Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Thẩm Phán

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 07 -

 

b) Ghêđêôn giao chiến bên tây Yorđan

Yavê giảm binh lính

1 Yơrubbaal, tức là Ghêđêôn, và tất cả dân chúng đi với ông, dậy sớm và đi đóng trại ở phía trên En-Kharôđ, còn trải của Mađian thì ở phía Bắcđối với ông, từ đồi Môreh cho tới đồng bằng. 2 Yavê phán với Ghêđêôn: "Dân chúng đi với ngươi quá đông, Ta phó nộp Mađian vào tay chúng sao được, kẻo Israel lại vinh vang với Ta, những rằng: Chính tay tôi đã cứu lấy tôi! 3 Vậy bây giờ, ngươi hãy hét vào tai dân chúng rằng; Ai sợ sệt bồn chồn thì cứ lui về và lo chuồn khỏi núi Galaađ!" Hai mươi hai ngàn người trong dân chúng đã lui về và chỉ còn lại một vạn.

4 Yavê phán với Ghêđêôn: "Dân chúng vẫn còn đông: ngươi hãy dẫn chúng xuống bờ nước và ở đó Ta sẽ luyện lọc cho ngươi. sẽ thế này: Về ai Ta bảo ngươi: "Kẻ này sẽ đi với ngươi", thì nó sẽ đi với ngươi. Còn về tất cả những ai Ta bảo ngươi: "Kẻ này sẽ không đi với ngươi". nó sẽ không đi!" 5 Vậy ông đã dẫn dân chúng xuống bờ nước. Và Yavê phán với Ghêđêôn: "Mọi kẻ giơ lưỡi tớp lấy nước như chó tớp, ngươi sẽ để riêng ra; và mọi kẻ quì gối xuống uống, (ngươi cũng để riêng ra)". 6 Mà số những kẻ tớp uống, tay đưa lên miệng, là ba trăm người; ngoài ra tất cả dân chúng còn lại quì gối xuống uống nước. 7 Yavê phán với Ghêđêôn: "Với ba trăm người tớp uống ấy, Ta sẽ cứu các ngươi, Ta sẽ phó nộp Mađian trong tay ngươi, còn toàn dân cứ lui, ai về chốn nấy!" 8 Các người kia, tay mang lấy lương thực của dân chúng và cầm tù và của họ. Rồi Ghêđêôn cho mọi người Israel lui, ai về lều nấy, và chỉ giữ lại ba trăm người. Còn trại của Mađian thì ở bên dưới ông, trong đồng bằng.

 

Triệu báo thắng trận

9 Ðêm ấy, Yavê phán với ông: "Chỗi dậy, xông xuống trại, vì Ta đã phó nộp nó trong tay ngươi. 10 Mà nếu ngươi sợ phải xuống (một mình) ngươi hãy xuống trại với Purah người nô bọc của ngươi. 11 Hãy nghe chúng nói gì. Sau đó tay ngươi sẽ trở nên vững mạnh và ngươi sẽ xông xuống trại". Vậy ông đã xuống với Purah người nô bôc của ông, đến mút tiền đồn trong trại.

12 Mađian, Amalek và con cái Phương Ðông hết thảy tràn xuống cánh đồng đông như châu chấu, và lạc đà của chúng không biết cơ man nào mà kể, đông như cát ngoài bãi biển. 13 Ghêđêôn vừa đến thì có người thuật cho một người bạn nghe chiêm bao. Hắn nói: "Này chiêm bao tôi đã mơ: Có một ổ bánh lúa mạch quay tít trong trại Mađian, nó đến một lều, và vào lều (và làm xụp xuống); nó lật nhào cái lều từ trên xuống dưới, và cái lều đổ xuống". 14 Người bạn đáp lại: "Sự không thể là gì khác ngoài thanh kiếm của Ghêđêôn, con của Yôash, người Israel. Thiên Chúa đã phó nộp Mađian và tất cả trại trong tay ông ấy". 15 Ghêđêôn vừa nghe thuật chiêm bao và lời giải thích, thì thờ lạy, đoạn về trại Israel và nói: "Dậy, vì Yavê đã phó nộp trại Mađian trong tay các người".

 

Ðánh mưu

16 Rồi ông chia ba trăm người làm ba cánh (quân) và trao tay mọi người, tù và, vò rỗng và bó đuốc bên trong vò. 17 Ông bảo họ: "Các ông ngó phía tôi và cứ làm như thế! Này tôi đến một mút trại, hễ tôi làm gì, các ngươi cũng sẽ làm thế! 18 Tôi thổi tù và, tôi và những người bên tôi, thì cả các ngươi nữa cũng thổi tù và từ phía xung quanh trại, đoạn các ngươi nói: Vì Yavê và vì Ghêđêôn!"

19 Ghêđêôn cùng với một trăm người đi với ông, đến nơi mút trại vào đầu canh khuya, ngay khi người ta vừa đặt quân canh. Họ thổi tù và vừa đập bỏ vò nơi tay họ. 20 Và cả ba cánh (quân) đều thổi tù và và đập bể vò, tay trái họ cầm đuốc, và tay phải cầm tù và mà rút thổi và hô: "Ðánh giặc cho Yavê và vì Ghêđêôn!" 21 Họ đứng yên, ai ở chỗ nấy xung quanh trại. Còn tất cả trại đua nhau mà chạy, mà gào, mà tẩu thoát. 22 Trong khi ba trăm tù và rúc thổi, rúc thổi, avê quay gươm chúng lại trên nhau và cả trại chạy trốn đến Bet-ha-Shittah phía Xarêrah và đến rìa thành Abel-Mơkhôlah bên cạnh Tabbat.

 

Rượt theo

23 Bấy giờ người Israel tập hợp lại từ Neptali, Asher, và tất cả Manassê, và họ đuổi theo sau Mađian. 24 Ghêđêôn sai sứ lên tất cả miền Núi Ephraim, mà bảo: "Xuống đón đường Mađian và chận trước chúng nơi các bờ nước cho đến Bet-Barah và dọc (sông) Yorđan". Vậy người Ephraim tập hợp lại và đón chận nơi các bờ nước cho đến Bet-Barah và dọc (sông) Yorđan. 25 Họ đã bắt được hai tướng Mađian là Oreb và Zơeb. Và họ đã giết Oreb ở Tảng đá Oreb, và giết Zơeb ở sở đạp nho Zơeb, đoạn họ đuổi theo Mađian và đem từ bên kia Yorđan về cho Ghêđêôn thủ cấp của Oreb và Zơeb.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page