Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Thẩm Phán

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 14 -

 

Samson cưới vợ

1 Samson xuống Timna và trông thấy ở Timna một người đàn bà trong lũ con gái Philitin. 2 Ông lên lại và tin cho cha mẹ hay, ông nói: "Con trông thấy ở Timna một người đàn bà trong lũ con gái Philitin, xin hỏi nàng làm vợ cho con!" 3 Cha mẹ mới nói với ông: "Giữa hàng con gái của anh em con và trong tất cả dân ta không có đàn bà sao con lại đi cưới vợ giữa hàng Philitin, quân không cắt bì ấy?" Nhưng Samson thưa cha: "Xin cưới nàng cho con, vì nàng vừa mắt con!".

4 Cha mẹ ông không hay là việc do bởi Yavê mà đến và Người tìm dịp gây hấn với quân Philitin: vào thời ấy, quân Philitin đô hộ Isarel.

5 Vậy Samson xuống Timna cùng với cha mẹ. Khi ông vừa đến các vườn nho Timna, thì này có một con sư tử gấm đã rống lên khi gặp ông. 6 Thần khí Yavê giáng xuống trên ông và ông đã xé mảnh con sư tử như thể người ta xé mảnh dê con, mặc dù ông chẳng có gì nơi tay. Ông đã không thuật lại cho cha mẹ hay việc ông đã làm. 7 Rồi ông xuống và nói với người đàn bà. Và nàng thật vừa mắt Samson. 8 Ít lâu sau ông trở về để cưới nàng và rẽ sang để xem con sư tử chết, thì này trong thây sư tử có một bầy ong và có mật. 9 Ông gỡ lấy mật cầm tay rồi vừa đi vừa ăn. Về với cha mẹ, ông đã biếu họ và họ cũng đã ăn. Nhưng ông không tỏ cho họ hay là mật ấy ông đã gỡ từ thây sư tử. 10 Ðoạn cha ông xuống nơi người đàn bà và ở đó Samson đã làm tiệc, vì các tráng niên thường làm thế. 11 Các người này (vừa thấy ông), thì lấy ba mươi người bạn và họ đã ở lại với ông.

12 Samson nói với họ: "Tôi muốn ra cho các anh một câu đố. Nếu các anh giải được sau khi đã tìm thấy, trong vòng bảy ngày tiệc tôi sẽ tặng các anh ba mươi xiêm y và ba mươi bộ trang phục. 13 Nhược bằng các anh không giải được, thì chính các anh phải tặng cho tôi ba mươi xiêm y và ba mươi bộ trang phục". Họ mới nói với ông: "Anh cứ ra câu đố nghe thử!" 14 Ông nói với họ:

"Tự đứa ăn, của ăn xuất,

Từ đứa mạnh, ngọt ngào ra".

Và đã ba ngày họ đã không giải được câu đố.

15 Ngày thứ bảy họ mới nói với vợ Samson: "Dỗ chồng cô sao để hắn giải câu đố cho chúng tôi; bằng không; chúng tôi sẽ phóng hỏa đốt cô đi với nhà cha cô đó! Hay là mời chúng tôi để tước đoạt chúng tôi à, có phải thế không?" 16 Vợ của Samson khóc lóc bên ông và nói: "Anh chỉ ghét em thôi chứ có yêu em đâu; anh ra câu đố cho đồng bào em mà anh lại không giải cho em biết". Ông mới nói: "Này cha mẹ anh, anh cũng không giải, anh lại đi giải cho em sao!" 17 Nàng khóc sướt mướt bên ông suốt bảy ngày tiệc kéo dài, nên ngày thứ bảy ông giải nghĩa cho nàng vì bị nàng thúc bách quá; nàng liền giải câu đố cho đồng bào nàng.

18 Ngày thứ bảy, trước khi ông nhập loan phòng dân thành nói với ông:

"Ngọt ngào nào bằng được mật,

Ðứa nào mạnh tầy sư tử?"

Ông đáp lại họ:

"Với bò cái ta, nếu các anh không cày,

thì thách các anh giải bày ra câu đố".

19 Bấy giờ thần khí Yavê giáng xuống trên ông, và ông đã xuống Asqalon và giết ba mươi người; tước lấy áo xống họ mà tặng làm trang phục cho những người đã giải câu đố và nộ khí ông bốc cháy. Và ông đã lên lại nhà cha ông. 20 Còn vợ của Samson, nàng đã thuộc về một chàng bạn đã làm phù rể cho ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page