Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Thẩm Phán

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 12 -

 

Chiến tranh giữa Ephraim và Galaađ

Yeptê chết

1 Người Ephraim tập hợp lại và qua Xaphôn. Họ nói với Yeptê: "Tại sao ông qua giao chiến với con cái Ammôn, mà lại không gọi chúng tôi đi với ông? Chúng tôi sẽ phóng hỏa thiêu nhà ông làm một với ông!" 2 Yeptê mới nói với họ: "Tôi và dân tôi, có cuộc giao tranh ác liệt với con cái Ammôn; tôi đã kêu cứu các anh, mà các anh đã chẳng cứu tôi khỏi tay chúng. 3 Một khi tôi thấy anh không thể cứu được tôi, thì tôi đã liều mạng mà qua vùng con cái Ammôn, và Yavê đã nộp chúng trong tay tôi. Tại sao các anh lại tiến lên đánh tôi hôm nay để gây hấn với tôi?" 4 Yeptê thâu họp tất cả các người Galaađ và giao chiến với Ephraim; người Galaađ đã đánh bại Ephraim, trong khi Ephraim nói: "Chúng mày, đồ bội phản Ephraim, bọn Galaađ kia bỏ Ephraim để dạt vào Manassê!" 5 Rồi Galaađ chiếm giữ các chỗ lội qua (sông) Yorđan đi về Ephraim. Mỗi khi có người Ephraim nào trốn thoát nói : " Cho tôi qua đi ! ", thì những người Galaađ hỏi: "Anh là người Ephraim phải không?", nếu người ấy đáp: "Không!" 6 thì họ bảo: "Hãy nói: Shibbolet!" và người kia nói: Sibbolet, vì người ấy không thể nói rành được. Và họ liền túm lấy mà hạ sát nơi chỗ lội qua sông Yorđan. Vào thời ấy, đã ngã gục bốn mươi hai ngàn người Ephraim.

7 Yeptê làm thẩm phán trên Israel sáu năm, đoạn Yeptê, người Galaađ đã chết và được chôn cất trong thành của ông ở Galaađ.

 

9 - Ibxan

 

8 Sau ông, Ibxan thuộc Bêlem đã làm thẩm phán trên Israel. 9 Ông có ba mươi con trai, và ba mươi con gái; gái thì ông gả cho người ngoài; và đem gái ngoài về (làm vợ) cho các con trai của ông. Ông đã làm thẩm phán trên Israel bảy năm. 10 Ibxan đã chết và được chôn cất ở Bêlem.

 

10 - Eylôn

 

11 Sau ông, Eylôn người Zabulon đã làm thẩm phán trên Israel. Ông đã làm thẩm phán trên Israel mười năm. 12 Eylôn người Zabulôn đã chết và được chôn cất ở Ayyalôn trong đất Zabulôn.

 

11 - Abđôn

13 Sau ông, Abđôn con của Hillel, người Pirơatôn đã làm thẩm phán trên Israel. 14 Ông có bốn mươi con trai và ba mươi người cháu, chúng cỡi bảy mươi con lừa. Ông đã làm thẩm phán trên Israel tám năm.

15 Abdôn con của Hillel, người Piroatôn đã chết và được chôn cất ở Pirơatôn trong đất Ephraim, trên núi của người Amalek.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page