Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Thẩm Phán

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 01 -

 

Dẫn Nhập Thứ Nhất

Trình Thuật Sơ Lược Về Việc Ðịnh Cư ở Canaan

 

Việc định cư của các nhóm

Yuđa, Simêon, Caleb và Qêni

1 Xẫy ra là khi Yôsua chết rồi, thì con cái Israel thỉnh vấn Yavê, rằng: "Ai trong chúng tôi sẽ tiến lên đánh chiếm quân Canaan trước hết phải giao chiến với chúng?" 2 Và Yavê phán: "Chính Yuđa sẽ lên; này Ta đã phó nộp xứ trong tay nó". 3 Yuđa nói với Simêon, anh ông: "Ði với tôi lên lãnh địa của tôi và chúng ta hãy giao chiến với quân Canaan! Ðoạn cả tôi nữa, tôi sẽ đi với anh vào lãnh địa của anh!" Và Simêon đã đi với (Yuđa). 4 Vậy Yuđa đã tiến lên và Yavê đã phó nộp quân Canaan và Phơrizi vào tay họ: họ đã đánh giết chúng ở Bêzek một vạn người. 5 Họ đã gặp ở Bêzek, Ađôni-Bêzek và đã giao chiến với y và đánh giết quân Canaan và Phơrizi. 6 Ađoni - Bêzek chạy trốn và họ đã đuổi theo y, bắt được y và đã chặt các ngón tay, ngón chân cái của y. 7 Và Ađôni - Bêzek nói: "Bảy mươi vua, cụt ngón tay, ngón chân cái, nhặt ăn dưới bàn của tôi. Tôi đã xử sao, Thiên Chúa báo lại vậy". Người ta đã đem y vào Yêrusalem và y đã chết ở đó. 8 Con cái Yuđa đã giao chiến với Yêrusalem và đã chiếm được thành và tuốt gươm làm cỏ và phóng hỏa thành.

9 Sau đó con cái Yuđa xuống giao chiến với quân Canaan ở Miền Núi, vùng Mamsa và vùng Hạ bạn. 10 Yuđa tiến đánh quân Canaan ở Hêbrôn - tên của Hêbrôn trước kia là Qiriat-Arba - Họ đã đánh bại Shêshai, và Talmai. 11 Và từ đó người ta tiến đánh dân cư Ðơbir - tên của Ðơbir trước kia là Qiriat-Sêpher. 12 Và Caleb nói: "Ai đánh Qiriat-Sêpher và chiếm được ta sẽ gả cho nó, Aksah con gái của ta". 13 Otniel, con của Qơnaz, em của Caleb đã chiếm được thành; và Caleb đã gả con gái của ông cho (Otniel). 14 Nàng vừa đến thì (Otniel) xúi nàng xin cha một thửa đồng nọ. Nàng tuột xuống lừa, và Caleb nói với nàng: "con muốn gì?" 15 Nàng thưa: "Xin ban cho con một ơn! Bởi cha đặt con ở mãi vùng Namsa, cha sẽ cho con các suối nước nữa". Và ông đã cho nàng các suối bên trên và các suối bên dưới. 16 Con cái Khôbab người Qêni, anh vợ của Môsê, đã cùng con cái Yuđa từ thành Chà là tiến lên sa mạc Yuđa phía Namsa Arađ. Vậy họ đã đến ở với dân.

17 Yuđa đi với anh là Simêon, và đã đánh quân Canaan ở Xơphat và đã thi hành án thần tru trên thành. và người ta đã gọi tên thành là Khorma. 18 Và Yuđa đã bắt được Gaza và bờ cõi, Asqalônvà bờ cõi, Eqrôn. 19 Yavê ở với Yuđa. Và Yuđa đã chiếm được miền Núi, nhưng (không thể) xua đuổi được dân cư Ðồng bằng, vì chúng có xe sắt.

20 Họ đã cấp Hêbrôn cho Caleb như Môsê đã dạy. Và Caleb đã xua đuổi được ba người con của Anap. 21 Còn người Yơbusi ở Yêrusalem, con cái Benyamin đã không đuổi được; nên người Yơbusi ở với con cái Benyamin tại Yêrusalem cho đến ngày nay.

 

Hạ thành Bêthel

22 Nhà Yuse, cả họ nữa, cũng đã tiến lên Bêthel và Yavê đã ở với họ. 23 Nhà Yuse cho người đi thám thính Bêthel - tên thành nước kia là Luz. 24 Quân canh thấy một người đi ra khỏi thành thì bảo hắn: "Chỉ cho chúng ta chỗ nào dễ lọt vào thành và chúng ta sẽ xử nhân nghĩa với ngươi". 25 Hắn đã chỉ cho họ một chỗ dễ lọt vào thành. Và họ đã tuốt gươm làm cỏ cả thành, nhưng đã để cho người kia cùng họ hàng ra đi. 26 Người ấy đi đến xứ dân Hit-tít, và đã xây một thành gọi là Luz: tên ấy vẫn còn lưu mãi đến ngay nay.

 

Các chi tộc phía Bắc

27 Manassê đã không chiếm được Bét-Shơan và các thành phụ thuộc, Taanakh và các thành phụ thuộc, dân cư Ðor và các thành phụ thuộc, dân cư Yiblơam và các thành phụ thuộc, dân cư Mơgiđđô và các thành phụ thuộc và người Canaan đã cố ý ở lại trong xứ ấy. 28 Nhưng khi Israel đã nên mạnh thì họ buộc người Canaan là khổ dịch, chứ không xua đuổi được chúng. 29 Ephraim đã không xua đuổi được người Canaan lập cư ở Gêzer, và người Canaan đã ở giữa họ tại Gêzer. 30 Zabulôn đã không xua đuổi được dân cư Qitrôn và dân cư Nahalol; và người Canaan ở lại giữa họ và đã phải làm khổ dịch. 31 Asher đã không xua đuổi được dân cư Akhô, dân cư Siđôn và Akhlab, Akzib, Khelbah, Aphik và Rơkhob. 32 Và người Asher đã ở giữa người Canaan dân cư trong xứ, vì họ đã không đuổi được chúng. 33 Neptali đã không xua đuổi được dân cư Bet-Shêmesh, dân Bet-Anat. Và họ đã ở giữa người Canaan dân cư trong xứ. Nhưng dân cư Bet-Shêmesh, và Bet-Anat đã phải làm khổ dịch cho họ. 34 Người Amori đã dồn ép con cái Ðan vào miền núi, không cho họ xuống đồng bằng. 35 Người Amori đã có quyết lưu lại ở Har-Khêres, Ayyalôn, Shaalbim. Nhưng khi nhà Yuse đã nặng tay áp đảo được chúng, thì chúng đã phải làm khổ dịch (cho họ).

36 Và ranh giới của dân Amori thì từ bên này đèo Aqrabim và bên này Ha-Sêla mà lên.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page