Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Thẩm Phán

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 15 -

 

Samson đốt cháy mùa màng của người Philitin

1 Ít lâu sau, vào những ngày mùa gặt lúa miến, Samson đi thăm vợ với một dê con (làm quà). Ông nói: "Ta sẽ vào với vợ ta, đến tận loan phòng". Nhưng cha nàng không cho phép ông vào. 2 Cha nàng nói với ông: "Tôi tự nhủ mình: chắc hẳn anh đã đổi lòng ghét nó, nên tôi đã gả nó cho người bạn của anh rồi. Nhưng há em nó không xinh hơn nó sao? con bé ấy hãy là phần anh thay cho đứa kia!" 3 Samson nói với họ: "Lần này người Philitin đừng có đổ lỗi cho tôi nếu tôi làm dữ với họ!" 4 Samson đi bắt ba trăm con chồn, lấy đuốc, và châu (chúng) lại đuôi với đuôi và để một bó đuốc giữa hai đuôi, ngay chính giữa. 5 Ðoạn ông châm lửa vào đuốc và thả (chồn) vào lúa gié của người Philitin mà thiêu hủy từ đụn rơm cho đến lúa gié, đến cả nho và ôliu.

6 Người Philitin hỏi: "Ai đã làm thế?" Người ta nói: "Sam-son, con rể của người làng Timna, vì người ta đã bắt vợ hắn mà gả cho thằng bạn của hắn". Người Philitin mới kéo lên phóng hoả đốt nàng làm một với cha nàng. 7 Samson mới nói với họ: "Bởi các người đã xử như thế, thì tôi phải trả thù trên các người cho kỳ được mới thôi!". 8 Ðoạn ông đánh cho họ một trận tơi bời, một trận phải thể. Rồi ông xuống ở trong bộng đá Êtam.

 

Hàm lừa

9 Người Philitin lên và đóng trại ở Yuđa, họ rải quân về phía Lêkhi.

10 Người Yuđa hỏi họ: "Tại sao các ông lại tiến lên đánh chúng tôi? "Họ đáp: "Chính để trói Samson mà chúng tôi đã lên, để xử với hắn như hắn đã xử chúng tôi!" 11 Ba ngàn người Yuđa xuống bộng đá Êtam. Họ nói với Samson: "Anh không biết là người Philitin đô hộ chúng tôi sao? Tại sao anh lại làm thế với chúng tôi?" Ông nói với họ: "Chúng đã xử với tôi sao, tôi cũng đã xử với chúng như vậy!" 12 Họ nói với ông: "Chúng tôi xuống để trói anh mà nộp anh trong tay người Philitin". Samson nói với họ: "Các ông hãy thề với tôi là chính các ông sẽ không đả thương tôi!" 13 Họ nói với ông: "Không đâu! Chúng tôi chỉ muốn trói anh lại mà nộp tay chúng nó: chúng tôi không hề muốn giết anh". Và họ đã trói ông lại bằng hai cái chão mới tinh, và đem ông lên khỏi tảng đá.

14 Khi ông đến gần Lêkhi, người Philitin reo hò ra đón ông: nhưng thần khí Yavê giáng xuống trên ông: cái chão trên tay ông đã ra ngay như sợi gai chảy xèo trong lửa; và dây trói ông tuột ra rơi xuống khỏi tay ông. 15 Rồi ông thấy một cái hàm lừa tươi hớn, ông chìa tay vớ lấy mà đánh giết một ngàn người. 16 Và Samson nói:

"Với một hàm lừa, một con lừa bằng hai lừa cái,

Với một hàm lừa, tôi đã đánh gục ngàn quân".

17 Nói xong ông quăng hàm lừa khỏi tay và gọi chỗ ấy là Ramat-Lêkhi. 18 Khát quá đỗi, ông kêu với Yavê và nói: "Chính Người đã cho tay tôi tớ Người được đại thắng thế này, mà bây giờ tôi lại chết khát mà rơi vào tay quân không cắt bì sao?" 19 Bấy giờ Thiên Chúa đã chẻ kẽ đá ở Lêkhi và nước đã phun ra; ông đã uống, khí lực hoàn hồi và ông lại sống. Vì thế người ta đã gọi tên suối là En-ha-Qơrê: suối vẫn còn ở Lêkhi cho đến ngày nay. 20 Ông đã làm thẩm phán trên Israel, vào thời Philitin, hai mươi năm.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page