi ra xa thành và bắt đầu, cũng như lần nọ lần kia, đánh giết làm nhiều người trong đạo binh tử trận, chừng ba mươi người của Israel, trên các con đường, một ngả lên Bêthel và một ngả về Gibơah ngang qua đồng. 32 Con cái Benyamin nói: "Chúng lại bại trận trước mặt ta như lần đầu!" Nhưng con cái Israel bảo nhau: "Ta tẩu thoát đi và lôi chúng ra xa thành trên các ngả đường!" 33 Rồi mọi người Israel chỗi dậy khỏi chỗ mình và họ dàn quân ở Baal-Thamar, trong khi quân mai phục của Israel từ chỗ họ, từ (phía Tây) Gơbiah, xông đến. 34 Vậy có một vạn tinh binh của toàn thể Israel đã đến ngay trước Gibơah. Thế là kịch chiến! các kẻ kia không biết rằng tai họa sắp giáng xuống cho họ. 35 Yavê đã đánh phạt Benyamin trước mặt Israel; ngày ấy, con cái Israel đã hạ của Benyamin hai mươi lăm ngàn một trăm người, hết thảy đều tuốt gươm được. 36 Con cái Benyamin thấy mình bị bại...

Người Israel nhượng bộ cho Benyamin lấn đất, và họ trông vào quân mai phục họ đã đặt bên cạnh Gibơah. 37 Còn quân mai phục vội vàng vào Gibơah; bọn họ tung ra và tuốt gươm làm cỏ tất cả thành. 38 Và người Israel đã cùng với quân mai phục ước với nhau là quân mai phục sẽ đốt khói lên trên thành làm hiệu. 39 Ðang giao chiến, người Israel quay trở lại. Người Benyamin bắt đầu đánh giết giữa người Israel làm chừng ba mươi người tử trận, và nói: "Chúng bị bại hẳn trước mặt chúng ta như trong trận đầu". 40 Vào lúc ấy, hiệu tức là cột khói bắt đầu bốc lên trên thành. Benyamin quay lại đàng sau và này, thành bị toàn thiêu bốc lên thấu trời. 41 Người Israel mới quay trở lại, còn người Benyamin thì kinh khiếp vì họ thấy là tai họa đã giáng trên họ.

42 Nên họ đã quay lưng cho con cái Israel mà hướng về đường vào sa mạc; nhưng trận chiến theo sát kề họ và từ các thành người ta tru diệt họ ngay trong sa mạc. 43 Người ta bủa vây Benyamin, người ta đuổi nó ráo riết, không kịp nghỉ, người ta đã chà đạp nó, mãi tận Gibơah, về phía mặt trời mọc. 44 Benyamin bị hạ mười tám ngàn người, hết thảy đều là những người thiện chiến. 45 Có những người quay đầu chạy trốn vào sa mạc đến Tảng đá Rimmôn. Và người ta giết tỉa mất năm ngàn người dọc các ngả đường; người ta siết chặt theo sau cho đến Giđơôm và đã giết mất của họ hai ngàn người. 46 Vậy tổng số người bị hạ trong ngày ấy của Benyamin là hai mươi lăm ngàn người tuốt gươm được, hết thảy đều là những người thiện chiến. 47 Có những người quay đầu chạy trốn vào sa mạc đến Tảng đá Rimmôm; sáu trăm người; và họ ở riết tại tảng đá Rimmôn bốn tháng. 48 Người Israel trở lại đánh con cái Benyamin và tuốt gươm làm cỏ hết mọi nam nhân ở các thành, thú vật và mọi sự họ gặp được. Họ cũng phóng hoả hết các thành họ gặp.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page