Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Thẩm Phán

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 04 -

 

4 - Ðêbôrah Và Bataq

 

Irael bị người Canaan ức hiếp

1 Khi Êhuđ chết rồi, thì con cái Israel lại làm sự dữ trước mắt Yavê. 2 Yavê đã bán họ trong tay Yabin, vua Canaan, trị vì ở Khaxor; và tướng đạo binh của Sisơra. Yavê ở Kharoset-ha-Gaim.

3 Con cái Israel kêu lên với Yavê, vì y có đến chín trăm cổ xe sắt, và y đô hộ khắc nghiệt trên con cái Israel hai mươi năm.

4 Thuở ấy Ðêbôrah, nữ tiên tri, vợ của Lappiđôt, phân xử trên Israel. 5 Bà ngồi ở cây Chà là của Ðêbôrah giữa Ramah và Bêthel, trong miền núi Ephaim, và con cái Israel lên với bà để được phân xử. 6 Bà sai đi triệu vời Barap, con của Abinoam, ở Qađesh thuộc Neptali. Và bà nói với ông: "Há Yavê Thiên Chúa của Israel lại không truyền dạy: Ði mộ binh trên núi Tabor! Người sẽ lên lấy với người một quân thuộc con cái Neptali và con cái Zabulôn. 7 Ta sẽ nhử đến với ngươi ở khe Qishôn, Sisơra, tướng đạo binh của Yabin, cùng xe trận và quân binh của nó, và Ta sẽ nộp nó trong tay ngươi". 8 Barap nói với bà: "Nếu bà đi với tôi, tôi sẽ đi: nhược bằng bà không đi với tôi, tôi sẽ không đi!" 9 Bà mới nói; "Dĩ nhiên tôi sẽ đi với ông; nhưng có điều là trên đường ông đi, vinh giá sẽ không thuộc về ông, vì trong tay đàn bà, Yavê sẽ bán Sisơra!" Và Ðêbôrah đã chỗi dậy cùng Baraq lên đường đến Qađesh. 10 Baraq chiêu tập Zabulôn và Neptali tại Qađesh. Một vạn người đã tiến lên theo gót ông và Ðêbôrah cũng tiến lên.

 

Khêber người Qêni

11 Vả Khêber, người Qêni, đã tách rời với nhóm Qayin, thuộc con cái Khôbab, anh vợ của Môsê, và đã căng trại mãi tận cây sồi ở Xaanaim, sát bên Qađesh.

 

Sisơra thất trận

12 Có tin báo cho Sisơra, con của Abinoam đã lên núi Tabor. 13 Sisơra chiêu tập tất cả các xe của y, chín trăm xe sắt, cùng tất cả dân của y, (mà đi) từ Kharôset-ha-Gaim đến khe Qishôn. 14 Ðêbôrah nói với Baraq: "Ðứng lên! vì nay là ngày Yavê đã phó nộp Sirơra trong tay ông! Há Yavê lại không xuất trận trước mặt ông đó sao?" Baraq đã nhào xuống khỏi núi Tabor cùng với vạn quân sau ông. 15 Bây giờ Yavê gieo tán loạn trên Sisơra và tất cả xe trận và tất cả đạo binh của trước mặt Baraq. Sisơra đã phải xuống khỏi xe trận và toàn thể đạo binh của y trước mặt Baraq. Sisơra đã phải xuống khỏi xe mà vác chân chạy trốn. 16 Baraq đuổi theo đoàn xe và tất cả đạo binh của Sisơra đến tận Kharôset-ha-Gaim. tát cả đạo binh của Sisơra ngã gục bị gươm làm cỏ, không còn ai sống sót, một mống cũng không.

 

Sisơra chết

17 Sisơra mau chân chạy trốn vào lều của Yael, vợ của Khêber người Qêni, vì có giao hảo giữa Yabin, vua Khaxor và nhà Khêber, người Qêni. 18 Yael đi ra gặp Sisơra và nói với y: "Xin tạt vào đây, thưa ông. Xin tạt vào đây với tôi, đừng sợ!" Vậy y tạt về phía nàng, vào lều và nàng đã lấy nệm mà phủ lên mình y. 19 Y nói với nàng: "Cho tôi uống ngụm nước, tôi khát quá!" Nàng mở bì đựng sữa ra và cho y uống; đoạn nàng lại phủ y đi. 20 Yavê (lại) nói với nàng: "Bà đứng nơi cửa lều; giả như có ai đến và hỏi bà: Có ai đây không? Bà cứ nói là: Không có!" 21 Yael, vợ của Khêber lấy chiếc cọc lều và cầm vồ nơi tay; đoạn nàng rón rén đi về bên y và đóng cọc vào màng tang y, cho nó cắm xuống đất. Còn y đang ngủ li bì và kiệt sức, và y đã chết. 22 Mà, này Baraq đuổi theo Sisơra! Yael ra đón ông và nói: "Lại đây, tôi chỉ cho ông người ông đang tìm!" Ông vào với nàng và này Sisơra nằm sóng sượt chết rồi, cái cọc nơi màng tang.

 

Israel được giải thoát

23 Ngày ấy Thiên Chúa đã hạ Yabin vua Canaan xuống trước mặt con cái Israel. 24 Và bàn tay con cái Israel ngày càng tàn nhẫn hơn trên Yabin vua Canaan, cho đến khi tiểu trừ được Yabin vua Canaan.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page