Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Thẩm Phán

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 10 -

 

Yeptê Và Các "Thẩm Phán Nhỏ"

6 - Tôla

 

1 Sau Abimelek, thì đã chỗi dậy để cứu Israel, Tôla, con của Puah, con của Ðôđô, người Yssakhar. Ông ở Shamir trong miền núi Ephraim. 2 Ông làm thẩm phán trên Israel hai mươi ba năm; đoạn ông chết và được chôn cất ở Shamir.

 

7 - Yair

 

3 Sau ông, Yair người Galaađ đã chỗi dậy. Ông đã làm Thẩm phán trên Israel hai mươi hai năm. 4 Ông có ba mươi con trai: chúng cỡi ba mươi con lừa và có ba mươi thành. Các thành ấy, người ta gọi là các "trang trại Yair" cho đến ngày nay, và ở trong xứ Galaađ.

5 Ðoạn Yair chết và được chôn cất ở Qamôn.

 

8 - Yeptê

 

Israel dưới ách người Ammôn

6 Con cái Israel lại làm sự dữ trước mặt Yavê, họ phụng thờ các Baal, và Astartê, các thần của Aram, các thần của Siđôn, các thần của Moab, các thần của con cái Ammôn, các thần của dân Philitin; họ đã bỏ Yavê và không phụng thờ Người. 7 Nộ khí Yavê bốc cháy trên Israel và Người đã bán họ trong tay người Philitin và trong tay con cái Ammôn. 8 Chúng đã áp bức hành hung con cái Israel trong năm ấy, rồi trong vòng mười tám năm, trên toàn thể con cái Israel ở Bên Kia (sông) Yorđan, trong xứ người Amori ở Gallađ. 9 Con cái Ammôn đã tràn qua (sông) Yorđan để giao chiến với cả Yuđa, Benyamin và nhà Ephraim và Israel đã lâm phải ngặt nghèo quá đỗi. 10 Con cái Israel kêu lên với Yavê mà rằng: "Chúng tôi có tội với Người, vì chúng tôi đã bỏ Thiên Chúa của chúng tôi mà phụng thờ các Baal". 11 Và Yavê đã phán với con cái Israel: "Khi quân Aicập, quân Amori, con cái Ammôn, quân Philitin, 12 người Siđôn, và Amalek cùng Mađian đã áp bức các ngươi, và các ngươi đã kêu lên với Ta! Há ta đã chẳng cứu các ngươi khỏi tay chúng sao? 13 Còn các ngươi, các ngươi đã bỏ Ta. Và đã phụng sự các thần khác: Vì thế Ta sẽ không lại cứu các ngươi lần nữa. 14 Ði đi mà kêu lên với các thần các ngươi đã chọn, để chúng sẽ cứu các ngươi trong nỗi ngặt nghèo!" 15 Con cái Israel thưa với Yavê: "Chúng tôi có tội; trong mọi sự, xin xử chúng tôi như mắt Người thấy sao là phải; nhưng chỉ xin giải thoát chúng tôi ngày hôm nay!" 16 Rồi họ đã loại đi các thần của ngoại dân khỏi giữa họ và đã phụng sự Yavê; và Yavê đã nóng lòng sốt ruột trước cảnh đọa đày của Israel.

17 Con cái Ammôn tập họp và đóng trại ở Galaađ. Con cái Israel đã họp lại và đóng trại ở Mispa. 18 Quân và tướng của Galaađ nói với nhau: "Ai sẽ khởi công giao chiến với con cái Ammôn? Người ấy sẽ cầm đầu tất cả dân cư Galaađ!".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page